Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy dla instalacji fotowoltaicznej 49,5-50,0 kWp – Kępa – nr 1

dotacje 2021-2027

dotacje 2021-2027

Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy dla zadania „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do produkcji czystej energii elektrycznej – PIASKOWO 50 kWp

 

Zapytanie ofertowe:

Termin składania ofert: do dnia 20-08-2019 do godziny 23:59:5919

Nazwa Zamawiającego: Radosław Jagodziński, ul. Lipowa 73; 64-500 Kępa, gmina Szamotuły     tel. 500200381,

Miejsce i sposób składania ofert:       przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby pod adresem wyżej podanym lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jrjag66@interia.eu.  Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na nabycie przedmiotu zamówienia(w tym m.in. cło, akcyza, koszty transportu lub inne dodatkowe obciążenia i opłaty). Cena podlegająca ocenie będzie ceną  wyrażoną w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  Koszt całkowity instalacji obejmuje cenę netto oraz obowiązujący podatek VAT.

Oferent (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym ma możliwość oglądu miejsca planowanego posadowienia instalacji fotowoltaicznej. Zamawiający, w razie wątpliwości, po otrzymaniu oferty (a przed wyborem Wykonawcy) może kontaktować z oferentem w celu omówienia szczegółów oferty.

Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa usługa wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kWp do 50 kWp w miejscowości miejscowość PIASKOWO, 64-500 Kępa, gmina Szamotuły (Teren gospodarstwa rolnego).  Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą cenową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia. Oferta musi obejmować kompletny zestaw urządzeń wraz z usługą montażu i organizacją formalności związanych z przyłączeniem instalacji do sieci, w tym m.in.:

– Ogniwa fotowoltaiczne o mocy jednostkowej nie niższej niż 310 Wp,
– Inwerter, przetwornice napięć,
– Akcesoria montażowe,
– Osprzęt elektryczny: Zabezpieczenia DC, AC Kabel solarny,
– Osprzęt elektryczny: Kabel zasilający instalacja-sieć nn,
– Osprzęt elektryczny: Licznik energii wraz z przekładnikami,
– Osprzęt elektryczny: Komunikacja i sterowanie zdalne,
– Montaż: elektryczny,
– Montaż: konstrukcja i panele,

Kod CPV i Nazwa kodu CPV: 09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne; 09332000-5 – Instalacje słoneczne; 51100000-3 – Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych; 45000000-7 – Roboty budowlane; 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne;

Harmonogram realizacji zamówienia: do dnia  31.03.2020 (wraz z przyłączeniem instalacji do sieci średniego lub niskiego napięcia).

Warunki udziału w postępowaniu: Oferent (docelowo Dostawca) musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiada uprawnienia niezbędne do prawidłowej realizacji dostawy i usługi. 

Ocena oferty:  Zamawiający wybierze ofertę spełniającą kryteria techniczne i cechującą się najniższa ceną (kryterium jakości będzie brane pod uwagę jeżeli oferty cechowały się będą znaczną różnicą jakościową możliwą do oceny przez Zamawiającego).

Inne: Warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane według decyzji Zamawiającego. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

——————————————————————————————————————-

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Tagi: