Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Szybka ścieżka dla małych projektów MSP – NCBiR w ramach Inteligentny Rozwój – Dotacje unijne 2018 – 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Resulto

Szybka ścieżka (1.1.1), to trzy rodzaje konkursów:

 1. szybka ścieżka dla przedsiębiorców o statusie MSP realizujących projekty powyżej 1 mln zł
 2. szybka ścieżka dla firm dużych realizujących projekty powyżej 5 mln zł
 3. szybka ścieżka dla przedsiębiorstw o statusie MSP realizujących małe projekty (do 1,5 mln zł)

W niniejszym artykule opisano szybką ścieżkę dla małych projektów MSP. Zachęcamy również do zapoznania się z konkursami szybka ścieżka dla MSP – projekty powyżej 1 mln zł i szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw. Nabory dla MSP i dla dużych są ogłaszane sukcesywnie od kilku lat. Z kolei konkurs dla małych projektów realizowanych przez MSP miał swój debiut w 2017 roku (pierwszy taki nabór w ramach poddziałania 1.1.1). W normalnym naborze dla firm MSP minimalna wysokość projektu może być dla niektórych, zainteresowanych podmiotów zbyt wysoka. Dzięki szybkiej ścieżce dla małych projektów MSP, firmy mogą realizować projekty od 300 tys. zł do 1,5 mln zł. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Pula naboru, to 150 mln zł.

 

Czytaj o 2.1 – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R

Czytaj o 2.3.2 – Bon na innowacje dla MSP – opracowanie (przez jedn. naukową) produktów/usług/technologii

Czytaj o 3.2.1 – Badania na rynek – wdrożenie nowych produktów i usług

Czytaj o 3.2.2 – Kredyt technologiczny na innowacje technologiczne

Czytaj o 3.3.3 – Go to Brand – dotacje na promocję firmy i marki

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto

wycena znaku - zapytanie

 

.

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • przedsiębiorstwa spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – status MSP
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • które nie wcześniej nie otrzymały dotacji w ramach I osi PO IR oraz programu „BRIdge Alfa”.

.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach szybkiej ścieżki dla małych projektów?

Głównym celem poddziałania 1.1.1, jest wzrost innowacyjności polskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dofinansowane zostaną projekty:

 • obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe
 • projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie są kwalifikowalne
 • wpisujące się w dokument ,,Krajowe inteligentne specjalizacje”, np. zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze), biogospodarka rolno-spożywcza (żywność wysokiej jakości), zrównoważona energetyka (energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku), gospodarka odpadami, robotyka i automatyka, nanotechnologia,
 • projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu
  • wprowadzenie do własnej działalności
  • udzielenie licencji
  • sprzedaż praw do wyników
 • projekty muszą wykazywać się innowacyjnością na poziomie kraju.

 

Koszty kwalifikowalne

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • koszty wynagrodzeń
 • koszty podwykonawstwa (do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych)
 • pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
  • koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • koszty budynków i gruntów
  • pozostałe koszty operacyjne, np.:
   • materiały
   • sprzęt laboratoryjny
   • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp
   • wynajem powierzchni laboratoryjnej
   • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub
    demonstracyjnej
   • koszty promocji projektu
 • koszty pośrednie (max. do 17% wartości kosztów wynagrodzeń i kosztów bezpośrednich) np.:
  • koszty wynajmu lub utrzymania budynków
  • koszty administracyjne
  • koszty wynagrodzeń zespołu zarządzającego projektem
  • delegacje

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 

 • Pula środków  – 150 mln zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 300 tys. zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1,5 mln zł
 • Wielkość dofinansowania:
  • dla mikro 70% dla badań przemysłowych i 45% dla prac rozwojowych,
  • dla małych 70% dla badań przemysłowych i 45% dla prac rozwojowych,
  • dla średnich 60% dla badań przemysłowych i 35% dla prac rozwojowych,
  • jeśli przedsiębiorstwo szeroko rozpowszechni wyniki projektu (zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) – np. zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, wysokość dotacji może wzrosnąć do 80% dla badań przemysłowych oraz do 60% dla prac rozwojowych.

 

Proces oceny projektów w poddziałaniu 1.1.1

 

 • ocena formalna (katalog kryteriów formalnych – kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju?

 

 • ocena merytoryczna – kryteria obligatoryjne:
  • Czy projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych?
   • i czy dotyczy innowacji produktowej lub procesowej?
  • Czy projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację?

 

 • ocena merytoryczna – panel ekspertów:
  • sprawdzenie, czy prace badawczo-rozwojowe (B+R), są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a dodatkowo sprawdzenie, czy ryzyka związane z pracami B+R zostały zdefiniowane
   • 0-5 pkt – minimum punktowe: 3 pkt
  • ocena potencjału realizacyjnego dla zaplanowanych prac B+R – zespół badawczy oraz zasoby techniczne
   • 0-5 pkt – minimum punktowe: 3 pkt
  • ocena „nowości” rezultatów projektu
   • 0-3 pkt – minimum punktowe: 1 pkt
  • ocena zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu – potencjał rynkowy
   • 0-5 pkt – minimum punktowe: 3 pkt
  • sprawdzenie, czy kwestie własności intelektualnej, nie stanowią przeszkód do wdrożenia wyników projektu
   • 0-5 pkt – minimum punktowe: 3 pkt
  • sprawdzenie, czy wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP
   • 0-3 pkt  – minimum punktowe: brak.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 

 • Projekt zostanie dofinansowany, jeśli:
  • spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz
  • uzyska min. 13 punktów, na 26 możliwych.

 

Kiedy składać wnioski?

 

 • termin pilotażowego naboru: od 1 czerwca 2017, do 31 sierpnia 2017
 • w 2018 roku (stan na 18.01.2018) nie przewiduje się takiego naboru, z kolei pozostałe nabory w ramach 1.1.1 szybka ścieżka będą dostępne praktycznie przez cały 2018 rok:
  • szybka ścieżka dla MSP: luty – maj oraz lipiec grudzień
  • szybka ścieżka dla dużych: luty – czerwiec oraz sierpień listopad.

 .

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2018 roku i latach kolejnych.

.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,