Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Kredyt i leasing – mity

.
Rynek usług finansowych jest obecnie nieprzejrzysty. Instytucje finansowe umiejętnie eksponują zalety swoich usług i usilnie unikają informowania uczestników rynku, o ich wadach oraz dodatkowych kosztach. Eksperci Resulto Sp. z o. o. doradzają, aby rozważając wybór źródła finansowania inwestycji, uwzględnić poniższe informacje dotyczące kredytu i leasingu.

Mity na temat kredytu i leasingu

1. Popularna jest opinia, że korzystanie z leasingu jest opłacalne, gdyż pozwala na przyśpieszone wprowadzenie w koszty podatkowe wartości zakupionego środka trwałego w porównaniu do zakupu za gotówkę lub z kredytu, co wynika m.in. z faktu, że umowa leasingu obowiązuje krócej, niż nominalny okres amortyzacji liniowej środka trwałego. To prawda, ale:

 • Jeżeli przedsiębiorca zamierza ze środka trwałego (np. samochodu) korzystać dłużej niż okres trwania umowy leasingu (np. 2 lata po zakończonej trzyletniej umowie leasingu tj. łącznie 5 lat) to w kolejnych dwóch latach odpisy amortyzacyjne będą niższe niż przy korzystaniu z liniowej amortyzacji, co w znacznej mierze zneutralizuje początkową korzyść.
 • Dodatkowe opłaty leasingowe konieczne zwykle do poniesienia przez przedsiębiorcę w trakcie trwania umowy kredytowej lub leasingowej ograniczają lub całkowicie znoszą korzyści z punktu a. (zależnie od sposobu realizacji umowy przez przedsiębiorcę i zależnie od jego potrzeb dot. leasingowanego mienia),
 • Mali podatnicy mają prawo do korzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych (poza samochodami osobowymi) co zupełnie niweluje korzyść z pkt. a. i wskazuje na korzyść podatkową zakupu za gotówką lub z kredytu,
 • Ewentualne straty podatkowe ponoszone przez leasingobiorcę w kolejnych latach trwania umowy leasingowej częściowo lub całkowicie znoszą korzyści podatkowe z pkt. a,

2. Część doradców gospodarczych zachęca przedsiębiorców do formy finansowania inwestycji kredytem lub leasingiem, bowiem pozwala to na uwolnienie środków finansowych, które można wykorzystać do prowadzenia innych działań biznesowych. Jednak wykorzystanie uwolnionych środków do prowadzenia innych działań biznesowych ma sens jedynie wówczas, gdy zaangażowanie tych środków w inną działalność biznesową przyniesie wyższy zwrot z kapitału niż łączne koszty (odsetkowe i pozostałe – patrz tabela) korzystania z zewnętrznego finansowania. Obecny koszt kapitału (styczeń 2012) kalkulowany przez banki i leasingodawców dla potrzeb kredytowych i leasingowych mieści się zwykle w przedziale 8 – 12% rocznie + prowizja za udzielenie kredytu. Dodatkowe średnie koszty dla leasingobiorcy wynikające z tabeli opłat i prowizji leasingodawcy można oszacować na 1-2% rocznie. Łącznie daje to koszt finansowania na poziomie 9-14% rocznie. Jednocześnie dane rynkowe (GUS i sprawozdania spółek notowanych na rynku publicznym) wskazują na wieloletnią przeciętną rentowność netto polskich przedsiębiorstw (wg ROE tj. zwrot z kapitału własnego) na poziomie około 11%. Takie porównanie sugeruje, że dla znacznej części przedsiębiorców (szczególnie tych posiadających wolne środki finansowe) korzystanie z finansowania zewnętrznego może być nieopłacalne.

3. Przedsiębiorcy wybierając najtańszą ofertę leasingową zwykle posługują się tzw. sumą opłat tj. porównaniem łącznej kwoty opłat należnej leasingodawcy z wartością zakupu mienia (np. 108% wartości leasingowanego mienia). Wybierając optymalną ofertę leasingową nie należy
posługiwać się tym wskaźnikiem, ponieważ:

 • Suma opłat nie oddaje rozkładu w czasie i wartości poszczególnych rat leasingowych, co ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia kosztu finansowania (przykładowo tą samą sumę opłat mają poniższe, bardzo różne umowy:
  1. Inwestycja 100 tys. zł, Opłata wstępna 25 tys. zł, opłata końcowa 1 tys. zł i 34 raty po 2,55 tys. zł, Suma opłat: 113%, IRR: 10,6%,
  2. Inwestycja 100 tys. zł, Opłata wstępna 1 tys. zł, opłata końcowa 25 tys. zł i 34 raty po 2,55 tys. zł, Suma opłat: 113%, IRR: 6,8%,
 • Suma opłat często nie obejmuje opłaty wykupowej (warto porównać dokładnie harmonogramy i umowy),
 • Suma opłat nie obejmuje wielu opłat dodatkowych, które prawdopodobnie przedsiębiorca będziesz musiał ponieść (patrz artykuł „Kiedy wybrać kredyt a kiedy lepiej skorzystać z leasingu? – poradnik Resulto Sp. z o.o.”).

4. Korzystanie z kredytu i leasing robi się dla przedsiębiorcy bardzo drogie, jeżeli miewa on problemy z regularnym opłacaniem rat (dodatkowy koszt odsetek karnych, monitów i windykacji). Warto w związku z tym zabezpieczyć w przedsiębiorstwie tzw., rezerwę płynnościową na wypadek przejściowych kłopotów.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,