Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Przedsiębiorco kolejny raz zmarnujesz swój cenny czas

Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska powinien złożyć każdy przedsiębiorca, którego firma ewidencjonuje koszty związane z eksploatacją jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego z napędem spalinowym.

Czy aby na pewno zasadne jest nakładanie obowiązków na mikrofirmy? Czy urzędnicy nie mogą dowiedzieć się z istniejących już rejestrów pojazdów kto użytkuje ile i jakie pojazdy (łącznie z pojemnością silnika)?

Kto musi złożyć sprawozdanie za korzystanie ze środowiska?

Zazwyczaj powodem zaistnienia powinności złożenia sprawozdania jest sama eksploatacja pojazdu samochodowego, pokrótce opłaty z tego tytułu oblicza się w oparciu o ilość spalonego paliwa oraz klasy spalin silnikowych.

Do złożenia sprawozdanie zobowiązane są również sklepy, w których pakuje się produkty do foliowych lub papierowych toreb, a także przedsiębiorstwa pakujące produkty na zlecenie firm zewnętrznych.

Kwota wolna od wpłaty wynosi 800 zł, jednakże nawet jeśli przedsiębiorca, który  nie przekroczy tej kwoty, mimo wszystko ma obowiązek złożyć roczne sprawozdanie do właściwego urzędu marszałkowskiego, w terminie do 31 marca.

Osobami oprócz przedsiębiorców, które również są zobligowane do złożenia sprawozdania są:

  • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
  • jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami,
  • osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie z niego wymaga uzyskania pozwolenia.

Jak i gdzie złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie musi posiadać ściśle określoną formę. Wzór sprawozdania określony jest przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r.
(isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090970816)

Odpowiednio przygotowane sprawozdanie należy złożyć w formie papierowej w stosownym urzędzie marszałkowskim. Tutaj znajdziesz adresy właściwych urzędów marszałkowskich na które należy wysłać sprawozdania.
oplatasrodowiskowa.pl/sprawozdania/gdzie-skladamy-sprawozdania

Tutaj znajdziesz więcej na temat kar

oplatasrodowiskowa.pl/sprawozdania/sankcje-kar

Jak to wygląda w praktyce?

W praktyce niewiele firm ma obowiązek wniesienia opłaty np. firma posiadająca samochód osobowy który zużyje 1500 litrów benzyny wygeneruje opłatę w wysokości poniżej 8 zł. Osoba pierwszy raz próbująca ustalić wysokość opłaty może mieć problem z odnalezieniem aktualnych informacji marnując czas na ich odnalezienie co daje globalnie tysiące roboczogodzin zmarnowanych na wypełnianie wniosków, które nie pociągają za sobą opłat. Dodatkowo, urząd marszałkowski jak na razie nie honoruje sprawozdań wysłanych drogą mailową, a więc wystąpią koszty wysłania listu poleconego na podpis lub dojazdu do właściwego urzędu.

Załączamy poniżej stronę z której można pobrać darmową aplikację do obliczenia oraz wygenerowania dokumentu odnośnie opłat:

Podstawa prawna.

Podstawą prawną, która wykazuje obowiązek składania sprawozdań jest ustawa Prawo o ochronie środowiska Art. 286 ust. 2.:

Art. 286 ust. 2. Podmiot korzystający ze środowiska, wprowadzający gazy lub pyły do powietrza, przedkłada marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, uwzględniający informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy.

Komentarz:

Nie od dziś wiadomo, że jak zatrudni się urzędnika to na pewno znajdzie sobie „cenne” zajęcie. Czytaj więcej o liczbie urzędników w Polsce. Efekt jest taki, że zdecydowanie szybciej przybywa nam „niezbędnych” urzędników niż pracowników wytwarzających społecznie użyteczne produkty i usługi. Jednocześnie „niezbędni” urzędnicy kradną czas przedsiębiorcą, który Ci przeznaczyć muszą na przygotowanie raportów i deklaracji. Mamy w kraju około 2 miliony mikrofirm. Zdecydowana większość z nich w niewielkim stopniu korzysta ze środowiska ale niemal wszystkie użytkują pojazdy mechaniczne. Wydaje się, że prawo prawo nakłada więc, zbędny, obowiązek sprawozdawczy na miliony przedsiębiorców. Urzędnik oczywiście jest niezbędny i ma dużo pracy: przygotować ustawy i rozporządzenia, kupić sprzęt biurowy i elektroniczny niezbędny do wykonania nowych obowiązków, zamówić nowe oprogramowanie, przygotować wzory raportów, skonsultować wszystko w gronie własnym i w ramach konsultacji społecznych, zebrać raporty, przenieść dane z papieru do systemu elektronicznego, analizować wyniki, sprawdzać kto nie złożył, nakładać sankcje – mnóstwo podwójnie bezużytecznej pracy. Warto rozsądnie zawęzić liczbę podmiotów zobowiązanych do przedmiotowego raportowania.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,