Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Obniżenie podatków – ulga inwestycyjna B+R

Ulga inwestycyjna dla firmy – sposób na obniżenie  płaconych podatków

Od 2016 r. przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym. Każda firma może odliczyć (od podatku) do 100% kosztów kwalifikowanych wyodrębnionych w swojej ewidencji, a każde centrum badawczo-rozwojowe aż 150%.

Wyniki prowadzonej działalności nie mają znaczenia, dlatego ulgę można uzyskać również na projekty, które nie zakończyły się sukcesem lub wciąż trwają. Kluczem do skorzystania ze wsparcia jest prawidłowe zdefiniowanie działań badawczo-rozwojowych oraz kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę do skorzystania z ulgi.

Mimo że ulga B+R jest dość prostym instrumentem, przedsiębiorcy wciąż rzadko korzystają z tej preferencji podatkowej. Tymczasem każdy przedsiębiorca pracujący nad nowymi rozwiązaniami (np. opracowuje nowy wzór lub oprogramowanie, tworzy ulepszoną recepturę produktu, usprawnia dotychczasowe procesy) prowadzi działalność B+R. Nie ma znaczenia, czy jest to przedsiębiorstwo zatrudniające setki pracowników, czy też mały start-up.

Wydatki na badania i rozwój odlicza się dwukrotnie. Najpierw jako koszt uzyskania przychodu (100%), a następnie odpisując 100% tego samego wydatku od obliczonej już podstawy opodatkowania.

 

 • Ulga B+R zaadresowana jest do przedsiębiorców, którzy powiększają swoją ofertę o nowe produkty/usługi, albo modyfikują już istniejące wersje, bez konieczności tworzenia zupełnie nowych technologii.
 • W działalności badawczo-rozwojowej istotne są prace nad wytworzeniem nowego produktu/usługi lub prace nad ulepszeniem istniejącego już produktu/usługi, a nie warunki, w jakich te prace są prowadzone.

 

Ulga badawczo-rozwojowa historycznie

Wraz z 1 stycznia 2016 r. do polskich przepisów podatkowych (zarówno do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT, jak i do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – CIT) wprowadzona została ulga na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R), która zastąpiła ówcześnie funkcjonującą ulgę na nabycie nowych technologii. W pierwszym roku jej obowiązywania można było odliczyć 30 % kosztów zatrudnienia pracowników w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz 20 % (dla małych i średnich przedsiębiorstw) i 10 % (dla dużych firm) pozostałych kosztów kwalifikowanych. W 2017 r. limity wzrosły do 50% kosztów zatrudnienia, a w odniesieniu do pozostałych kosztów kwalifikowanych do 50% w przypadku MŚP i 30% w dużych firmach.

Ulga była sukcesywnie modyfikowana na przestrzeni lat, zwiększając tym samym korzyści podatkowe. Na mocy przepisów nowelizacyjnych, od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową  (bez względu na swoją wielkość) mogą korzystać z odliczenia w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, a centra badawczo-rozwojowe nawet do 150 %. Wraz ze zwiększeniem wysokości odliczeń z tytułu ulgi B+R doszło do rozszerzenia katalogu rodzajów kosztów kwalifikowanych. Zmieniono również brzmienie niektórych przepisów w celu ich doprecyzowania.

Ulga B+R to interesujące rozwiązanie wspomagające optymalizacje podatkową w firmie. Poniżej  podstawowe informacje.

 

Dla kogo jest ulga B+R?

Innowacje mogą pojawić się w wielu sektorach gospodarki. Z ulg B+R może więc skorzystać każda firma, niezależnie od wielkości i branży, w której działa. Wyjątek stanowią podatnicy, których koszty działalności B+R zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie (np. w formie dotacji).

Przedsiębiorca, który chce odliczyć wydatki na B+R, nie musi tworzyć odrębnych działów badawczych. Wystarczy, że wprowadzi unowocześnienia systemu, ulepsza produkt, wdraża nowe technologie czy optymalizuje istniejące procesy. Kluczowym elementem jest, aby wykonywane prace związane z projektami miały charakter twórczy, prowadzone były w sposób systematyczny, a ich celem było zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań

 

Jak uzyskać ulgę B+R?

Należy:

 • określić, czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność badawczo-rozwojową zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności,
 • wskazać, które projekty i w jakim zakresie stanowią działalność B+R,
 • przypisać koszty kwalifikowane wskazanej działalności do ulgi podatkowej.

 

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa?

Działalność badawczo-rozwojowa może być rozumiana bardzo szeroko. Nie oznacza tylko zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych. To również aktywności prowadzone w ramach regularnej, operacyjnej działalności firmy, które noszą znamiona innowacyjności. Może to być na przykład wdrożenie systemu informatycznego, ulepszenie receptury produktu czy stworzenie nowego opakowania z biodegradowalnych surowców.

