Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

NCBiR w ramach Inteligentny Rozwój – Dotacje unijne 2016 – Poddziałanie 1.1.2 – Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

dotacje na innowacje

Ogłoszono nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – przeznaczony dla dużych przedsiębiorców. Nabór organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej”. Pula naboru, to 0,5 mld zł. Podstawowym celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, poprzez wykorzystaniu rezultatów prac B+R, w prowadzonej działalności. Termin naboru 06.07 – 12.08 2016 rok.

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej – dotacje 2016

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o konkursie z poddziałania 1.1.1.

Czytaj więcej o działaniu 2.1 – dotacje na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.

Czytaj więcej o poddziałaniu 2.3.2 – bon na innowacje dla MSP.

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa duże nie spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – status MSP,
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2?

Podstawowym celem poddziałania 1.1.2, jest wzrost innowacyjności polskich jednostek gospodarczych, poprzez wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Dofinansowane zostaną projekty:

 • obejmujące wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej,
 • wpisujące się w dokument „Krajowe inteligentne specjalizacje„, np. biogospodarka rolno-spożywcza (żywność wysokiej jakości), zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze), zrównoważona energetyka (rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, energooszczędne budownictwo), nanotechnologia, robotyka i automatyka, nanotechnologia, gospodarka odpadami,
 • projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu (1/ wprowadzenie do własnej działalności, 2/ udzielenie licencji, 3/ sprzedaż praw do wyników).

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty wynagrodzeń,
 • koszty podwykonawstwa,
 • koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty budynków i gruntów.

Koszty niekwalifikowalne to m.in.:

 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
 • wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków poddziałania 1.1.2 – 0,5 mld zł (z których 400 mln zł dla MSP, 100 mln zł dla innych podmiotów),
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 5 mln zł dla MSP i 20 mln zł dla pozostałych podmiotów,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 15 mln EUR,
 • Wielkość dofinansowania:
  • dla mikro 45%,
  • dla małych 45%,
  • dla średnich 35%,
  • dla innych 25%,
  • jeśli przedsiębiorstwo szeroko rozpowszechni wyniki projektu (zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) – np. zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, wysokość dotacji może wzrosnąć do 60% dla mikro i małych, do 50% dla średnich i do 40% dla innych.

Proces oceny projektów w poddziałaniu 1.1.2

 • ocena formalna (katalog kryteriów formalnych – kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy harmonogram realizacji projektu (tj. przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych) nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków (tj. 31 grudnia 2023 r.)?
  • Czy projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju?
 • ocena merytoryczna,
  • zakres naukowo – technologiczny (kryteria obligatoryjne):
   • sprawdzenie, czy w projekcie zostały ujęte wyłącznie prace rozwojowe,
   • sprawdzenie, czy prace badawczo-rozwojowe (B+R), są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a dodatkowo sprawdzenie, czy ryzyka związane z pracami B+R zostały zdefiniowane,
   • potencjał realizacyjny dla zaplanowanych prac B+R – zespół badawczy oraz zasoby techniczne,
   • sprawdzenie, czy projekt wpisuje się w którąś z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
  • zakres gospodarczo – biznesowy:
   • sprawdzenie innowacyjności produktowej lub procesowej – kryterium obligatoryjne,
   • sprawdzenie, czy kwestie własności intelektualnej, nie stanowią przeszkód do wdrożenia wyników projektu – kryterium obligatoryjne,
   • ocena, czy kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania projektem są odpowiednie – kryterium obligatoryjne,
   • ocena „nowości” rezultatów projektu – kryterium punktowane 0-5 pkt,
   • ocena zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu – kryterium punktowane 0-5 pkt,
   • ocena opłacalności wdrożenia wyników projektu – kryterium punktowane 0-5 pkt,
   • sprawdzenie, czy wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP – kryterium punktowane 0-2 pkt.

 

O przejściu projektu na panel Ekspertów nie decyduje przyznana ocena w kryterium: „Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP”.

 • ocena merytoryczna – panel ekspertów.
  • prezentacja Wnioskodawcy przed panelem ekspertów – prezentacja rozwiązania / technologii, w szczególności jego funkcjonalności, zastosowania i planowanego dalszego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz udzielenie odpowiedzi na pytania ekspertów.

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie dofinansowany, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyska min. 12 punktów, na 17 możliwych, w ramach kryteriów oceny merytorycznej (minimum punktowe w każdym z kryteriów merytorycznych punktowanych w podpunktach 4-6 (ocena „nowości” rezultatów projektu, ocena zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu,
  ocena opłacalności wdrożenia wyników projektu), wynosi 3 pkt na 5 pkt.). Dla podmiotów innych niż mikro, małe i średnie, minimum punktowe w kryteriach merytorycznych, to 13 pkt., na 18 pkt. możliwych.

Kiedy składać wnioski?

 • 06.07 – 12.08 2016

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

Źródło: ncbr.gov.pl

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 13.04.2015 o godz. 14:28
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

4 odpowiedzi do wpisu: NCBiR w ramach Inteligentny Rozwój – Dotacje unijne 2016 – Poddziałanie 1.1.2 – Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Skomentuj

*