Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Konkurs – Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach

Jeszcze w tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłoszenie nowego konkursu dla działania 4.2 – Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, w ramach priorytetu IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Planowany nabór wniosków o dofinansowanie gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach (działanie 4.2 POIiŚ)

Planowana jest rezygnacja z obowiązku składania wniosków wstępnych, stosowanych dotychczas we wszystkich konkursach dla projektów inwestycyjnych w

ramach IV priorytetu POIiŚ. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zatwierdzenie przez Ministra Rozwoju Regionalnego wyżej wymienionych zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów POIiŚ 2007-2013 oraz w jego załącznikach, a także zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący POIiŚ zmian w Kryteriach wyboru projektów.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/srodowisko

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , ,