Dotacje unijne 2016 - 1.1.2 - Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej | Firma konsultingowa Resulto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

NCBiR w ramach Inteligentny Rozwój – Dotacje unijne 2016 – Poddziałanie 1.1.2 – Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

MPWiK sterowanie generatorami OZE

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej” organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Demonstrator). Łączna pula naboru to 0,5 mld zł. Wnioski dotyczące projektów B+ R można składać od 07.01. do 29.02.2016 r. Podstawowym celem konkursu jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, poprzez wykorzystaniu rezultatów prac B+R, w prowadzonej działalności. Kolejny nabór planowany jest na III – IV kwartał 2016.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o konkursie z poddziałania 1.1.1.

Czytaj więcej o działaniu 2.1 – dotacje na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.

Czytaj więcej o poddziałaniu 2.3.2 – bon na innowacje dla MSP.

Dla kogo dofinansowanie? 

 • przedsiębiorstwa,
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2?

Podstawowym celem poddziałania 1.1.2, jest wzrost innowacyjności polskich jednostek gospodarczych, poprzez wykorzystanie rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dofinansowane zostaną projekty:

 

 • obejmujące wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej,
 • wpisujące się w Krajowe inteligentne specjalizacje, np. biogospodarka rolno-spożywcza (żywność wysokiej jakości), zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze), zrównoważona energetyka (rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, energooszczędne budownictwo), nanotechnologia, robotyka i automatyka, nanotechnologia, gospodarka odpadami,
 • projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu (rozumiane jako wprowadzenie do własnej działalności lub udzielenie licencji lub sprzedaż praw do wyników).

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • wynagrodzenia pracowników (badawczych, technicznych, pozostałych)
 • podwykonawstwo – do 50% kosztów kwalifikowalnych,
 • amortyzacja i odpłatne korzystanie z aparatury naukowo – badawczej,
 • wartości niematerialne i prawne (amortyzacja),
 • budynki i grunty – do 10% kosztów kwalifikowanych,
 • pozostałe koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych)
 • koszty pośrednie (koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty wynagrodzeń kadry zarządzającej, koszty delegacji)  – do 17% kosztów kwalifikowalnych

Koszty niekwalifikowalne to m.in.:

 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
 • wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków wynosi 0,5 mld zł (z których 400 mln zł dla MSP, 100 mln zł dla innych podmiotów),
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 5 mln zł dla MśP i 20 mln zł dla pozostałych podmiotów,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 15 mln EUR,
 • Wielkość dofinansowania:
  • dla mikro i małych 45%,
  • dla średnich 35%,
  • dla innych podmiotów 25%,
  • jeśli przedsiębiorstwo szeroko rozpowszechni wyniki projektu np. zostaną one zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, wysokość dotacji może wzrosnąć do 60% dla mikro i małych, do 50% dla średnich i do 40% dla innych.

Proces oceny projektów w poddziałaniu 1.1.2 

 • ocena formalna (kryteria dopuszczające możliwość jednorazowej poprawy), m.in.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy harmonogram realizacji projektu (tj. przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych) nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków (tj. 31 grudnia 2023 r.)?
  • Czy projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju?
  • Czy projekt zawiera opis współpracy z MŚP, organizacją pozarządową lub instytucją badawczą w ramach działalności B+R w związku z realizacją projektu (punkt dotyczy podmiotów innych niż MŚP)
 • kryterium formalne (specyficzne):
  • Czy realizacja projektu rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?
 • ocena merytoryczna:
  • zakres naukowo – technologiczny (kryteria obligatoryjne):
   • sprawdzenie, czy w projekcie zostały ujęte wyłącznie prace rozwojowe oraz innowacje produktowe lub procesowe,
   • sprawdzenie, czy projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
  •  zakres naukowo – technologiczny (kryteria punktowane):
   • sprawdzenie, czy prace badawczo-rozwojowe (B+R), są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a dodatkowo sprawdzenie, czy ryzyka związane z pracami B+R zostały zdefiniowane        (0-5 pkt),
   • potencjał realizacyjny dla zaplanowanych prac B+R – zespół badawczy oraz zasoby techniczne        (0-5 pkt).
  • zakres gospodarczo – biznesowy (kryteria obligatoryjne):
   • sprawdzenie, czy kwestie własności intelektualnej, nie stanowią przeszkód do wdrożenia wyników projektu,
   • ocena, czy kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania projektem są odpowiednie.
  •  zakres gospodarczo – biznesowy (kryteria punktowane):
   • ocena „nowości” rezultatów projektu- (0-5 pkt),
   • ocena zapotrzebowania rynkowego i opłacalności wdrożenia wyników projektu – (0-5 pkt),
   • sprawdzenie, czy wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP- (0-3 pkt).

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie dofinansowany, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyska min. 15 punktów, na 23 możliwych oraz:
  • w ramach oceny merytorycznej (punktowanej) dla obu zakresów tematycznych- aby projekt nie został odrzucony musi otrzymać do każdego z podpunktów co najmniej 3 pkt.

Kiedy składać wnioski?

 • od 7 stycznia do 29 lutego 2016 roku.
 • Kolejny nabór planowany jest na III – IV kwartał 2016.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

Źródło: ncbr.gov.pl

 

Czytaj więcej o dotacjach na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 25.01.2016 o godz. 12:10
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*