Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Krytycznie o wycenach firm i zasadach rachunkowości (Idea bank, Getback, Kania, Gant, Elekrobudowa) – cz.2

Resulto

wartość firmy

Ile warta jest firma? Zwykle trudno to ustalić precyzyjnie ponieważ mamy do czynienia z trudną sztuką prognozowania przyszłości.

.

Definicja wyceny:  Link

.

Wybrane problemy przy określaniu wartości firmy:

1. Zmiana oceny perspektyw firmy (szczególnie przyszłych wyników) jako pochodna zmian wewnętrznych i zmian w jej otoczeniu,

2. Zmiana wartości jako pochodna zmian wysokości rynkowych stóp procentowych oraz zmian apetytu na ryzyko inwestorów (utożsamianego czasami w modelach finansowych jako zmiana wysokości premii za ryzyko rynkowe/podmiotu).

3. Nierzetelne informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych obrazujące dotychczasowe dokonania: przychody i zyski oraz wartości: aktywów, zobowiązań i kapitałów.

.

Krótko o powyższych problemach:

.

Ad. 1. Więcej patrz: Link

 

Ad. 3: Więcej patrz: Link

.

W modelach stosowanych do wycen przedsiębiorstw kryją się założenia bazowe dot. wysokości a) rynkowych stop procentowych (te w obecnych realiach nie zmieniają się ani szybko ani znacząco) i b) premii za ryzyko rynkowe. Premia za ryzyko rynkowe w wycenach dużych przedsiębiorstw kształtuje się obecnie zwykle na poziomie około 5% (zwykle taki poziom przyjmują biura maklerskie). Można by pokusić się o pytania co się tak gwałtownie zmienia (w modelu wyceny) kiedy wycena firmy na giełdzie rośnie/spada (np. w tydzień) o 30%. Przykładowo czy zmienia się ocena perspektyw (patrz pkt.1.) czy zmienia się ocena ryzyka inwestycyjnego (dla danej firmy/branży czy rynku ogółem).

.

Czasami za gwałtowną zmianą wyceny stoi informacja (pojedyncza/seria informacji):

  1. danego podmiotu, która zmienia:
    1. obraz historii (np. korekta wartości poprzednio raportowanych wyników np. aktualizacja wyceny),
    2. bieżącej sytuacji (np. utrata znaczącej części kadry pracowniczej/ negatywny wynik istotnych badań przemysłowych, katastrofa budowlana) lub
    3. przyszłości (np. utrata/pozyskanie dużego kontraktu).
  2. branży czy rynku (np. zmiana cen istotnych półproduktów, nowe stawki podatkowe/celne, zmiana przepisów wpływających na możliwości rozwoju).

 

Podsumowując problem dotyczyły zmian subiektywnej oceny ryzyka indywidualnego i/lub rynkowego. Podkreślenia wymaga, że mówimy tu najczęściej nie o realnej zmianie wartości jakichś konkretnych aktywów czy zobowiązań. Mówimy o zmianie oceny ryzyka będącego miarą niepewności. Pomiaru ryzyka dokonywać można różnie. Można do oceny wykorzystywać dane rynkowe obrazujące np. zmienność pewnych wielkości ekonomicznych (starać się obiektywizować ocenę) można oceny dokonywać w oparciu o ocenę ekspercką (tj. wyczucie eksperta). Ryzyko w modelach wyceny przedsiębiorstw oddaje się poprzez wysokość stopy dyskonta a składowa stopy dyskont jest. m.in. wcześniej wspomina premia z ryzyko. Intuicyjnie zwykle wyczuwa się ze ryzyko na jakimś młodym rynku np. rynku nowych technologii jest większe niż na mocno nadzorowanych, starym sektorem bankowym.

Ale są niespodzianki jak utrata przez Idea Bank SA 85% kapitałów własnych pomiędzy raportowaniem wyników za III i IV kw 2018 (W roku 2018 bank utracił blisko 90% kapitałów własnych).  Takie zdarzenie może zmienić optykę oceny wysokości ryzyka wielu inwestorów – mogą oni w modelach analitycznych podnosić premię za ryzyko. Konsekwentnie problemy jednego podmiotu mogą skutkować obniżeniem wyceny innych firm/banków.

 

Ad. 3: Więcej patrz: Link

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych i korzyściach z wniosku dotacyjnego.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i wycenie przedsiębiorstwa. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,