Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Analizy i dokumentacja

Resulto wspomaga Przedsiębiorców w opracowywaniu różnorodnych analiz i dokumentacji użytecznych w rozwoju biznesu. Przejrzyste i wyczerpujące informacje o wynikach prowadzonej i planowanej działalności pozwalają poprawnie rozpoznać przyczyny sukcesu bądź porażki, czego skutkiem są trafne decyzje i poprawa wyników firmy.

1. Blok dogłębnych analiz, planów i prognoz

Sprawnie przeprowadzimy analizę, wyciągniemy wnioski i doradzimy właściwe działania.

 

W szczególności oferujemy:

 

 • Due diligence (analizy przedtransakcyjne) tj. pogłębione, szczegółowe analizy, w ramach których m.in.: dokonujemy oceny jakości i powtarzalności wyników spółki, pozycji rynkowej, poprawności dokumentacji finansowej, identyfikujemy i określamy skalę zagrożeń finansowych i biznesowych związanych z prowadzona działalnością. Nasze due diligence jest procedurą dostosowywaną indywidualnie do badanego przedsiębiorstwa. Resulto wykonuje badanie finansowe oraz badanie podatkowe i prawne przy współpracy z partnerami biznesowymi.
 • Analizy bieżące, obejmujące m.in.:
  • rentowność przedsiębiorstwa i poszczególnych sfer jego działalności,
  • efektywność projektów inwestycyjnych,
  • płynność finansową i optymalizację zarządzania finansami (maksymalizację korzyści uzyskiwanych z posiadanego kapitału),
  • strukturę majątku, jego wieku i stanu technicznego oraz rzeczywistych potrzeb w zakresie majątku,
  • strukturę i charakterystykę rynków i grup Klientów,
 • Analizy strategiczne, obejmujące m.in.:
  • Eksploatację baz danych Klienta celem identyfikacji prawidłowości umożliwiających wzrost sprzedaży i poprawę rentowności (data mining),
  • Tendencje makroekonomiczne i kluczowe zmiany zachodzące w obszarze poszczególnych branż gospodarki.

 

Analizy Resulto Sp. z o.o. dają Klientom możliwość pełnego wykorzystania informacji zgromadzonych w systemach informatycznych i rachunkowych. Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb – możliwe są różnego rodzaju modyfikacje i warianty współpracy (w tym pełen outsourcing działu analiz/controllingu). Klient szybko uzyskuje użyteczną i terminową informację. Nasze raporty eksponują kluczowe elementy i ujawniają skrywane informacje. Wyniki prezentujemy tak, aby umożliwić sprawne podejmowanie biznesowych decyzji.

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.

2. Biznes plan

Biznes Plan jest (ang. business plan, plan biznesowy) – jest opracowaniem wykorzystywanym przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Biznes Plan jest często sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jako narzędzie wyboru jednego, optymalnego rozwiązania spośród dostępnych alternatyw rozwojowych i inwestycyjnych. Bardzo często Biznes Plan stanowi narzędzie komunikacji zewnętrznej do pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Dobrze opracowany, w sposób przejrzysty i wyczerpujący, opisuje przedmiotową (obecną lub planowaną) działalność gospodarczą, przedstawia rzetelnie szanse i zagrożenia biznesowe oraz zawiera wyliczenia finansowe obrazujące dotychczasowe (jeżeli istnieją) oraz planowane wyniki finansowe. Zakres Biznes Planu zmienia się w zależności od wielkości i rodzaju przedsięwzięcia. Odmianą biznes planu szeroko stosowaną przy planowaniu inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, niekomercyjnym jest tzw. Studium Wykonalności.

 

Biznesplan opracowywany jako narzędzie wspierające pozyskanie zewnętrznego finansowania (np. kredyt, wkład kapitałowy), musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie spełni oczekiwania finansującego w zakresie stopnia bezpieczeństwa i rentowności. W celu efektywnego zarządzania, biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne jak i przedsiębiorstwa już funkcjonujące.

Przygotowujemy dla Klientów Biznes Plany i Studia Wykonalności wspierając między innymi:

 

 • Wybór optymalnych rozwiązań biznesowych dla planowanych przedsięwzięć,
 • Pozyskanie kredytu i/lub pożyczki,
 • Pozyskanie dotacji,
 • Pozyskanie Inwestora.

