Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Metody wyceny własności intelektualnej (patentów, know-how, technologii itp.)

Składniki aktywów niematerialnych wyceniane są zwykle w podejściu majątkowym, dochodowym oraz rynkowym (porównawczym) — metody są analogiczne, jak przy opracowywaniu wycen przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

 

 

 

 

Jakie wyróżniamy metody wyceny własności intelektualnej?

artyk

wycena znaku - zapytanie

.

Podejście majątkowe

Wycena majątkowa (kosztowa) oparta jest na kosztach wytworzenia (lub kosztach zastąpienia) aktywa niematerialnego. Metody majątkowe nieczęsto są uznawane za miarodajne ze względu na a) częsty brak stosownej ewidencji w polskich jednostkach naukowych i w związku z tym niską wiarygodność dostępnych danych dot. poniesionych kosztów historycznych oraz b) częste znaczne różnice pomiędzy wartością poniesionych kosztów na prace badawcze w porównaniu do rynkowej użyteczności wyników tych prac. Zastosowanie tych metod jest rekomendowane dla praw własności intelektualnej w sytuacjach, kiedy zastosowanie metody porównawczej lub dochodowej nie daje precyzyjnej odpowiedzi.

 

Podejście rynkowe (porównawcze) 

Z podejściem rynkowym zwykle utożsamiana jest metoda licencyjna, w szczególności tam, gdzie funkcjonuje aktywny rynek stawek licencyjnych (wycena następuje poprzez porównanie do stawek opłat licencyjnych dla porównywalnych praw własności intelektualnych np. patentów, know-how). Można w tym kontekście mówić także o tzw. regułach kciuka (np. reguła 25%), a więc na ogół mnożnikach, wiążących szacunkową wartość aktywów trwałych z parametrami finansowymi, np. poziomem sprzedaży lub zysków.  Mnożniki tego typu są określane na bazie danych statystycznych, a zatem ich kalkulacja oparta jest na ogół na rynkowych uwarunkowaniach danej branży.

 

Podejście dochodowe

Wycena dochodowa aktywów niematerialnych jest uznawana (zwykle) za bardziej miarodajną, niż obie poprzednie metody. Z zasady oddaje ona potencjał ekonomiczny wycenianych praw i wiedzy, zatem jest postrzegana, jako uniwersalna miara ich wartości. Na kanwie tego podejścia stwierdzono, ze składniki aktywów niematerialnych nie posiadają wartości samoistnej, bowiem wartość dochodowa jest pochodną wyników finansowych biznesu, opartego na aktywach niematerialnych. Stąd ich wartość postrzegana jest, jako cześć wartości całego biznesu. Dla uzyskania miarodajnych wyników wyceny zwykle pożądana są dane rynkowe pozwalające na opracowanie wiarygodnej prognozy przyszłych wyników finansowych przedsiębiorstwa planującego wykorzystanie wycenianych wartości intelektualnych.

 

Co to jest własność intelektualna? Definicja

Jak chronić własność intelektualną i przemysłową?

Od czego zacząć wycenę własności intelektualnej?

 

Pomagamy w przygotowaniu wycen i analiz, w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Tagi: , , , , , , , ,