Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Nota prawna

Data aktualizacji: 2019-09-29

Informacja o Prywatności

Przeczytałam/em i zrozumiałam/em poniższą Informację o Prywatności zawierającą informację na temat przetwarzania moich danych osobowych:

.

Dane osobowe użytkownika w zakresie podanym w toku korzystania ze strony internetowej resulto.pl (adres e-mail, imię, nazwisko, stanowisko, spółka, adres, województwo, miasto, kod pocztowy, kraj) oraz dane osobowe gromadzone w związku z i w poniższych celach mogą być przetwarzane w następujących celach:

cel marketingowy – obejmujący analizowanie moich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze mnie potencjalnie interesujących mnie treści i ofert (profilowanie, tworzenie mojego profilu) oraz zarządzanie przez Resulto potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych, prowadzenie marketingu bezpośredniego – obejmujące przekazywanie mi treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) zgodnych z moimi preferencjami oraz zarządzanie nimi w tym zakresie,

Rolę administratora moich danych pełnią spółki Resulto sp. z o.o. w Polsce której dane teleadresowe dostępne są na stronie https://www.resulto.pl/kontakt/.

.

Zabezpieczenie danych: Rozumiem, że administratorzy oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony moich danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z instrukcjami i politykami Resulto oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

.

Uprawnienia odwiedzającego Domenę: Rozumiem, że nie mam obowiązku podania moich danych osobowych. Jestem świadomy, że jako podmiot danych osobowych (osoba, której dane te dotyczą) mam prawo żądać udzielenia dostępu do nich, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być przeze mnie egzekwowane za pośrednictwem strony www.resulto.pl lub za pomocą wiadomości wysłanej administratorowi za pośrednictwem formularza na stronie www.Resulto.pl lub za pomocą poczty elektronicznej poczta@resulto.pl.

Ponadto, jeżeli uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

————————————————————————————————————————————————–

Niniejsza „Nota Prawna” ma zastosowanie do całej Domeny resulto.pl oraz całej Domeny resulto.com.pl oglądanych przed przejściem do niniejszej „Noty Prawnej”. W niniejszym dokumencie Domeny określamy mianem „Domena”.

.

Korzystanie z Domeny oznacza akceptację „Noty Prawnej traktowanej jednocześnie jako akceptację Warunków korzystania z Domeny”. Użytkownicy, którzy nie akceptują „Noty i/lub Warunków”, nie mają prawa korzystać z Domeny i powinni ją natychmiast opuścić.

.

Resulto Spółka z o.o.(„Resulto”) to samodzielny podmiot prawny.

Podmiotem udostępniającym Domenę, określanym w „Nocie Prawnej” jako „my”, „nas” lub „nasz” jest Resulto sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław, Polska. Prezentowany tu dokument dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy użytkownikami a nami i nie ma zastosowania do żadnych innych podmiotów.

.

Korzystanie z zawartości; Ograniczenia; Oświadczenie o zasadach prywatności

Jeśli w ramach konkretnej zawartości nie wskazano inaczej i pod warunkiem, zastosowania się do wszystkich obowiązków wynikających z niniejszych „Warunków korzystania”, użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać (bez dokonywania zmian) treści zawarte w Domenie, pod warunkiem, że (i) treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie w celach niekomercyjnych oraz (ii) każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub inne dane dotyczące autorstwa tej treści.

Zabrania się używania i kopiowania oprogramowania, procesów i technologii stanowiących część Domeny lub w niej opisanych. Użytkownicy Domeny są zobowiązani do przestrzegania właściwych przepisów prawa podczas dostępu do i korzystania z Domeny.

Mamy prawo wykorzystywania danych osobowych użytkowników Domeny zgodnie z „Oświadczeniem o prywatności” przytoczonym na wstępie Resulto oraz „Informacją o plikach cookies” wyświetlaną na dole okna Domeny, włączonymi przez odniesienie do niniejszego dokumentu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości możliwość wykorzystanie przez nas jego danych osobowych zgodnie z rzeczonym „Oświadczeniem o prywatności” Resulto oraz „Informacją o plikach cookies”, włączonymi przez odniesienie do niniejszego dokumentu.

.

Prawa własności intelektualnej; Zakaz wykorzystywania nazw i logo Resulto.

