Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Od czego zacząć wycenę własności intelektualnej?

Wycena wartości intelektualnych (patentów, know-how, technologii itp.) zależy od bardzo wielu czynników i niuansów. Generalnie wycena (w przypadku wycen dochodowych) zasadza się na kalkulacji przyszłych korzyści ekonomicznych ocenianych zwykle przez pryzmat zdyskontowanych, wolnych przepływów finansowych. W obecnej praktyce gospodarczej (duża dynamika zmian, szybkie pojawianie się nowych rozwiązań) przygotowanie wiarygodnej prognozy wymaga głębokiej wiedzy eksperckiej i wyczucia/rozumienia rynku. Duże znaczenie mają warunki wyjściowe i umowne. Warto uwzględnić skutki (legalnych i nielegalnych) potencjalnych działań konkurencji.

 

Jak dokonać wyceny własności intelektualnej?

wycena znaku - zapytanie

.

Metoda wyceny wartości intelektualnych stosowana przez ekspertów Resulto bazuje na szczegółowej identyfikacji i analizie zarówno sytuacji wyjściowej, prognozowanych zmian oraz szans i zagrożeń. W praktyce wykorzystujemy w przedmiotowej analizie dalece rozbudowany kwestionariusz pytań – swego rodzaju check listę. Poniżej prezentujemy jej fragmenty.

 

Lista pytań zwykle zadawanych w ramach prac przygotowawczych do określenia wartości własności intelektualnej

 

 • Jakie korzyści przynosi własność intelektualna dla nabywcy / licencjobiorcy?

  • Czy umowa własności intelektualnej zezwala kupującemu / licencjobiorcy na:
   • Generowanie przychodów finansowych w przyszłości?
   • Tworzenie, utrzymanie lub zwiększenie przepływu środków pieniężnych?
   • ………………………..
  • Czy sprzedający / licencjodawca dostarczy:
   • pomoc techniczną?
   • pomoc w kontroli jakości?
   • ……………………….
  • Jeśli istnieją już czynne licencje, to czy kupujący oczekuje, że nadal otrzymywać będzie przychody generowane przez istniejące licencje?
  • …………………………………
 • Jakie korzyści kupujący / licencjobiorca wnosi do biznesu sprzedawcy / licencjodawcy?

  • Czy kupujący / licencjodawca uzyskuje:
   • Komplementarny produkt?
   • Sprzedażowe i marketingowe doświadczenie?
   • ……………………….
 • Charakter i siła prawa własności intelektualnej

  • Czy prawo własności intelektualnej jest na wczesnym etapie rozwoju / na etapie blisko komercjalizacji / na etapie komercjalizacji (na rynku)?
  • Czy prawo własności intelektualnej daje właścicielowi monopol (podobnie jak w przypadku patentów, znaków towarowych i zarejestrowanych wzorów) czy tylko prawo/ochronę przed kopiowaniem?
  • Czy prawo własności intelektualnej daje właścicielowi szeroki (obszerny) monopol?
  • ……………………………….
 • Potencjalny rynek

  • Czy istnieje rynek produktów chronionych przez prawa własności intelektualnej?
  • Jaka jest natura/charakter tego rynku?
  • Jaki jest rozmiar tego rynku?
  • ………………………………
 • Konkurencja

  • Czy prawo własności intelektualnej tworzy barierę dla konkurentów?
  • Czy konkurenci mogą łatwo pracować/prowadzić badania wokół prawa własności intelektualnej?
  • Jak długo potrwa praca wokół prawa własności intelektualnej do uzyskania konkurencyjnego rezultatu?
  • …………………………….
 • Dalszy rozwój i inwestycja

  • Ile pieniędzy kupujący / licencjobiorca muszą wydać aby produkt był gotowy do komercjalizacji (obrotu i przyciągnięcia klientów)?
  • Ile czasu kupujący / licencjobiorca muszą mieć aby produkt był gotowy do komercjalizacji (obrotu i przyciągnięcia klientów)?
  • ………………………
 • Okres ekonomicznej użyteczności prawa własności intelektualnej

  • Jak jest prawdopodobna technologiczna zmiana, która spowoduje, że produkt będzie przestarzały?
  • Jakie są prawdopodobne zmiany w ustawodawstwie, powodujące, że produkt będzie nieużyteczny?
  • ……………………..
 • Stanowisko/pozycja stron

  • Czy kupujący / licencjobiorca posiada umiejętności, technologię, geograficzną lub rynkową obecność lub finansowe zasoby, które pomogą wykorzystać prawa własności intelektualnej do wprowadzania do obrotu szybko, z powodzeniem i zdystansować konkurentów?
  • Czy kupujący / licencjobiorca potrzebuje kupić już istniejące prawa własności intelektualnej lub dodatkową wiedzę/doradztwo, aby w pełni skorzystać z prawa własności intelektualnej?
  • …………………………..
 • Struktura płatności

  • Czy sprzedawca / licencjodawca nalega na płatność góry?
  • Czy sprzedawca / licencjodawca jest przygotowany, żeby dzielić się ryzykiem poprzez udział w zysku (opłatę proporcjonalną do sukcesu)?
  • ………………………….

 

Co to jest własność intelektualna? Definicja

Jak chronić własność intelektualną i przemysłową?

Metody wyceny własności intelektualnej (patentów, know-how, technologii itp.)

Pomagamy w przygotowaniu wycen i analiz, w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Tagi: , , , ,