Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

My, mikrofirmowcy – ciężka praca którą należy docenić

GUS opublikował dane na temat mikroprzedsiębiorstw – warto docenić znaczenie i rolę polskiej mikro przedsiębiorczości.

Co prawda po raz pierwszy po kilku latach w 2013r. liczba aktywnych mikrofirm zmalała o 1,6 procent, nadal jednak ich liczbę określa się na ponad 1,75 miliona. Liczba pracujących wynosi ok. 3,44 mln, w tym 1,2 mln zatrudnionych osób (pozostali to właściciele i rodziny).
Jeśli pominąć rolników indywidualnych – mikroprzedsiębiorstwa obejmują ponad jedną czwartą miejsc pracy w Polsce.

Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce

Jak trafnie zauważa Aleksandrowicz w swoim artykule – mikrofirmy to mikroprzychody, bowiem przy przychodach na poziomie 840 mld zł, nadwyżka nad kosztami wyniosła niecałe 100 mld zł, co dało jedyne 56,1 tys. zł na jedną mikrofirmę. Średnie miesięczne przychody na jednego pracującego w mikrofirmach wyniosły zaledwie 21,4 tysiąca złotych..

Średnia wynagrodzeń w mikrofirmach jest jedynie o jedną trzecią wyższa od płacy minimalnej. Skromne wynagrodzenia dla pracowników w tym sektorze wahają się od 3300 zł w sekcji informacja i komunikacja, przez 2935 zł w obsłudze rynku nieruchomości, 2145 zł – średnie wynagrodzenie brutto zatrudnionych we wszystkich mikroprzedsiębiorstwach, do 1713 zł w „pozostałej działalności usługowej” co właściwie w każdej sekcji stawia je niżej niż średnia płaca w Polsce..

Według danych OECD Entrepreneurship at a Glance, produktywność czyli wartość dodana na jednego pracującego obliczona z uwzględnieniem siły nabywczej PPP w mikrofirmach zajmujących się wytwórczością w Polsce wynosi 42,1 tysięcy dol. rocznie, w średnich 88 tys. a w dużych 141,3. Produktywność w mikrofirmach jest niższa niż w większych przedsiębiorstwach, ale co zaskakujące – polskie mikrofirmy wytwórcze są bardziej produktywne niż irlandzkie, koreańskie, portugalskie, a nawet szwajcarskie..

W sektorze budownictwa i usług sytuacja mikrofirm wygląda dużo gorzej – na 29 państw pod względem produktywności na jednego pracującego polskie mikrofirmy usługowe są na ostatnim miejscu z wynikiem 53,8 tys. dol. Co zastanawiające, w zachodniej Europie produktywność mikrofirm w sektorze usług jest na ogół wyższa niż w małych firmach. W Polsce i krajach południa Europy sytuacja wygląda odwrotnie co rodzi przypuszczenie, że produktywność jest zaniżana..

Problem stanowić może opłacanie ZUS i NFZ –  według obecnych ustaleń to koszty na poziomie minimum 1000 złotych miesięcznie.

Piotr Aleksandrowicz w artykule „My, mikrofirmowcy” identyfikuje się z zatrudnionymi w tym sektorze i przybliża sytuację na przykładzie własnej mikrofirmy świadczącej od wielu lat usługi z zakresu dziennikarstwa, analizy i redakcji. Podkreśla trudności związane z prowadzeniem z tego typu działalności – balansowanie na finansowej krawędzi czy uciążliwe odprowadzanie podatków. Szanse na wzrost potencjału gospodarczego mikroprzesiębiorstw w „modelu etatystycznej redystrybucji i 40-procentowego haraczu na sektor publiczny” są umniejszone. Autor stawia pod znakiem zapytania wpływ wzrostu gospodarczego na przyszłość najmniejszych przedsiębiorstw jednak prawdziwych nierówności dopatruje się w rozbudowanym sektorze państwowym.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.