Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Kiedy przeprowadza się analizę due diligence?

Analizę due diligence przeprowadza się najczęściej w kilku szczególnych sytuacjach.

Kiedy przeprowadza się analizę due diligence?

Po pierwsze, w przypadku planowanego przeprowadzania inwestycji, mającej na celu zainwestowanie kapitału jako inwestor (fundusze VE/PE, inwestor branżowy, anioł biznesu czy inwestor prywatny). Due diligence pozwoli inwestorowi na szczegółowe poznanie inwestycji. Będzie podstawą do przeprowadzanie wyceny spółki, poznania jej prawdziwej ceny, oraz oszacowania ryzyka związanego z planowaną inwestycją.

Po drugie, analiza due diligence jest świetnym narzędziem w rękach właścicieli firm w momentach, kiedy firma stara się o pozyskanie finansowania ze strony zewnętrznych inwestorów oraz instytucji finansowych. Badanie due diligence poprzedzające negocjacje w sprawie finansowania, może być kluczowym czynnikiem negocjacyjnym. Pozwoli właścicielowi na poznanie pełnego obrazu własnego biznesu. Analiza pozwoli na wychwycenie niuansów i niedociągnięć – tym samym umożliwi ich usunięcie. Szczegóły mogą mieć duże znaczenie wobec negocjacji prowadzonych z instytucjami finansowymi ze względu na fakt, że mają one często rygorystyczne wymogi formalne. Wychwycenie nieprawidłowości, pozwoli również na przygotowanie się do negocjacji, m.in. opracowanie strategii minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia podobnie niepożądanych zjawisk ich w przyszłości.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Po trzecie, analiza due diligence może być również narzędziem prewencyjnym. Przeprowadzenie jej pozwala na pełne poznanie i kontrolę spółki przez inwestora i właściciela. Wczesne ujawnienie nieprawidłowości pozwala na  uniknięcia ryzyka biznesowego i ryzyk związanych ze zmianą warunków umownych obligujących współpracujące strony.

Zapytaj o ofertę na opracowanie profesjonalnego Biznes Planu na farmę fotowoltaiczną.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – zapytaj o naszą ofertę.

tel. +48 783 366 476, mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,