 

Klientów, dla których opracowaliśmy Biznes Plan czy Studium Wykonalności wspieramy w pozyskaniu zewnętrznego finansowania i wykonywaniu analiz ekonomicznych bardzo użytecznych przy bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Nasze opracowania:

 

 • odzwierciedlają aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego,
 • uwzględniają otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku,
 • charakteryzują kadrę przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd.,
 • opisują stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko naturalne,
 • są napisane językiem zrozumiałym dla odbiorcy (potencjalnego inwestora),
 • mają poziom szczegółowości i objętość dostosowaną do etapu procesu decyzyjnego i etapu rozwoju biznesu.

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.

 

Standardowy spis treści Biznes Planu (na potrzeby pozyskania kredytu) jest do pobrania z naszej Bazy Wiedzy.

 

Uproszczony, przykładowy model ekonomiczny Biznes Planu jest do pobrania z naszej Bazy Wiedzy.

3. Wycena Przedsiębiorstwa - Firmy

Raport „Wycena Przedsiębiorstwa” jest dokumentem, który powstaje po przeprowadzeniu dogłębnej analizy obecnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Zawiera wiele elementów charakterystycznych dla Biznes Planu, ale rozbudowany jest o część, w ramach której określana jest wartość przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo traktujemy jako dobro, które ma określoną wartość, a oszacowanie tej wartości wymaga analitycznego podejścia.

 

Metody zastosowane do określenia wartość przedsiębiorstwa mogą być różne, a wybór konkretnej metody zależy od wielu czynników. Najczęściej stosowana metoda wyceny, dokonywana w oparciu o wartość zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zakłada, że wartość biznesu zależy od korzyści finansowych, jakie przyniesie ono właścicielowi w przyszłości. O wartości przedsiębiorstwa stanowi zaktualizowana na moment wyceny suma przewidywanych dochodów finansowych.

 

Wyceny przedsiębiorstw dokonuje się zwykle, kiedy trzeba:

 

 • ustalić cenę kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części,
 • określić wysokość czynszu za dzierżawę zorganizowanej części mienia, lub
 • rozstrzygnąć o zasadności kontynuowania biznesu w obecnej formie wobec dostępnych, innych alternatyw postępowania (likwidacja, sprzedaż, zmiana branży itp.).

 

Zasadność dokonania wyceny przedsiębiorstwa pojawia zwykle przy okazji:

 

 • zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa,
 • wstąpienia (wystąpienia) wspólnika do/ze spółki,
 • w związku z wewnętrznymi nieporozumieniami lub rozliczeniami.
 • łączenia się przedsiębiorstw.

 

Powyższe punkty są wariantami, działaniami o charakterze zbliżonym do transakcji kupna-sprzedaży.

Dokonujemy wycen przedsiębiorstw dla celów: sprzedaży, aportu, przekształceń własnościowych.

 

Opracowujemy wyceny przedsiębiorstw metodami:

 

 

W uzasadnionych przypadkach korzystamy z usług wyspecjalizowanych rzeczoznawców majątkowych w celu wyceny poszczególnych składników majątkowych: nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz pojazdów. Przy wycenach projektów informatycznych i internetowych wykorzystujemy wiedzę i doświadczenia (współpracujących z nami regularnie) branżowych ekspertów.

 

Wycena firmy dokonywana jest w oparciu o profesjonalny warsztat analityczny oraz wieloletnie doświadczenie i znajomość transakcji oraz wycen przedsiębiorstw obecnych na krajowym rynku kapitałowym. Na wartość uzyskanej wyceny wpływ będzie miał szereg czynników związanych z obecną i prognozowaną sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa (m.in.: pozycja na rynku, stan majątkowy, rentowność) oraz aktualną koniunkturą giełdową i sytuacją makroekonomiczną. Proces i organizacja prac związanych z wyceną firmy dalece uzależniona jest od dostępności informacji i decyzji Klienta dot. ujawnienia szczegółowych informacji związanych z przedmiotowym biznesem.

 

Ponadto, jako osobne elementy, dokonujemy wycen cząstkowych m.in.:

 

 •     wyceny znaku towarowego (wyceny marki),
 •     wyceny know-how,
 •     wyceny technologii,
 •     wyceny patentu,
 •     wyceny praw autorskich,
 •     wyceny wartości niematerialnych wnoszonych aportem.

 

Pobierz standardowy schemat postępowania przy projekcie wyceny przedsiębiorstwa z Bazy Wiedzy.

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.

