Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Mikrodotacje dla firm i organizacji z gmin Puszczy Białowieskiej

Mieszkańcy gmin puszczy białowieskiej mogą starać się o dotacje na rozwój przedsiębiorczości. Na pierwszy konkurs na mikrodotacje przeznaczono 400 tysięcy złotych. O pieniądze mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia oraz mikroprzedsiębiorcy lub osoby, które dopiero planują rozpocząć działalność gospodarczą na terenie powiatu hajnowskiego.

Mikrodotacje dla przedsiębiorczych w powiecie hajnowskim

Fundacje lub stowarzyszenia mogą np. zdobyć pieniądze na inwestycje związane z kulturą i oświatą, które służą zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tradycji. Mikroprzedsiębiorcy mogą natomiast otrzymać dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem na przykład na ekobiznes, czy usługi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Pieniądze pochodzą z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w ramach programu „Razem możemy więcej”.

Organizacja pozarządowa może dostać do 10 tysięcy zł dotacji, osoba prowadząca działalność gospodarczą 20 tysięcy złotych.  Program mikrodotacji prowadzi Centrum Wdrażania Projektów, które działa przy Białowieskim Parku Narodowym. Wnioski można składać do 23 września. (wg radio.bialystok).

 

Pozyskiwanie dotacji – zapytaj o naszą ofertę.

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

 Zapraszamy do weryfikacji naszych referencji.

Tagi: , , , ,