Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Źródła finansowania – kredyt czy leasing?

 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca staje przed wyborem formy finansowania inwestycji, zwykle ma do rozważenia trzy opcje tj. finansowanie inwestycji gotówką, kredytem lub leasingiem. Wybór najlepszej metody często nie jest oczywisty. Do rozważenia jest koszt finansowania, efekt podatkowy oraz koszt administracyjny pozyskania finansowania i obsługi umowy.

Wady i zalety różnych form finansowania

Warto do wyboru formy finansowania podejść racjonalnie. Błędny wybór można przepłacić nawet kilkunastoprocentowym wzrostem łącznych kosztów finansowych inwestycji (szczególnie przy wieloletnich okresach finansowania np. 5-10 lat), dlatego dokładną analizę koniecznie należy przeprowadzić przy rozstrzyganiu o formie finansowania znaczących inwestycji. Przedsiębiorca winien mieć zawsze na uwadze, że finansujący będzie starał się wykorzystać ewentualny pośpiech przedsiębiorcy i korzystając z posiadanej w takiej sytuacji przewagi, zaoferuje prawdopodobnie drogą i niekorzystną usługę.
Problem wyboru formy finansowania pomiędzy gotówką, kredytem a leasingiem ma kilka aspektów m.in.: prawny, organizacyjny i finansowy.

ASPEKT PRAWNY

Aspekt ten wiązany jest z różnym charakterem prawnym umów kredytu i leasingu. W przypadku kredytu właścicielem kredytowanego środka trwałego jest przedsiębiorca (środek trwały prawdopodobnie obciążony będzie jakąś formą zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banku do czasu spłaty zobowiązania). W przypadku leasingu właścicielem środka trwałego jest leasingodawca (do czasu jego wykupienia przez przedsiębiorcę). Własność przedmiotu inwestycji zwykle niesie ze sobą wiele konsekwencji wpływających m.in. na efektywność i elastyczność działań przedsiębiorcy.

ASPEKT ORGANIZACYJNY

Związany jest z innymi procedurami stosowanymi przez banki i leasingodawców przy zawieraniu umów kredytowych i leasingowych, co pośrednio związane jest z inną formą własności mienia. Procedury leasingowe są zwykle bardziej uproszczone i trwają krócej niż bankowe m.in. dlatego, że mienie pozostaje własnością leasingodawcy co znacznie ułatwia i przyśpiesza procedury windykacyjne stosowane przy niewywiązywaniu się przedsiębiorcy z opłacania rat w terminie.

Na styku aspektu prawnego i organizacyjnego jest wola instytucji finansowej do finansowania przedsiębiorcy. Silne finansowo przedsiębiorstwo zwykle uzyska możliwość sfinansowania inwestycji kredytem na korzystniejszych warunkach finansowych, niż łączny koszt finansowania inwestycji w formie leasingu. Mało wiarygodny finansowo podmiot nie uzyska w banku kredytu, zwykle jednak (choć również nie zawsze) może liczyć na uzyskanie wiążącej oferty od leasingodawcy. Korzyści i wady wynikające z aspektu organizacyjnego i prawnego przedstawione są w poniższej tabeli.

LEASING operacyjny wady i zalety organizacyjno-prawne*

Zalety Wady
Sfinansowanie zakupu środka trwałego, którego nabycie w inny sposób byłoby niemożliwe Ograniczenia w sposobie wykorzystania środka trwałego
Uwolnienie środków finansowych, które można wykorzystać do prowadzenia innych działań biznesowych Niedochowanie wysokiej staranności w kontaktach z leasingodawcą (ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne, itp.) skutkuje naliczeniem dotkliwych opłat karnych,
Elastyczne ustalenie wysokości udziału własnego od 1% zależnie od sytuacji leasingobiorcy i charakterystyki środka trwałego Zwykle wkalkulowany w cenę usługi wysoki koszt finansowania
Elastyczne ustalenie okresu finansowania Okres finansowania nie krótszy niż 40% nominalnego okresu amortyzacji,
Szybszy sposób na podniesienie kosztów podatkowych niż amortyzacja liniowa (efekt podatkowy leasingu) Niemożliwe skorzystanie z udogodnienia podatkowego w postaci amortyzacji jednorazowej (dotyczy osób posiadających status małego podatnika – nie dotyczy samochodów osobowych). Skorzystanie z amortyzacji jednorazowej możliwe jest przy rzadziej stosowanym leasingu finansowym.
Stosunkowo prosta i szybka procedura akceptacyjna – w ciągu 1-3 dni można uzyskać dostęp do środka trwałego, Bardzo znaczny wzrost kosztów w przypadku powtarzających się problemów z terminową spłatą rat**
Okazjonalne korzystanie z promocyjnych ofert leasingowych oferowanych na nowe mienie (głównie pojazdy) przez producentów i importerów Długa lista dodatkowych opłat pobieranych przez leasingodawcę wobec zaistnienia różnych zdarzeń dnia codziennego (szczególnie w przypadku pojazdów)
Rozliczenie w kosztach podatkowych pełnego kosztu zużycia aut osobowych o wartości przekraczające 20 000 € Koszt pełnego ubezpieczenia mienia – np. w przypadku pojazdu obowiązkowe AC

