Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja Model ekonomiczny

Model ekonomiczny (m. ekonomiczno – finansowy, m. finansowy, m. przedsiębiorstwa)  to sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym (zwykle Excel) obraz powiązań i zależności ekonomicznych odwzorowujących rzeczywistość funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Model ekonomiczny

Z punktu widzenia pełnionych funkcji, można wyróżnić:

  • modele analityczne – bazujące na danych z zamkniętych okresów sprawozdawczych;
  • modele prognostyczne – w których próbuje się przewidzieć przyszłość.

Modele analityczne (w formie raportów zarządczych) wykorzystywane mogą być na potrzeby raportowania wewnętrznego i zewnętrznego.  Modele analityczne budowane są m.in. dla zobrazowania złożonych zagadnień ekonomicznych wpływających na wyniki działalności gospodarczej. Często stanową punkt wyjścia do opracowania drugiego typu modeli – modeli prognostycznych.

Modele prognostyczne są budowane m.in. w celu skonkretyzowania i optymalizacji planów działalności Przedsiębiorstwa (często w formie Biznes Planu).

.

Zaplanuj mądrze swój biznes – prosty, bezpłatny model prognostyczny dostępny tutaj. O pełną wersję zapytaj wycena znaku - zapytanie.

.

Poziom szczegółowości modelu ekonomicznego zależy od potrzeb jego odbiorcy. Na potrzeby kadry zarządzającej budowane są często bardzo szczegółowe plany w układzie miesięcznym (także tygodniowym i dziennym). Na potrzeby zewnętrzne (np. dla banku) plany są zazwyczaj w układzie kwartalnym lub rocznym. Horyzont prognozy może być bardzo krótki (stosowane np. do zarządzania bieżącą płynnością) jak i bardzo długi (stosowany np. w budowie i optymalizacji planów strategicznych).

Modele ekonomiczno – finansowe mogą być sporządzane także w innych celach np. wyceny Przedsiębiorstwa czy oceny efektywności inwestycji.

 Patrz: Model Biznesowy

 

Zaplanuj mądrze swój biznes – bezpłatny, zaawansowany model prognostyczny będzie niedługo dostępny tutaj. O pełną wersję zapytaj wycena znaku - zapytanie.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,