Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Nota prawna

Data aktualizacji: 2018-09-13

Informacja o Prywatności

Przeczytałam/em i zrozumiałam/em poniższą Informację o Prywatności zawierającą informację na temat przetwarzania moich danych osobowych, będącą częścią mojej zgody udzielanej poniżej:

Moje dane osobowe w zakresie podanym w toku procesu rejestracji i tworzenia mojego profilu użytkownika (adres e-mail, imię, nazwisko, stanowisko, spółka, adres, województwo, miasto, kod pocztowy, kraj) oraz dane osobowe gromadzone w związku z i w poniższych celach mogą być przetwarzane w następujących celach:

cel marketingowy – obejmujący analizowanie moich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze mnie potencjalnie interesujących mnie treści i ofert (profilowanie, tworzenie mojego profilu) oraz zarządzanie przez Resulto potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych,
prowadzenie marketingu bezpośredniego – obejmujące przekazywanie mi treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) zgodnych z moimi preferencjami oraz zarządzanie nimi w tym zakresie,

Rolę administratora moich danych pełnią spółki Resulto sp. z o.o. w Polsce której dane teleadresowe dostępne są na stronie https://www.resulto.pl/kontakt/).

Podmioty przetwarzające: Resulto sp. z o.o.

Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do moich danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe. Moje dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

Zabezpieczenie danych: Rozumiem, że administratorzy oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony moich danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z instrukcjami i politykami Resulto oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Mam świadomość, że moje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych dla Resulto.

Uprawnienia odwiedzajacego Domenę: Rozumiem, że nie mam obowiązku podania moich danych osobowych. Jestem świadomy, że jako podmiot danych osobowych (osoba, której dane te dotyczą) mam prawo żądać udzielenia dostępu do nich, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być przeze mnie egzekwowane za pośrednictwem strony www.resulto.pl lub za pomocą wiadomości wysłanej administratorowi za pośrednictwem formularza na stronie www.Resulto.pl lub za pomocą poczty elektronicznej poczta@resulto.pl.

Ponadto, jeżeli uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

—-

Niniejsza „Nota Prawna” ma zastosowanie do całej Domeny resulto.pl oraz całej całej Domeny resulto.com.pl oglądanych przed przejściem do niniejszej „Noty Prawnej”. W niniejszym dokumencie Domeny określamy mianem „Domena”.

Korzystanie z Domeny oznacza akceptację „Noty Prawnej traktowanej jednocześnie jako akceptację Warunków korzystania z Domeny”. Użytkownicy, którzy nie akceptują „Noty i/lub Warunków”, nie mają prawa korzystać z Domeny i powinni ją natychmiast opuścić.

Resulto Spółka z o.o.(„Resulto”) to samodzielny podmiot prawny.

Podmiotem udostępniającym Domenę, określanym w „Nocie Prawnej” jako „my”, „nas” lub „nasz” jest Resulto sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław, Polska. Prezentowany tu dokument dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy użytkownikami a nami i nie ma zastosowania do żadnych innych podmiotów.

Korzystanie z zawartości; Ograniczenia; Oświadczenie o zasadach prywatności

Jeśli w ramach konkretnej zawartości nie wskazano inaczej i pod warunkiem, zastosowania się do wszystkich obowiązków wynikających z niniejszych „Warunków korzystania”, użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać (bez dokonywania zmian) treści zawarte w Domenie, pod warunkiem, że (i) treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie w celach niekomercyjnych oraz (ii) każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub inne dane dotyczące autorstwa tej treści.

Zabrania się używania i kopiowania oprogramowania, procesów i technologii stanowiących część Domeny lub w niej opisanych. Użytkownicy Domeny są zobowiązani do przestrzegania właściwych przepisów prawa podczas dostępu do i korzystania z Domeny.

Mamy prawo wykorzystywania danych osobowych użytkowników Domeny zgodnie z „Oświadczeniem o prywatności” przytoczonym na wstępie Resulto oraz „Informacją o plikach cookies” wyświetlaną na dole okna Domeny, włączonymi przez odniesienie do niniejszego dokumentu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości możliwość wykorzystanie przez nas jego danych osobowych zgodnie z rzeczonym „Oświadczeniem o prywatności” Resulto oraz „Informacją o plikach cookies”, włączonymi przez odniesienie do niniejszego dokumentu.

Prawa własności intelektualnej; Zakaz wykorzystywania nazw i logo Resulto.

Jeżeli nie wskazano inaczej, zawartość Domeny została dostarczona przez nas.

Domena i jej treści są chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych i innymi przepisami obowiązującymi w Polsce i/lub w innych państwach. Wraz z licencjodawcami zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone w niniejszych „Warunkach korzystania”.

„Resulto”, logo Resulto a także pewne nazwy produktów pojawiające się w Domenie (zwane łącznie „Znakami Resulto”) stanowią znaki towarowe bądź zarejestrowane znaki towarowe podmiotów należących do Resulto. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszych „Warunkach korzystania” lub otrzymania pisemnego upoważnienia właścicieli znaków towarowych, użytkownicy nie mają prawa wykorzystywać Znaków Resulto osobno ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi w informacjach prasowych, reklamach, innych materiałach promocyjnych lub marketingowych oraz w mediach, materiałach pisemnych, ustnych, w formie elektronicznej, wizualnej ani w innych formach.

Zamieszczone w Domenie odniesienia do znaków towarowych innych firm służą wyłącznie identyfikacji i nie oznaczają, że firmy te akceptują niniejszą Domenę lub jakąkolwiek część jej zawartości. Niniejsza „Nota Prawna” nie daje użytkownikom Domeny prawa wykorzystania znaków towarowych innych firm.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Domena (w tym również jej zawartość i inne elementy) zawiera jedynie informacje o charakterze ogólnym. nie świadczymy za jej pośrednictwem jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą użytkownika należy skontaktować się z wykwalifikowanym profesjonalnym doradcą.

Domena w udostępnionej formie nie zawiera żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zawartej w niej treści. niezależnie od powyższego, nie gwarantujemy, że Domena jest bezpieczna, wolna od błędów, nie zawiera wirusów czy złośliwych kodów, spełnia określone kryteria działania czy jakości. nie udzielamy żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym – bez ograniczeń – gwarancji przydatności handlowej, tytułu prawnego, przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, zgodności, bezpieczeństwa oraz rzetelności.

Użytkownik korzysta z Domeny na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z jej wykorzystania, w tym między innymi za utratę danych lub usług. nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, bezpośrednie, specjalne, uboczne, oczekiwane, następcze lub moralne ani żadne inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej bądź innej (w tym z tytułu zaniedbań) związane lub wynikające z korzystania z Domeny, nawet jeżeli zdawaliśmy lub powinniśmy zdawać sobie sprawę z możliwości powstania takich szkód.

Niektóre linki zamieszczone na Domenie mogą kierować użytkownika do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie, nad którymi nie mamy kontroli, w tym przez inne podmioty lub przez poszczególnych pracowników tych podmiotów. nie uchybiając powyższym postanowieniom, nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dotyczących takich witryn, zasobów i narzędzi, a obecności linków nie należy traktować jako wyrazu naszej aprobaty dla nich bądź też dla ich treści.

Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności dotyczą nas oraz naszego personelu.

Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie i obejmują odpowiedzialność kontraktową, ustawową, deliktową (np. z tytułu niedołożenia należytej staranności) oraz inne rodzaje odpowiedzialności.

Warunki dodatkowe

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych „Warunków korzystania” okażą się nieważne lub niewykonalne w dowolnym systemie prawnym, (i) zostaną one w takim systemie prawnym zinterpretowane tak, aby jak najlepiej odzwierciedlały pierwotne intencje autorów, a pozostałe postanowienia zachowają pełną moc wiążącą; (ii) wszystkie postanowienia „Warunków korzystania” zachowają ważność w każdym innym systemie prawnym.

Mamy prawo dokonywania uznaniowych modyfikacji niniejszych „Warunków korzystania” w dowolnym momencie, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję pod linkiem prowadzącym do odpowiedniej strony (tzn. obecnie oglądanej) lub też do innego miejsca w ramach Domeny. O ile nie wskażemy inaczej, takie skorygowane wersje będą wiążące dla użytkowników w momencie ich zamieszczenia. Obowiązek zapoznania się ze zmianami do „Warunków korzystania” poprzez sprawdzenie odpowiedniej strony spoczywa na użytkowniku Domeny. Dalsze korzystanie z Domeny po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanej wersji „Warunków”.