 

Koszty kwalifikowane do odliczenia:

 • koszty zatrudnienia pracowników w wysokości proporcjonalnej do czasu przeznaczonego na działania B+R,
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, na potrzeby prowadzonej działalności B+R,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności B+R,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R,
 • koszty uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego,
 • sprzęt specjalistyczny wykorzystywany bezpośrednio w działaniach B+R,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

Odliczenie nie przysługuje od kosztów amortyzacji samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali.

 

Obowiązki podatników, którzy chcą skorzystać z ulgi:

 • Wyodrębnienie w prowadzonej rachunkowości podatkowej kosztów działalności B+R,
 • Poniesienie bezzwrotnych kosztów kwalifikowanych (np. koszty wynagrodzeń inżynierów opracowujących nowy lub znacząco ulepszony program),
 • Zawarcie umowy z jednostką naukową – w przypadku zakupu badań podstawowych.

Należy pamiętać, że niezmiernie ważne jest odpowiednie udokumentowanie prowadzonych prac, tak aby organy podatkowe nie kwestionowały charakteru poniesionych wydatków.

 

 

Jak udokumentować wydatki związane z ulgą?

Ustawy podatkowe nakładają na podatników, którzy chcą skorzystać z ulgi na badania i rozwój, obowiązek wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, w tym kosztów pracowniczych w prowadzonych księgach podatkowych/rachunkowych. Zarówno ustawa o PIT, jak i ustawa o CIT nie wskazują szczegółowego sposobu ich ewidencjonowania. Wyodrębnienie powinno umożliwić prawidłowe zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych.

 

 • Czas pracy

Przepisy podatkowe umożliwiają uznanie za koszty kwalifikowane należności z tytułu wynagrodzeń pracowników faktycznie realizujących czynności badawczo-rozwojowe. Przepisy podatkowe nie regulują wprost obowiązku ewidencjonowania czasu pracy pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo – rozwojowej dla potrzeb rozliczenia ulgi. Organy podatkowe zajmują mniej lub bardziej rygorystyczne stanowisko co do sposobu dokumentowania i uregulowania kwestii związanych z pracownikami. Niekiedy twierdzą, że pracownik wykonujący czynności badawczo-rozwojowe w pełnym wymiarze czasu pracy nie musi go ewidencjonować, gdyż w takim przypadku wystarczy odpowiednia ewidencja prowadzonych projektów. Organy przyjmują za dostateczne stosowanie kart stanowiskowych pracy w zakresie obowiązków, które powinny wskazywać działania dotyczące badań i rozwoju. Z drugiej jednak strony wskazują, że w umowie o pracę/dzieło/zlecenie powinny być zawarte postanowienia, że dany pracownik zatrudniony jest (również) w celu realizacji takiej działalności. Istnieje także stanowisko, że w momencie tworzenia zespołów roboczych powinny być przygotowywane skierowania do prac o tego typu charakterze, wskazujące oddelegowanie danego pracownika do wykonywania w ramach obowiązków działań badawczo-rozwojowych.

 

 • Specjalny dział w firmie

W celu realizacji działań związanych z badaniami i rozwojem przedsiębiorstwo może (choć nie jest to wymagane) utworzyć dział badawczo-rozwojowy. W tym celu należy np.:

– podjąć uchwałę o utworzeniu takiego działu,

– ustanowić jego regulamin organizacyjny, w którym określone zostaną zasady działania, zadania oraz organizacja.

 

Rejestr projektów

Niezbitym dowodem prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej może być ewidencja realizowanych projektów. Powinna ona zawierać np.:

– opis projektu,

– czas rozpoczęcia i zakończenia prac nad projektem,

– wykaz osób zaangażowanych przy konkretnym projekcie,

– wykaz prac stworzonych w danym projekcie z imiennym przyporządkowaniem do konkretnej osoby wykonującej konkretną pracę,

– określenie czasu pracy spędzonego przez daną osobę nad pracą w danym projekcie.

 

 Organizacja rachunkowości

Aby wyodrębnić koszty kwalifikowane odliczane w ramach ulgi na badania i rozwój, wystarczy wyodrębnić konta analityczne (lub pozabilansowe), na których gromadzone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz koszty zakupów czy prac związanych z tworzeniem lub ulepszaniem usług, produktów oraz rozwiązań.

 

Wszystkich zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami   zapraszamy do kontaktu z wycena znaku - zapytanie.

 

wycena znaku - zapytanie

 

 

Czytaj więcej o wycenie znaku towarowego.

Czytaj więcej o dotacjach na innwacje.

Czytaj więcej o wycenie przedsiębiorstwa.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – opracowujemy m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne i wyceny. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

 

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,