Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Multi Level Marketing a Piramida finansowa

W polskim systemie prawnym nie istnieją przepisy odrębne, które regulowałyby działalność MLM. Powstawanie sieci, wprowadzanie przez nie szczegółowych zasad wynagradzania, uczestnictwa i dystrybucji towarów są możliwe, ponieważ jedną z podstawowych zasad obowiązujących w polskim prawie zobowiązań jest zasada swobody umów. Z art. 3531 KC wynika, że strony zawierając umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, ograniczają je przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz natura stosunku prawnego. Wszystkie sieci funkcjonujące w Polsce są zobowiązane przestrzegać całokształtu regulacji polskiego prawa.

 

Dystrybutorzy są niezależnymi od przedsiębiorstwa wytwarzającego produkt (lub świadczącego usługę) podmiotami przedsiębiorcami bądź osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.[Rynek Spoleczenstwo Kultura r2014-t-n3_(11)-s30-35 Anna Bazan-Bulanda, Politechnika Częstochowska, „Regulacje MLM w polskim systemie prawnym”]

 

Znajdź odpowiednie dofinansowanie dla siebie.

wycena znaku - zapytanie

 

Jaka jest różnica między działalnością MLM a Piramidą finansową?

Prawo konkurencji

 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art 17c ust. 1 stanowi że:

„Czynem nieuczciwej konkurencji jest organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, polegającego na proponowaniu nabywania towarów lub usług poprzez składanie nabywcom tych towarów lub usług obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek nakłonienia kolejnych osób do udziału w systemie.”

 

Tym samym, co do zasady, taki MLM byłby właśnie czynem nieuczciwej konkurencji. Jednak w ustępie drugim można przeczytać, że

„Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji organizowanie systemu sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

 

1) korzyści materialne uzyskiwane z uczestnictwa w systemie sprzedaży pochodzą ze środków uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży dóbr i usług po cenie, której wartość nie może rażąco przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej tych dóbr i usług

 

2) osoba rezygnująca z udziału w systemie sprzedaży ma prawo do odprzedaży organizatorowi systemu za co najmniej 90 % ceny zakupu wszystkich nabytych od organizatora nadających się do sprzedaży towarów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek towarów lub zestawów prezentacyjnych zakupionych w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia rezygnacji organizatorowi systemu sprzedaży.”

 

Z takiego zestawienia przepisów można wywnioskować, że przy łącznym spełnieniu tychże dwóch warunków taka sprzedaż może być dopuszczalna pod względem prawnym.

 

Pierwszy Warunek

 

Pierwszym warunkiem jest sytuacja w której cena sprzedawanych dóbr nie może rażąco odbiegać od ich rzeczywistej wartości rynkowej.

Ustawodawca dopuścił możliwość przekroczenia rzeczywistej wartości towarów lub usług, jednak wyraźnie została zakreślona granica tego przekroczenia posługując się słowem rażące.

 

Ustawodawca używając tego zwrotu pominął jego wyjaśnienia. Literatura prawnicza zgodnie przyjęła, że w odniesieniu do dóbr powszechnego użytku mamy do czynienia z rażącym przekroczeniem rzeczywistej wartości towarów lub usług, gdy cena przekracza ponad 25% cenę porównywalnych towarów dostępnych na rynku (tak E. Nowińska, M. du Vall, „Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, 2008, s. 287). Trzeba jednak przy tym wskazać, że rażące przekroczenie ma miejsce względem aktualnej wartości rynkowej. Powoduje to, że badanie relacji ceny sprzedaży do rzeczywistej wartości rynkowej będzie następowało w każdym przypadku indywidualnie.

 

Drugi Warunek

 

Drugim warunkiem dopuszczalności prowadzenia w trybie MLM jest zagwarantowanie osobie, która rezygnuje z uczestnictwa w systemie sprzedaży, prawa odsprzedaży organizatorowi nabytych od niego towarów nadających się od odsprzedaży oraz materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek towarów lub zestawów prezentacyjnych za 90% ceny. Co istotne termin wykonania prawa do odsprzedaży dotyczy towarów zakupionych w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia rezygnacji organizatorowi systemu sprzedaży.(…)

Regulacja ta odnosi się jedynie do towarów które nadają się do odsprzedaży. Tym samym nie będzie miała zastosowania wobec usług. Powoduje to, że w przypadku MLM-ów opartych na usługach nie będzie można żądać odkupu usług bo jest to po prostu niemożliwe.

 

Wnioski

 

Tym samym widać, że MLM jest legalny i jako taki może być realizowany przez przedsiębiorców. Trzeba jednak pamiętać o wymogach z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które (…) winny znaleźć się w planie marketingowym. Z kolei MLM-owcy muszą wiedzieć o tym, że w przypadku promocji i sprzedaży usług nie będą mogli ich odsprzedać.
[adwokat-kurczab-tychy.pl/mlm-a-prawo-konkurencji / dostęp: 01.02.2018. 11:55]

 

Cechy MLM vs piramidy finansowej

 

Multi Level Marketing                                          Piramida Finansowa

 

Piramidalna struktura organizacyjna                                               Piramidalna struktura organizacyjna
Przychód pochodzi z zewnątrz struktury,                                        Przychód pochodzi z wewnątrz struktury
Firma oferuje produkt o realnej wartości                                         Firma oferuje produkt fikcyjny lub o zaw. wartości

Nastawienie na sprzedaż i wzrost zysków                                      Nastawienie na rekrutację nowych członków,

 

[getpaid20.pl/piramidy-finansowe/multi-level-marketing -vs -piramida-finansowa / dostęp 2-02-2018. 16:17]

 

 

W 1995 roku z inicjatywy PSSB-u powstał „Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej”. Jest to szczególny zbiór przepisów, uchwalony przez PSSB dla przedsiębiorców krajowych będących jego członkami, którzy prowadzą działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej, która reguluje stosunki między przedsiębiorcami i sprzedawcą a konsumentami, a także stosunki między przedsiębiorcami oraz pomiędzy sprzedawcami. Kodeks jest dokonaną przez przedsiębiorców regulacją działalności w zakresie sprzedaży bezpośredniej. Nie jest on prawem, ale przedsiębiorcy są obowiązani do przestrzegania wszystkich jego postanowień, w tym zasad etyki, często przewyższających standardy określone przez obowiązujące prawo. Nieprzestrzeganie postanowień Kodeksu wykraczających poza zakres regulacji zawartej w przepisach prawa nie rodzi żadnej odpowiedzialności cywilnoprawnej.

[Karolina KULIŃSKA Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014, Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 76]

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,