Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Szybka ścieżka dla dużych – NCBiR w ramach Inteligentny Rozwój – Dotacje unijne 2018 – Poddziałanie 1.1.1 dla dużych firm / innych niż MSP – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR

Niniejszy nabór skierowany jest do przedsiębiorstw dużych, tj. innych niż MSP. Polecamy również zapoznanie się z szybka ścieżka dla MSP realizujących projekty powyżej 1 mln zł oraz szybka ścieżka dla MSP realizujących małe projekty (od 0,3 do 1,5 mln zł). Nabory organizowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Pula naboru dla dużych przedsiębiorstw: 1 400 mln zł. Nabór potrwa od 01.03.2018 do 29.06.2018 oraz kolejny nabór od 03.09.2018 do 30.11.2018. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności polskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R, w prowadzonej działalności.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR – Szybka ścieżka dla dużych firm 2018

Czytaj o 2.1 – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R

Czytaj o 2.3.2 – Bon na innowacje dla MSP – opracowanie (przez jedn. naukową) produktów/usług/technologii

Czytaj o 3.2.1 – Badania na rynek – wdrożenie nowych produktów i usług

Czytaj o 3.2.2 – Kredyt technologiczny na innowacje technologiczne

Czytaj o 3.3.3 – Go to Brand – dotacje na promocję firmy i marki

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto

wycena znaku - zapytanie

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – status MSP – czyli duże
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 dla dużych firm?

 

Celem poddziałania 1.1.1, jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

 

Dofinansowane zostaną projekty:

 

 • obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe,
 • obejmujące prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania),
 • wpisujące się w dokument ,,Krajowe inteligentne specjalizacje”, np. zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze), biogospodarka rolno-spożywcza (żywność wysokiej jakości), zrównoważona energetyka (energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku), gospodarka odpadami, robotyka i automatyka, nanotechnologia,
 • projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu (1/ wprowadzenie do własnej działalności, 2/ udzielenie licencji, 3/ sprzedaż praw do wyników),
 • projekty muszą wykazywać się innowacyjnością na poziomie kraju.

 

Koszty kwalifikowalne

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • koszty wynagrodzeń,
 • koszty podwykonawstwa,
 • koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty budynków i gruntów.

 

Koszty niekwalifikowalne

 

Koszty niekwalifikowalne to m.in.:

 

 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
 • wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 

 • Pula środków poddziałania 1.1.1 dla dużych firm – 1 400 mln zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych
  • dla pojedynczego przedsiębiorstwa – 5 mln zł
  • dla konsorcjum – 10 mln zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
  • 20 mln EUR (na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe)
  • 15 mln EUR (na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe)
 • Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR.
 • Wielkość dofinansowania:
  • 50% dla badań przemysłowych
  • 25% dla prac rozwojowych
  • jeśli przedsiębiorstwo szeroko rozpowszechni wyniki projektu (zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) – np. zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, wysokość dotacji może wzrosnąć do 65% dla badań przemysłowych oraz do 40% dla prac rozwojowych.

 

Proces oceny projektów w poddziałaniu 1.1.1 dla dużych firm

 

 • ocena formalna (katalog kryteriów formalnych – kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy harmonogram realizacji projektu (tj. przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych) nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków (tj. 31 grudnia 2023 r.)?
  • Czy projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju?

 

 • ocena merytoryczna – panel ekspertów.
  • zakres naukowo – technologiczny (kryteria obligatoryjne):
   • sprawdzenie, czy w projekcie zostały ujęte badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe,
   • sprawdzenie, czy prace badawczo-rozwojowe (B+R), są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a dodatkowo sprawdzenie, czy ryzyka związane z pracami B+R zostały zdefiniowane,
   • potencjał realizacyjny dla zaplanowanych prac B+R – zespół badawczy oraz zasoby techniczne,
   • sprawdzenie, czy projekt wpisuje się w którąś z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
  • zakres gospodarczo – biznesowy:
   • sprawdzenie innowacyjności produktowej lub procesowej – kryterium obligatoryjne,
   • sprawdzenie, czy kwestie własności intelektualnej, nie stanowią przeszkód do wdrożenia wyników projektu – kryterium obligatoryjne,
   • ocena, czy kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania projektem są odpowiednie – kryterium obligatoryjne,
   • ocena „nowości” rezultatów projektu – kryterium punktowane 0-5 pkt,
   • ocena zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu – kryterium punktowane 0-5 pkt,
   • ocena opłacalności wdrożenia wyników projektu – kryterium punktowane 0-5 pkt,
   • sprawdzenie, czy wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP – kryterium punktowane 0-3 pkt.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 

 • Projekt zostanie dofinansowany, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyska min. 13 punktów, na 18 możliwych, w ramach kryteriów oceny merytorycznej (minimum punktowe w każdym z kryteriów merytorycznych punktowanych – w podpunktach 4-6 (ocena „nowości” rezultatów projektu, ocena zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu, ocena opłacalności wdrożenia wyników projektu), wynosi 3 pkt na 5 pkt.).

 

Kiedy składać wnioski?

 

 • od 01.03.2018 do 29.06.2018 oraz
 • kolejny nabór 03.09.2018 do 30.11.2018.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2018 roku i latach kolejnych.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,