Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Koszty administrowania funduszami unijnymi

Kredyt czy leasing - poradnik

Statystyki dotyczą Perspektywy Finansowej 2007-2013. Zgodnie z raportem (stara nazwa) Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na koniec czerwca 2014 roku w instytucjach publicznych, które zajmowały się wdrażaniem środków strukturalnych zatrudnione były 11 952 osoby (liczba etatów 10 282). Z wymienionej liczby osób znacząca część 2 378 osób była zaangażowana w prace nad perspektywą na lata 2014-2020. Warto jednak zauważyć, że wymienione poniżej dane nie dotyczą min. kwestii zarządzania dotacjami dla rolników.

 

Znajdź odpowiednie dofinansowanie dla siebie.

wycena znaku - zapytanie

Jakie są koszty administrowania funduszami unijnymi?

Ile instytucji zajmuje się dotacjami?

 

Liczba wszystkich instytucji, które tworzyły system wdrażania NSRO 2007-2013 wyniosła 115. W ramach tego systemu uwzględniono min: 10 ministerstw (w tym KPRM), 16 urzędów marszałkowskich, 16 urzędów wojewódzkich, 16 urzędów kontroli skarbowej, 16 wojewódzkich urzędów pracy, 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także 25 innych podmiotów.

 

Jaki jest koszt obsługi dotacji?

 

Środki na finansowanie zatrudnienia w systemie realizacji NSRO 2007-2013 pochodziły głównie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Jak się okazuje, nie każdy etat został sfinansowany z tych funduszy. Znacząca jednak większość zatrudnionych finansowana była z tego źródła (95,8%), tj. 9850 etatów (11 564 osoby).

 

Wysokość średniego wynagrodzenia osób zatrudnionych przy wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła 4 793 zł brutto. Przy przeliczeniu liczby etatów przez średnie wynagrodzenie łączny koszt wynagrodzeń osób zarządzających funduszami strukturalnymi wyniósł około 600 mln zł rocznie. Oprócz wynagrodzeń należy doliczyć koszty szkoleń, wyjazdów, wykorzystania budynków, sprzętu biurowego i wielu innych wydatków, które trudno jednoznacznie oszacować. Można jednak założyć, że koszty te stanowią dodatkowe 200 mln zł rocznie. W trakcie trwania 7-letniej perspektywy wynagrodzenia wymienionych osób pochłonęły około 5,6 mld zł.

 

Warto pamiętać, że osoby zatrudnione przy obsłudze dotacji zarządzały funduszami dla Polski o łącznej wartości około 285 mld zł (69,1 mld euro – bez uwzględnienia funduszy na rolnictwo). Koszt obsługi zatrudnionych 12 tys. urzędników wyniósł około 1,97 % wartości całkowitej otrzymanych środków.

 

Czy policzono wszystkie osoby pracujące przy dotacjach?

 

Wymienione powyżej dane liczbowe odnoszą się do jednostek administracji publicznej, urzędów oraz instytucji regionalnych. Ponadto, w ramach funkcjonowania funduszy europejskich działa wiele instytucji, które pełnią rolę pośrednika w przekazywaniu środków. Są to najczęściej organizacje pozarządowe, które najpierw musiały ubiegać się o dotację, która podlega dalszemu przekazywaniu środków, udzielaniu preferencyjnych pożyczek i innych form wsparcia (np. szkoleń). Te instytucje również można częściowo zaliczyć do systemu dotacji unijnych (brak informacji o ich liczbie zatrudnionych i stopniu uwzględnienia podanych na wstępie danych Ministerstwa przykładowo dla Dolnego Śląska: Dolnośląska Izba Pośrednicząca, Dolnośląski Fundusz Gwarancyjny, Dolnośląska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, Parki Technologiczne).

 

Należy podkreślić, że po drugiej stronie każdego projektu znajduje się beneficjent, który również musi wykonać szereg zadań związanych ze stroną formalną związaną z pozyskaniem i rozliczeniem dotacji. Wielu beneficjentów korzysta z usług doradców lub oddelegowanych pracowników, którzy specjalizują się w opracowywaniu dokumentacji konkursowej. Liczbę osób zajmujących się tego typu pracą oraz koszty ekonomiczne niestety trudno jest oszacować. Tym niemniej da się oszacować rozmiar wykonanej pracy. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 31 lipca 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym). Z praktyki wynika, że jest to około 70% złożonych wniosków. Oznacza to, że opracowano ich około 431 tysięcy. Każdy wniosek to około 150 stron dokumentacji, na przygotowanie której należy przyjąć jeden do dwóch „osobomiesięcy” pracy. Do tego dochodzi obsługa przyznanej dotacji (a przyznano ich w tym samym okresie 106 321 pozycji) od strony formalno-rozrachunkowej – szacunkowo nad projektem pracuje się przynajmniej przez trzy „osobo-miesiące”. Analizując bardzo dokładnie koszty obsługi dotacji należałoby uwzględnić również koszty związane z pracą wyżej wymienionych osób, a jest to kwota rzędu 6,2 mld zł. Sumując koszty obsługi po stronie beneficjenta i publicznej otrzymujemy łączny koszt obsługi dotacji na poziomie 4,14%.

 

Kalkulacje:  431 000 wniosków * 2 * 4 793 * 1,21 = 4 999 194 860,00 oraz  106 321 wniosków zaakceptowanych * 3 * 4 793 * 1,21 = 1 233 223 658,26)

 

Czy jednak jest to zasadne? Pozyskanie finansowania z innych źródeł wymagałoby wykonania podobnej pracy? W ocenie Resulto pozyskanie dofinansowania dotacyjnego jest przynajmniej dwukrotnie bardziej pracochłonne niż pozyskanie komercyjnego dofinansowania zwrotnego (kredyt, leasing itp.), a proces realizacji dotowanego projektu jest przynajmniej trzykrotnie droższy niż przy środkach komercyjnych.

 

Kolejną grupą osób wykonujących nadmiarową formalną pracę związaną z realizacją projektów unijnych są dostawcy i usługodawcy beneficjentów. Po ich stronie jest złożenie ofert i dokumentów zgodnych z unijną procedurą – tu również oceniamy, że koszt pozyskania takiego zlecenia jest przynajmniej dwukrotnie większy niż zamówienia czysto rynkowego. Niemniej jednak w kalkulacji łącznych kosztów nie uwzględniamy – oferent samodzielnie decyduje się na podjęcie takiego zwiększonego ofertowego wysiłku.

 

Opracowano na podstawie poniższych źródeł oraz szacunków Resulto:

 

  • Raport Potencjal administracyjny systemu instytucjonalnego NSRO na lata 2007 2013 stan na 30 czerwca 2014r.pdf
  • www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx?zakladka=3
  • www.arimr.gov.pl/programy-2002-2013/prow-2007-2013-podstawowe-informacje.html

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,