Jeżeli nie wskazano inaczej, zawartość Domeny została dostarczona przez nas.

Domena i jej treści są chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych i innymi przepisami obowiązującymi w Polsce i/lub w innych państwach. Wraz z licencjodawcami zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone w niniejszych „Warunkach korzystania”.

„Resulto”, logo Resulto a także pewne nazwy produktów pojawiające się w Domenie (zwane łącznie „Znakami Resulto”) stanowią znaki towarowe bądź zarejestrowane znaki towarowe podmiotów należących do Resulto. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszych „Warunkach korzystania” lub otrzymania pisemnego upoważnienia właścicieli znaków towarowych, użytkownicy nie mają prawa wykorzystywać Znaków Resulto osobno ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi w informacjach prasowych, reklamach, innych materiałach promocyjnych lub marketingowych oraz w mediach, materiałach pisemnych, ustnych, w formie elektronicznej, wizualnej ani w innych formach.

Zamieszczone w Domenie odniesienia do znaków towarowych innych firm służą wyłącznie identyfikacji i nie oznaczają, że firmy te akceptują niniejszą Domenę lub jakąkolwiek część jej zawartości. Niniejsza „Nota Prawna” nie daje użytkownikom Domeny prawa wykorzystania znaków towarowych innych firm.

.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Domena (w tym również jej zawartość i inne elementy) zawiera jedynie informacje o charakterze ogólnym. nie świadczymy za jej pośrednictwem jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą użytkownika należy skontaktować się z wykwalifikowanym profesjonalnym doradcą.

Domena w udostępnionej formie nie zawiera żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zawartej w niej treści. niezależnie od powyższego, nie gwarantujemy, że Domena jest bezpieczna, wolna od błędów, nie zawiera wirusów czy złośliwych kodów, spełnia określone kryteria działania czy jakości. nie udzielamy żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym – bez ograniczeń – gwarancji przydatności handlowej, tytułu prawnego, przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, zgodności, bezpieczeństwa oraz rzetelności.

Użytkownik korzysta z Domeny na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z jej wykorzystania, w tym między innymi za utratę danych lub usług. nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, bezpośrednie, specjalne, uboczne, oczekiwane, następcze lub moralne ani żadne inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej bądź innej (w tym z tytułu zaniedbań) związane lub wynikające z korzystania z Domeny, nawet jeżeli zdawaliśmy lub powinniśmy zdawać sobie sprawę z możliwości powstania takich szkód.

Niektóre linki zamieszczone na Domenie mogą kierować użytkownika do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie, nad którymi nie mamy kontroli, w tym przez inne podmioty lub przez poszczególnych pracowników tych podmiotów. nie uchybiając powyższym postanowieniom, nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dotyczących takich witryn, zasobów i narzędzi, a obecności linków nie należy traktować jako wyrazu naszej aprobaty dla nich bądź też dla ich treści.

Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności dotyczą nas oraz naszego personelu.

Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie i obejmują odpowiedzialność kontraktową, ustawową, deliktową (np. z tytułu niedołożenia należytej staranności) oraz inne rodzaje odpowiedzialności.

.

Warunki dodatkowe

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych „Warunków korzystania” okażą się nieważne lub niewykonalne w dowolnym systemie prawnym, (i) zostaną one w takim systemie prawnym zinterpretowane tak, aby jak najlepiej odzwierciedlały pierwotne intencje autorów, a pozostałe postanowienia zachowają pełną moc wiążącą; (ii) wszystkie postanowienia „Warunków korzystania” zachowają ważność w każdym innym systemie prawnym.

Mamy prawo dokonywania uznaniowych modyfikacji niniejszych „Warunków korzystania” w dowolnym momencie, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję pod linkiem prowadzącym do odpowiedniej strony (tzn. obecnie oglądanej) lub też do innego miejsca w ramach Domeny. O ile nie wskażemy inaczej, takie skorygowane wersje będą wiążące dla użytkowników w momencie ich zamieszczenia. Obowiązek zapoznania się ze zmianami do „Warunków korzystania” poprzez sprawdzenie odpowiedniej strony spoczywa na użytkowniku Domeny. Dalsze korzystanie z Domeny po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanej wersji „Warunków”.