Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Odfrankowenie kredytu CHF – jak to dokładnie policzyć?

CHF Frank szwajcarski

CHF

Korzystny dla frankowiczów wyrok TSUE, stwarzający możliwość odfrankowienia czy też unieważnienia umowy kredytu frankowego stwarza potrzebę przeprowadzenia dokładnych kalkulacji, które wskażą jaka jest dokładnie wartość zobowiązania kredytobiorcy wobec banku w przeliczeniu na polskie złote i przy uwzględnieniu odrzucenia klauzul uznanych za prawnie niedopuszczalne. Zadanie jest dość złożone analitycznie.

Jak przeprowadzić kalkulację odfrankowania kredytu CHF?

Przeprowadzenie dokładnej kalkulacji wymaga wiedzy specjalistycznej i dostępu do danych historycznych obejmujących m.in.:

– początkowe parametry finansowe umowy kredytowej (wartość kredytu w PLN i /lub CHF, wysokość prowizji bankowej i oprocentowania, sposobu wypłaty kredytu itp),

– zmiany postanowień umownych, w szczególności dot. wysokości oprocentowania (ale również np.: wydłużenia i skrócenia umowy, możliwości dokonywania nadpłat),

– kolejne wersje harmonogramów spłat rat kredytowych,

– daty wszystkich operacji finansowych związanych ze spłatą zobowiązań wobec banku (w tym spłat kapitału, spłat odsetek, spłat zaległych zobowiązań, regulowania opłat dodatkowych wynikających z opóźnień itd.)

– wartości (i tytuły) wszystkich operacji finansowych związanych ze spłatą zobowiązań wobec banku wyrażonych w PLN i CHF (w tym opłaty pośrednie np. koszty dokonania przelewów bankowych),

– kursy walutowe CHFPLN wynikające zarówno z wewnątrz bankowych tabel kupna sprzedaży walut jaki i rynkowe kursy walutowe obrazowane np. kursem średnim NBP,

– koszt pieniądza na rynku międzybankowym: LIBOR, WIBOR,

– kolejność zaliczania opóźnionych płatności walutowych na poszczególne tytuły zobowiązań np.: opłaty dodatkowe, odsetki i kapitał kredytu,

 

Poprawne uwzględnienie powyższych informacji jest zadaniem, które należy wykonać pieczołowicie i ze znajomością rzeczy. Dopiero poprawne przeliczenie  kredytu pozwoli ustalić rzeczywistą wartość wzajemnych zobowiązań kredytobiorcy i banku na konkretną datę – datę, w które dokonywane będą wzajemne rozliczenia.

 

Resulto wykonuje profesjonalne usługi analityczne zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i kancelarii  prawnych. Nasi eksperci posiadaj wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu i zmianach umów kredytowych nabyte poprzez wieloletnią pracę w wiodących bankach w Polsce.

 

Standardowe dokumenty wymagane do rozpoczęcia pracy:

a) Umowa kredytowa wraz z aneksami,

b) Zaświadczenie z banku zawierające:

– datę płatności i wartość każdej spłaconej raty kredytowej z uwzględnieniem waluty i oprocentowania zastosowanego przez bank do każdej raty;

– tabele kursów sprzedaży CHF banku stosowane na dzień spłaty przez kredytobiorcę każdej raty kredytu;

– zestawienie innych kosztów (dodatkowych opłat) poniesionych przez kredytobiorcę w związku z udzieleniem i ze spłatą kredytu (tj. prowizje, odsetki, opłaty administracyjne i manipulacyjne, koszt ustanowienia hipotek, koszty ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenia niskiego wkładu i ubezpieczenia pomostowego);

– daty wypłat i wysokość transz kredytu w PLN i CHF;

c) Wyciągi z rachunków bankowych (kantorów online itp.) wykorzystywanych do spłaty kredytu;

d) Harmonogram pierwotny i kolejne modyfikacje harmonogramów spłat kredytu (ewentualnie wezwania do zapłaty przy pojawiających się opóźnieniach).

 

Zapraszam do korzystania z naszych usług

 

 

Czytaj więcej o wycenie znaku towarowego.

Czytaj więcej o znaku towarowym.

Czytaj więcej o wycenie przedsiębiorstwa.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – opracowujemy m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne i wyceny. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,