Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje – dotacje unijne 2014-2020 – jakie są specjalizacje

W nowej, unijnej perspektywie 2014-2020, dużą rolę będą odgrywać inteligentne specjalizacje. Jest to związane z założeniem wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki oraz oparciu się na tych branżach i obszarach, w których mamy największe szanse i największy potencjał, jako kraj. Wymagało to wyboru owych specjalizacji. Wpisanie się w owe specjalizacje będzie jednym z kryteriów przy przyznawaniu dotacji. Czym są inteligentne specjalizacje i na co polska gospodarka będzie stawiać w najbliższych 7 latach?

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

 

Czym są inteligentne specjalizacje?

Inteligentne specjalizacje – dziedziny życia gospodarki lub nauki stanowiące nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, która opiera się na wykorzystaniu unikalnych zasobów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności.

 

Krajowe inteligentne specjalizacje stanowią proces, podlegający ciągłemu monitorowaniu i reagowaniu na zmieniające się czynniki zewnętrzne. Mając powyższe na uwadze, w przypadku wykazania w procesie monitorowania potrzeby przedefiniowania określonych już specjalizacji lub wyłaniania się potencjalnych nowych, na bieżąco będą podejmowane prace uzupełniające i aktualizujące zidentyfikowane specjalizacje.

.

⇒Szczegółowy opis zatwierdzonych krajowych inteligentnych specjalizacji⇐

.

W Polsce przyjęto zasadę, że inteligentne specjalizacje zostaną określone zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, jednak należy podkreślić, iż prace nad ich zidentyfikowaniem były prowadzone niezależnie, to jest nie przyjęto zasady, że krajowe inteligentne specjalizacje są nadrzędne względem specjalizacji określanych na poziomie regionalnym.

 

Czytaj więcej o regionalnych inteligentnych specjalizacjach.

.

Dlaczego wybrano Krajowe inteligentne specjalizacje?

Wymóg wyboru Krajowych inteligentnych specjalizacji wynika przede wszystkim z konieczności spełnienia warunku ex-ante, określonego w odniesieniu do Celu Tematycznego 1:  Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, ujętego w Umowie Partnerstwa, tj: istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjaliziacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji i jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Nowa usługa – audyt możliwości dotacyjnych – przygotowanie do przyszłych naborów dotacyjnych.

 

Jakie wybrano Krajowe Inteligentne specjalizacje?

Efektem opracowania KIS jest wskazanie krajowych inteligentnych specjalizacji stanowiących priorytety w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej do roku 2020.

.

⇒Szczegółowy opis zatwierdzonych krajowych inteligentnych specjalizacji⇐

 

Wybrano 18 inteligentnych specjalizacji, które zostały określone w ramach następujących działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe:

 

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne

2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej

3. Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.

5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).

6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo.

9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów.

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku).

12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.

14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.

15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.

16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących.

17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

18. Optoelektroniczne systemy i materiały.

..

Aktualizacja Krajowych inteligentnych specjalizacji

 

W przypadku wykazania w procesie monitorowania potrzeby przedefiniowania określonych specjalizacji lub wyłaniania się potencjalnych nowych, na bieżąco będą podejmowane prace uzupełniające i aktualizujące zidentyfikowane specjalizacje. Planowane jest przeprowadzanie corocznej aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji.

 

Czytaj więcej o innowacyjności polskiej gospodarki.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

.
Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,