Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje – dotacje unijne 2014-2020 – jakie są specjalizacje

W nowej, unijnej perspektywie 2014-2020, dużą rolę będą odgrywać inteligentne specjalizacje. Jest to związane z założeniem wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki oraz oparciu się na tych branżach i obszarach, w których mamy największe szanse i największy potencjał, jako kraj. Wymagało to wyboru owych specjalizacji. Wpisanie się w owe specjalizacje będzie jednym z kryteriów przy przyznawaniu dotacji. Czym są inteligentne specjalizacje i na co polska gospodarka będzie stawiać w najbliższych 7 latach?

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

Czym są inteligentne specjalizacje?

Inteligentne specjalizacje – dziedziny życia gospodarki lub nauki stanowiące nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, która opiera się na wykorzystaniu unikalnych zasobów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności.

 

Krajowe inteligentne specjalizacje stanowią proces, podlegający ciągłemu monitorowaniu i reagowaniu na zmieniające się czynniki zewnętrzne. Mając powyższe na uwadze, w przypadku wykazania w procesie monitorowania potrzeby przedefiniowania określonych już specjalizacji lub wyłaniania się potencjalnych nowych, na bieżąco będą podejmowane prace uzupełniające i aktualizujące zidentyfikowane specjalizacje.

.

⇒Szczegółowy opis zatwierdzonych krajowych inteligentnych specjalizacji⇐

.

W Polsce przyjęto zasadę, że inteligentne specjalizacje zostaną określone zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, jednak należy podkreślić, iż prace nad ich zidentyfikowaniem były prowadzone niezależnie, to jest nie przyjęto zasady, że krajowe inteligentne specjalizacje są nadrzędne względem specjalizacji określanych na poziomie regionalnym.

 

Czytaj więcej o regionalnych inteligentnych specjalizacjach.

.

Dlaczego wybrano Krajowe inteligentne specjalizacje?

Wymóg wyboru Krajowych inteligentnych specjalizacji wynika przede wszystkim z konieczności spełnienia warunku ex-ante, określonego w odniesieniu do Celu Tematycznego 1:  Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, ujętego w Umowie Partnerstwa, tj: istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjaliziacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji i jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Nowa usługa – audyt możliwości dotacyjnych – przygotowanie do przyszłych naborów dotacyjnych.

 

Jakie wybrano Krajowe Inteligentne specjalizacje?

Efektem opracowania KIS jest wskazanie krajowych inteligentnych specjalizacji stanowiących priorytety w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej do roku 2020.

.

⇒Szczegółowy opis zatwierdzonych krajowych inteligentnych specjalizacji⇐

 

Wybrano 18 inteligentnych specjalizacji, które zostały określone w ramach następujących działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe:

 

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne

2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej

3. Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.

5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).

6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo.

9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów.

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku).

12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.

14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.

15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.

16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących.

17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

18. Optoelektroniczne systemy i materiały.

..

Aktualizacja Krajowych inteligentnych specjalizacji

 

W przypadku wykazania w procesie monitorowania potrzeby przedefiniowania określonych specjalizacji lub wyłaniania się potencjalnych nowych, na bieżąco będą podejmowane prace uzupełniające i aktualizujące zidentyfikowane specjalizacje. Planowane jest przeprowadzanie corocznej aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji.

 

Czytaj więcej o innowacyjności polskiej gospodarki.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

.
Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Ekonomia na co dzień dnia 28.10.2014 o godz. 13:37
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

3 komentarze wpisu: Krajowe Inteligentne Specjalizacje – dotacje unijne 2014-2020 – jakie są specjalizacje

Skomentuj

*