KREDYT wady i zalety organizacyjno-prawne*

Zalety Wady
Sfinansowanie zakupu środka trwałego, którego nabycie w inny sposób byłoby niemożliwe Koszty ustanowienia i zdjęcia zabezpieczenia ze środka trwałego
Uwolnienie środków finansowych, które można wykorzystać do prowadzenia innych działań biznesowych Koszt pełnego ubezpieczenia – w przypadku pojazdu obowiązkowe AC i OC
Elastyczne ustalenie wysokości udziału własnego od 20% zależnie od sytuacji kredytobiorcy i charakterystyki środka trwałego Zwykle wkalkulowany w cenę usługi koszt finansowania jest niższy niż przy leasingu (choć nie zawsze tak jest)
Elastyczne ustalenie okresu finansowania Niedochowanie wysokiej staranności w kontaktach z Bankiem (ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne, itp.) skutkuje naliczeniem dotkliwych opłat karnych
Stosunkowo prosta i szybka procedura akceptacyjna przy niskich kwotach kredytu i popularnych środkach trwałych (np. samochody osobowe) – można w ciągu 1-3 dni uzyskać dostęp do środka trwałego Procedury zwykle bardziej dokuczliwe dla przedsiębiorcy niż przy leasingu – szczególnie wówczas, kiedy stara się o korzystne warunki
kredytu (niska prowizja i koszt pieniądza) co wiąże się z koniecznością przedstawienia wielu dokumentów
Bardzo znaczny wzrost kosztów w przypadku powtarzających się problemów z terminową spłatą rat**

* Ograniczona obszerność opracowania wymusza pewne uproszczenia w prezentacji zagadnienia.
** Leasingodawcy i Banki największe zyski czerpią z obsługi Klientów, którzy mają powtarzające się problemy z terminowym opłacaniem rat (lub terminowym wywiązywaniem się z innych obowiązków umownych) ale zawsze, po monitach, z opóźnieniem regulują zaległości (zwykle łącznie z długą listą opłat karnych i dodatkowych naliczonych przez finansującego).

ASPEKT FINANSOWY

Ostrożny przedsiębiorca winien mieć na uwadze, że jego interes jest częściowo przeciwstawny do interesu finansującego. W interesie przedsiębiorcy jest, aby koszt finansowania inwestycji (rozpatrywany łącznie z wszystkimi powiązanymi opłatami) był jak najniższy. Instytucja finansowa i jej przedstawiciel handlowy będzie starał się sprzedać ofertę możliwie jak najdroższą, gdyż taka zwykle generuje dla instytucji i sprzedawcy najwyższy zysk. Na konkurencyjnym rynku instytucje finansowe wkładają dużo wysiłku w maksymalnie korzystną prezentację swojej oferty jednocześnie usilnie unikając przedstawienia Klientowi pełnej listy wad i kosztów związanych z korzystaniem z tej samej oferty. Korzystanie z kredytu jak i leasingu dla wielu przedsiębiorców jest korzystne finansowo i zasadne organizacyjnie. Jednak dla sporej grupy podmiotów korzystanie z tych produktów może być bardzo kosztowne – szczególnie, jeżeli oferta wybrana została niestarannie.

Koszt korzystania z oferty banku lub leasingodawcy dramatycznie zwiększa się, jeżeli przedsiębiorca miewa problemy z płynnością finansową lub jeżeli zmuszony jest wykonywać wiele operacji przy współudziale finansującego (ten aspekt ma szczególnie duże znaczenie przy leasingu). Analiza poniższej listy różnego rodzaju opłat, które są na polskim rynku pobierane przez niektóre instytucje finansowe zapewne czytelnikowi wiele wyjaśni. Koszt dodatkowych opłat leasingowych często podnosi koszt usługi o 1-2% wartości inwestycji rocznie.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,