4. Blok optymalizacji zarządzania finansami

O ile działalność operacyjna jest zazwyczaj dobrze opanowana przez osoby zarządzające podmiotami gospodarczymi, o tyle zarządzanie finansami może sprawiać kłopoty wynikające z trudności zapanowania nad zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi, trendami cenowymi czy innymi elementami kształtującymi usługi instytucji finansowych. Nadmiar rynkowych możliwości i trudności w porównaniu proponowanych warunków znacząco utrudnia przedsiębiorcom racjonalny wybór.

 

Instytucje finansowe często korzystają z niewiedzy Klientów pobierając zbyt wysokie opłaty za swoje usługi lub oferując zbyt niskie korzyści za zdeponowane wolne środki finansowe. Zdarza się, że przedsiębiorcy z powodu nieznajomości aktualnej oferty rynkowej (komercyjnej i preferencyjnej) lub bazując na utartych opiniach dokonują błędnego wyboru źródła finansowania inwestycji i projektów rozwojowych.

Podnosimy efektywności wykorzystania środków finansowych przedsiębiorstw i obniżamy koszty finansowe dzięki naszej unikalnej wiedzy o sposobie funkcjonowania instytucji finansowych.

 

Oferujemy dokładną, BEZPŁATNĄ analiza źródeł finansowania przedsiębiorstwa i efektywności wykorzystania wolnych środków finansowych. Wykonana analiza indywidualnej sytuacji Klienta zwykle pozwala nam zarekomendować skuteczną optymalizację finansową.

 

Po analizie aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej podmiotu jak i dostępnej dla podmiotu oferty rynkowej nasz analityk rekomenduje optymalne źródło finansowania (np. leasing, kredyt, pożyczka preferencyjna) i sposób wykorzystania wolnych środków finansowych. Negocjujemy najlepsze warunki finansowe w imieniu naszego Klienta – nie bierzemy prowizji od finansującego bez wiedzy naszego Klienta. Nasze wynagrodzenie jest zależne od oszczędności w kosztach lub od dodatkowych zysków, jakie uzyskacie Państwo dzięki naszym rekomendacjom.

 

Dzięki naszym radom bazującym na znajomości rynku finansowego przedsiębiorcy poprawiają uzyskiwane wyniki finansowe. Posiadamy również praktyczne kompetencje, aby pomóc w bieżącym zarządzaniu kapitałem obrotowym a także w zabezpieczeniu Państwa działalności przed zbędnym ryzykiem kursowym.

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.

5. Przygotowanie dokumentacji cen transferowych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach grup kapitałowych oraz firm powiązanych personalnie powinni mieć na uwadze konieczność ustalania cen transakcji zawieranych w ramach grupy podmiotów powiązanych na warunkach rynkowych. Prowadzenie wzajemnych rozliczeń bez dochowania należytej staranności może skutkować zakwestionowaniem przez organa kontroli podatkowej warunków transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi podlegają szczególnemu zainteresowaniu organów podatkowych gdyż przy takich transakcjach może dochodzić do przerzucania dochodu pomiędzy jednostkami celem zaniżenia zobowiązań podatkowych. Organ kontroli podatkowej może starać się wykazać zaniżenie przychodów podatkowych podmiotu kontrolowanego skutkujące zaniżeniem wartości należnych podatków.

 

W celu zabezpieczenia interesów stron takich transakcji należy przygotować i uzupełniać odpowiednią dokumentację. Dokumentacja cen transakcyjnych (transferowych) jest wymagana przez przepisy prawa podatkowego (art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Co ważne, poprawnie opracowana dokumentacja cen transferowych stanowi dowód w postępowaniu podatkowym a ponadto chroni podmiot przed zastosowaniem sankcyjnej 50% stawki podatkowej od kwoty ewentualnego podwyższenia dochodu do opodatkowania. Sporządzenie dokumentacji cen transakcyjnych chroni podatnika przed sankcjami wynikającymi z ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Usługa Resulto Sp. z o.o. obejmuje:

 

 • Selekcję podmiotów i transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu,
 • Analizę funkcjonalną zawieranych transakcji,
 • Porównanie cen transakcji z cenami rynkowymi,
 • Wskazanie strategii gospodarczej uzasadniającej poziom cenowy transakcji,
 • Wskazanie właściwej metody wyceny transakcji,
 • Opracowanie dokumentacji cen transferowych,
 • Aktualizację dokumentacji w kolejnych latach.

 

Dla poprawnego opracowania powyższego zakresu zadań angażujemy z naszej strony zwykle wielodyscyplinarny zespół projektowy tj. doradca podatkowy, konsultant prawny i finansista.

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl