Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

NCBiR w ramach Inteligentny Rozwój – Dotacje unijne 2016 – Poddziałanie 1.1.2 – Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

MPWiK sterowanie generatorami OZE

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej” organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Demonstrator). Łączna pula naboru to 0,5 mld zł. Wnioski dotyczące projektów B+ R można składać od 07.01. do 29.02.2016 r. Podstawowym celem konkursu jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, poprzez wykorzystaniu rezultatów prac B+R, w prowadzonej działalności. Kolejny nabór planowany jest na III – IV kwartał 2016.

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej” organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Demonstrator)

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

 

Czytaj więcej o konkursie z poddziałania 1.1.1.

Czytaj więcej o działaniu 2.1 – dotacje na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.

Czytaj więcej o poddziałaniu 2.3.2 – bon na innowacje dla MSP.

Dla kogo dofinansowanie? 

 • przedsiębiorstwa,
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2?

Podstawowym celem poddziałania 1.1.2, jest wzrost innowacyjności polskich jednostek gospodarczych, poprzez wykorzystanie rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dofinansowane zostaną projekty:

 

 • obejmujące wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej,
 • wpisujące się w Krajowe inteligentne specjalizacje, np. biogospodarka rolno-spożywcza (żywność wysokiej jakości), zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze), zrównoważona energetyka (rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, energooszczędne budownictwo), nanotechnologia, robotyka i automatyka, nanotechnologia, gospodarka odpadami,
 • projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu (rozumiane jako wprowadzenie do własnej działalności lub udzielenie licencji lub sprzedaż praw do wyników).

Koszty kwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • wynagrodzenia pracowników (badawczych, technicznych, pozostałych)
 • podwykonawstwo – do 50% kosztów kwalifikowalnych,
 • amortyzacja i odpłatne korzystanie z aparatury naukowo – badawczej,
 • wartości niematerialne i prawne (amortyzacja),
 • budynki i grunty – do 10% kosztów kwalifikowanych,
 • pozostałe koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych)
 • koszty pośrednie (koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty wynagrodzeń kadry zarządzającej, koszty delegacji)  – do 17% kosztów kwalifikowalnych

Koszty niekwalifikowalne to m.in.:

 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
 • wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków wynosi 0,5 mld zł (z których 400 mln zł dla MSP, 100 mln zł dla innych podmiotów),
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 5 mln zł dla MśP i 20 mln zł dla pozostałych podmiotów,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 15 mln EUR,
 • Wielkość dofinansowania:
  • dla mikro i małych 45%,
  • dla średnich 35%,
  • dla innych podmiotów 25%,
  • jeśli przedsiębiorstwo szeroko rozpowszechni wyniki projektu np. zostaną one zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, wysokość dotacji może wzrosnąć do 60% dla mikro i małych, do 50% dla średnich i do 40% dla innych.

Proces oceny projektów w poddziałaniu 1.1.2 

 • ocena formalna (kryteria dopuszczające możliwość jednorazowej poprawy), m.in.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy projekt mieści się w limitach kwotowych naboru?
  • Czy harmonogram realizacji projektu (tj. przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych) nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków (tj. 31 grudnia 2023 r.)?
  • Czy projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju?
  • Czy projekt zawiera opis współpracy z MŚP, organizacją pozarządową lub instytucją badawczą w ramach działalności B+R w związku z realizacją projektu (punkt dotyczy podmiotów innych niż MŚP)
 • kryterium formalne (specyficzne):
  • Czy realizacja projektu rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?
 • ocena merytoryczna:
  • zakres naukowo – technologiczny (kryteria obligatoryjne):
   • sprawdzenie, czy w projekcie zostały ujęte wyłącznie prace rozwojowe oraz innowacje produktowe lub procesowe,
   • sprawdzenie, czy projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
  •  zakres naukowo – technologiczny (kryteria punktowane):
   • sprawdzenie, czy prace badawczo-rozwojowe (B+R), są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a dodatkowo sprawdzenie, czy ryzyka związane z pracami B+R zostały zdefiniowane        (0-5 pkt),
   • potencjał realizacyjny dla zaplanowanych prac B+R – zespół badawczy oraz zasoby techniczne        (0-5 pkt).
  • zakres gospodarczo – biznesowy (kryteria obligatoryjne):
   • sprawdzenie, czy kwestie własności intelektualnej, nie stanowią przeszkód do wdrożenia wyników projektu,
   • ocena, czy kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania projektem są odpowiednie.
  •  zakres gospodarczo – biznesowy (kryteria punktowane):
   • ocena „nowości” rezultatów projektu- (0-5 pkt),
   • ocena zapotrzebowania rynkowego i opłacalności wdrożenia wyników projektu – (0-5 pkt),
   • sprawdzenie, czy wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP- (0-3 pkt).

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie dofinansowany, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyska min. 15 punktów, na 23 możliwych oraz:
  • w ramach oceny merytorycznej (punktowanej) dla obu zakresów tematycznych- aby projekt nie został odrzucony musi otrzymać do każdego z podpunktów co najmniej 3 pkt.

Kiedy składać wnioski?

 • od 7 stycznia do 29 lutego 2016 roku.
 • Kolejny nabór planowany jest na III – IV kwartał 2016.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

Źródło: ncbr.gov.pl

 

Czytaj więcej o dotacjach na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,