Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Krytycznie o wycenach firm i zasadach rachunkowości (Idea bank, Getback, Kania, Gant, Elektrobudowa) – cz.1

Resulto

wartość firmy

Ile warta jest firma? Zwykle trudno to ustalić precyzyjnie ponieważ, przy wycenie, mamy do czynienia z trudną sztuką prognozowania przyszłości.

.

Definicja wyceny:  Link

.

Wybrane problemy przy określaniu wartości firmy:

1. Zmiana oceny perspektyw firmy (szczególnie przyszłych wyników) jako pochodna zmian wewnętrznych i zmian w jej otoczeniu,

2. Zmiana wartości jako pochodna zmian wysokości rynkowych stóp procentowych oraz zmian apetytu na ryzyko inwestorów (utożsamianego czasami w modelach finansowych jako zmiana wysokości premii za ryzyko rynkowe/podmiotu).

3. Nierzetelne (niepewne) informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych obrazujące dotychczasowe dokonania: przychody i zyski oraz wartości: aktywów, zobowiązań i kapitałów.

.

Krótko o powyższych problemach:

.

Ad. 1.

Podstawowym modelem wykorzystywanym w wycenach przedsiębiorstw jest DCF. W modelu tym kluczowe założenia analityczne dotyczą przyszłości, szczególnie tempa w jakim, w przyszłości, zmieniały się będą przychody, koszty czy też jaka wartość inwestycji będzie niezbędna do utrzymania zakładanego tempa rozwoju.

.

O ile można poważnie dyskutować na temat wyników krótkookresowych np. przyszłorocznych (zwykle prognozy mają swoje podstawy w zdarzeniach, które już zaszły np. zawartych kontaktach) o tyle trudno jest kwestionować założenia analityczne dot. długookresowego tempa zmian podczas gdy jednocześnie drobna zmian przedmiotowego tempa wzrostu np. o 1% rocznie powoduje zmianę prognozowanej bieżącej wartości firmy o około 4% (nawet o 20% jeżeli błąd dotyczy tempa zmian wartości będących podstawą do kalkulacji wartości rezydualnej). Cóż to jest pomylić się o jeden procent?. Analitycy mylą się dziesiątki procent (Link).  Błędy w prognozach dla dużych, stabilnych firm sięgają kilkudziesięciu procent już w pierwszym okresie prognostycznym – średnio 35% w trzecim roku prognozy.

.

Świat szybko się zmienia, Zarządy nie ujawniają informacji poufnych ani nie ujawniają niewygodnych informacji. Analitycy bywają mniej lub bardziej optymistycznie/negatywnie nastawieni.

.

Na rynku giełdowym na co dzień obserwujemy zmiany wartości notowanych przedsiębiorstw.  Często te zmiany są znaczne i gwałtowne. Zmiana oceny wartości pojedynczej firmy o 10% z dnia na dzień, czy zmiana o 100% w trzy miesiące to częste przypadki. Zmiana wartości wszystkich firm notowanych na danym rynku o 25-50% w okresie roku to typowe okresy bessy. Zmiany np. + 10% w jednym miesiącu i minus 30% w kolejnym miesiącu (lub odwrotnie) to częste przypadki. Czy tak gwałtownie zmienia się wartość firmy? Realnie tak się zmienia (zmienia się cena pojedynczej akcji to zmienia się wartość całości)  ale czy to jest uzasadnione? Ile naprawdę jest warta firma? Za znacznymi i gwałtownymi zmianami wartości firmy kryje się zmieniająca się ocena przyszłości dokonywana przez inwestorów i spekulantów. Podkreślenia wymaga, że zmienia się gwałtownie ocena perspektyw a nie same perspektywy. Jako że mamy do czynienia z przyszłością nie ma możliwości zweryfikowania, która wartość jest prawdziwa w chwili dokonywania wyceny.

.

W modelach finansowych aby odzwierciedlić zmianę oceny przyszłości zwiększa lub zmniejsza się zakładane tempo zmian wielkości finansowych rzutujących ostatecznie na wartość prognozowanych tzw. wolnych przepływów finansowych. Im dłuższy okres prognozy tym większa niepewność co do trafności założeń.

.

Podsumowując problem dotyczyły założeń dot. kształtowania się przyszłych wyników – mamy do czynienia z trudną sztuką prognozowania przyszłości.

.

Dopiero z perspektywy upływającego czas można ocenić czy x lat temu (kiedy dokonywano wyceny) przyjęto właściwe założenia tyle, że to tzw. „musztarda po obiedzie”. Niemniej jednak wraz z upływam czasu (po latach) łatwiej jest ocenić czy kiedyś podjęte decyzje (np. zakup firmy po określonej cenie) były opłacalne.

.

Dopisek: drugą z najpopularniejszych metod wyceny jest metoda porównawcza – warto mieć na uwadze że wyceny podmiotów wobec których dokonuje się porównania są zwykle wyceniane według metody DCF jako metody głównej.

Ad. 2: Więcej patrz: LINK

.

Ad. 3: Więcej patrz: LINK

Czytaj więcej o dotacjach unijnych i korzyściach z wniosku dotacyjnego.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i wycenie przedsiębiorstwa. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,