Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Metody wyceny własności intelektualnej (patentów, know-how, technologii itp.)

Składniki aktywów niematerialnych wyceniane są zwykle w podejściu majątkowym, dochodowym oraz rynkowym (porównawczym) — metody są analogiczne, jak przy opracowywaniu wycen przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

 

 

 

 

Jakie wyróżniamy metody wyceny własności intelektualnej?

artyk

btn_wyslij_zapytanie

.

Podejście majątkowe

Wycena majątkowa (kosztowa) oparta jest na kosztach wytworzenia (lub kosztach zastąpienia) aktywa niematerialnego. Metody majątkowe nieczęsto są uznawane za miarodajne ze względu na a) częsty brak stosownej ewidencji w polskich jednostkach naukowych i w związku z tym niską wiarygodność dostępnych danych dot. poniesionych kosztów historycznych oraz b) częste znaczne różnice pomiędzy wartością poniesionych kosztów na prace badawcze w porównaniu do rynkowej użyteczności wyników tych prac. Zastosowanie tych metod jest rekomendowane dla praw własności intelektualnej w sytuacjach, kiedy zastosowanie metody porównawczej lub dochodowej nie daje precyzyjnej odpowiedzi.

 

Podejście rynkowe (porównawcze) 

Z podejściem rynkowym zwykle utożsamiana jest metoda licencyjna, w szczególności tam, gdzie funkcjonuje aktywny rynek stawek licencyjnych (wycena następuje poprzez porównanie do stawek opłat licencyjnych dla porównywalnych praw własności intelektualnych np. patentów, know-how). Można w tym kontekście mówić także o tzw. regułach kciuka (np. reguła 25%), a więc na ogół mnożnikach, wiążących szacunkową wartość aktywów trwałych z parametrami finansowymi, np. poziomem sprzedaży lub zysków.  Mnożniki tego typu są określane na bazie danych statystycznych, a zatem ich kalkulacja oparta jest na ogół na rynkowych uwarunkowaniach danej branży.

 

Podejście dochodowe

Wycena dochodowa aktywów niematerialnych jest uznawana (zwykle) za bardziej miarodajną, niż obie poprzednie metody. Z zasady oddaje ona potencjał ekonomiczny wycenianych praw i wiedzy, zatem jest postrzegana, jako uniwersalna miara ich wartości. Na kanwie tego podejścia stwierdzono, ze składniki aktywów niematerialnych nie posiadają wartości samoistnej, bowiem wartość dochodowa jest pochodną wyników finansowych biznesu, opartego na aktywach niematerialnych. Stąd ich wartość postrzegana jest, jako cześć wartości całego biznesu. Dla uzyskania miarodajnych wyników wyceny zwykle pożądana są dane rynkowe pozwalające na opracowanie wiarygodnej prognozy przyszłych wyników finansowych przedsiębiorstwa planującego wykorzystanie wycenianych wartości intelektualnych.

 

Co to jest własność intelektualna? Definicja

Jak chronić własność intelektualną i przemysłową?

Od czego zacząć wycenę własności intelektualnej?

 

Pomagamy w przygotowaniu wycen i analiz, w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Bez kategorii, Doradztwo finansowe, Doradztwo prawne, Słownik finansowy dnia 11.10.2017 o godz. 23:52
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*