Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Komercjalizacja polskich innowacyjnych firm za granicą

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), uruchomiło trzecią edycję konkursu realizowanego w ramach programu Go_Global.pl, w ramach której najlepsi zostaną wsparci kwotą do 200 tys. zł. (do rozdysponowania jest 5 mln zł.) Dofinansowanie w ramach tego przedsięwzięcia przeznaczone będzie na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.

Komercjalizacja firm za granicą

Działania podlegające dofinansowaniu:

• wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;

• przygotowanie opracowanych innowacji pod kątem wymagań rynków światowych;

• weryfikacja opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez instytucje typu venture capital działające na rynkach światowych.

Nabór do konkursu będzie prowadzony w trzech turach — pierwsza zakończy się 24 stycznia 2014 r., druga 24 lutego, trzecia natomiast 31 marca, a wnioski będą rozpatrywane po każdej turze naboru, dzięki temu ocena konkursowa będzie krótsza. Resulto zachęca do wzięcia udziału w konkursie polskie firmy, które bazują na oryginalnych pomysłach i rozwiązaniach o „światowym” potencjale rynkowym wymagającym opracowania strategii ekspansji międzynarodowej.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków dotacyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,