Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Krytycznie o wycenach firm i zasadach rachunkowości (Idea bank, Getback, Kania, Gant, Elektrobudowa) – cz.3

Resulto

wartość firmy

Ile warta jest firma? Zwykle trudno to ustalić precyzyjnie ponieważ mamy do czynienia z trudną sztuką prognozowania przyszłości.

.

Definicja wyceny:  Link

.

Wybrane problemy przy określaniu wartości firmy:

1. Zmiana oceny perspektyw firmy (szczególnie przyszłych wyników) jako pochodna zmian wewnętrznych i zmian w jej otoczeniu,

2. Zmiana wartości jako pochodna zmian wysokości rynkowych stóp procentowych oraz zmian apetytu na ryzyko inwestorów (utożsamianego czasami w modelach finansowych jako zmiana wysokości premii za ryzyko rynkowe/podmiotu).

3. Nierzetelne informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych obrazujące dotychczasowe dokonania: przychody i zyski oraz wartości: aktywów, zobowiązań i kapitałów.

.

Krótko o powyższych problemach:

.

Ad. 1. Więcej patrz: Link

Ad. 2: Więcej patrz: Link

.

Ad. 3.

Poważny i zdaje się rosnący problem będący pochodną zmian zasad rachunkowości. Kiedyś wielkości prezentowane w sprawozdaniach finansowych bazowały głównie na twardych danych finansowych znajdujących odzwierciedlenie w dokumentach transakcyjnych (głównie) kupna/sprzedaży. Miało to swoje wady i zalety. Wadą było m.in. prezentowanie w bilansach wartości, które nie oddawały bieżących realiów rynkowych. Przykładowo w bilansie była wykazywana zamortyzowana nieruchomość o wartości bliskiej zero podczas gdy na rynku jej wartość (gdyby zaoferować ją na sprzedaż) była znacznie wyższa.

.

Zmiany zasad rachunkowości (w tym międzynarodowych standardów) następujące w ostatnich latach wprowadziły możliwość korekty/aktualizowania historycznych wartości aktywów w oparciu o dane bieżące. W oparciu o analityczne oceny kształtowany jest też często zysk firmy będący pochodną wyceny wartości aktywów czy zobowiązań. Zjawisko dotyczy np.

– aktualizacji wyceny wartości nieruchomości (i innych aktywów rzeczowych),

– wyceny wartości aktywów finansowych,

– wyceny wartości rezerw/zobowiązań,

– wyceny wartości (zaawansowania prac) w kontraktach budowlanych,

.

Jak to często bywa zamiary (leżące u podstaw zmian zasad rachunkowości) były dobre ale efekty marne – pojawiło się nowe ryzyko dla inwestorów wyceniających wartość firmy.

.

Jak tylko Zarządy (i ich analitycy) dostali możliwość (ba! mieli obowiązek) zastosowania metod analitycznych do wyceny to pojawiły się problemy. Bo skoro coś trzeba wycenić to trzeba przyjąć do tej wyceny założenia. A skoro trzeba przyjąć założenia to zwykle istniej możliwość przyjęcia założeń bardzo ostrożnych, ostrożnych lub mało ostrożnych (wszystkie są ostrożne J) co zasadniczo daje mocno różne wartości.  Do wyceny można adoptować różne modele analityczne, które dają różne wyniki.

.

Wycena zwykle bazuje na ocenie czy/jakie korzyści w przyszłości podmiot uzyska z danego aktywa a jak wiadomo przyszłość jest nieznana więc nie sposób ocenić czy założenie jest dobre/trafne czy też jest złe/nietrafne. Założeń w modelach analitycznych potrafi być bardzo wiele a już pojedyncze założenia mogą istotnie wpływać na końcowe wartość. Na poziom i rodzaj przyjmowanych założeń mają wpływ wewnętrzne służby analityczne, audytorzy, podwykonawcy i Zarządy (które płacą). Kto ma największy wpływ na założenia? Wiadomo – ten kto płaci za wycenę. Jakie są więc założenia? – bliższe potrzebom Zarządów niż zasadzie ostrożnej oceny. Z czasem kiedy już nie udaje się wynajdywanie potrzeb i uzasadnień do utrzymywania optymistycznych założeń to dochodzi do korekty wyceny – często gwałtownej/zwykle dokonywanej raz do roku.

.

Problemy? Przykłady z różnych branż:

– Elektrobudowa (firma budowlana) – błędna wycena wartości kontraktów budowlanych – firma gwałtownie szuka inwestora gotowego zasilić firmę nowym kapitałem,

– Idea bank (Bank) – błędna wycena wartości firmy (firm zależnych) – dla banku powołano kuratora,

– Getback (windykator) – błędna wycena wartości portfeli wierzytelności – firma w restrukturyzacji – nie jest w stanie spłacić całości swoich zobowiązań,

– Gant (deweloper) – błędna wycena wartości nieruchomości – bankrut – nie był w stanie spłacić całości swoich zobowiązań,

– Kania  (producent wedlin) – błędna wycena wartości firmy  – pozycja zakwestionowana przez audytora,

.

Błędy w wycenie to czasami skutek trudności w określeniu poprawnych założeń (przyszłość jest nieznana) ale częściej (jak sądzę) skutek nierzetelnych intencji tj. odwlekania (jak najdłużej w czasie) ujawnienia niekorzystnych informacji.  Korekty powodują bądź to gwałtowne obniżenie samych kapitałów własnych firmy bądź też jednoczesne obniżenie kapitałów własnych firmy i wyniku finansowego.

.

Co jest wyceniane w ramach wyceny firmy? – zasadniczo kapitały własne (poprzez przyszłe zyski rzutujące na wartość kapitałów własnych). Dopóki nie dojdzie do urealnienia wartości wycen aktywów i zobowiązań (zysków) prezentowanych w sprawozdaniach wyceny firm bazują na raportowanych danych i w oparciu o (szacunkowe dane/analitycznie ustalone wartości) prognozuje się przyszłość.

.

Czyli w oparciu o dane szacunkowe (analitycznie kształtowany wynik i wartość historyczną) znowu w oparciu o kolejne analityczne założenia dot. przyszłości wycenia się firmę. Do czego to prowadzi? Wiadomo – do gwałtownych zmian oceny wartości firmy przy korekcie założeń dot. obu wycen.

.

Ile warta jest firma – trudno jednoznacznie określić (i warto brać to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych) – zależy dla kogo, kiedy i przy jakich założeniach.  W rozstrzyganiu wątpliwości przydatny będzie dobry analityk.

.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych i korzyściach z wniosku dotacyjnego.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i wycenie przedsiębiorstwa. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,