Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Biznes Plany, Wyceny i Analizy

Firma Resulto z Wrocławia oferuje rzetelną pomoc Przedsiębiorcom przy opracowywaniu różnego typu analiz i specjalistycznej dokumentacji (biznes plany, wyceny, strategie, studia wykonalności). Resulto przygotowuje m.in. biznes plany wspomagające rozwój firmy zgodnie z trendami rynku oraz preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowywane raporty / dokumenty zawierają wyczerpujące oraz przejrzyste dane dotyczące wyników prowadzonej, jak i planowanej działalności. Przygotowywane dokumenty pozwalają na rozpoznanie mocnych i słabych stron oraz na wykorzystanie szans i zapobiegnięcie zagrożeniom biznesowym. Nasze analizy pomagają podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.

Biznes plan

Biznes Plan jest (ang. business plan, plan biznesowy) – jest opracowaniem wykorzystywanym przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. To swego rodzaju raport, który jest często sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jako narzędzie wyboru jednego, optymalnego rozwiązania spośród dostępnych alternatyw rozwojowych i inwestycyjnych. Bardzo często wykorzystywany jest jako narzędzie komunikacji zewnętrznej do pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Dobrze opracowany dokument, w sposób przejrzysty i wyczerpujący, opisuje przedmiotową (obecną lub planowaną) działalność gospodarczą, przedstawia rzetelnie szanse i zagrożenia biznesowe oraz zawiera wyliczenia finansowe obrazujące dotychczasowe (jeżeli istnieją) oraz planowane wyniki finansowe. Zakres niniejszego dokumentu zmienia się w zależności od wielkości i rodzaju przedsięwzięcia. Odmianą biznes planu, szeroko stosowaną przy planowaniu inwestycji o charakterze infrastrukturalnym / niekomercyjnym, jest tzw. Studium Wykonalności.

 

Biznes plan opracowywany jako narzędzie wspierające pozyskanie zewnętrznego finansowania (np. kredyt, wkład kapitałowy), musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie spełni oczekiwania finansującego w zakresie stopnia bezpieczeństwa i rentowności. W celu efektywnego zarządzania, biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne jak i przedsiębiorstwa już funkcjonujące. Pozwala to nie tylko na analizę bieżącej sytuacji – systematyczne i regularne przygotowywanie biznes planów daje szansę porównania sytuacji bieżącej ze zdarzeniami wcześniejszymi oraz skonfrontowanie, czy wcześniej wyznaczone szanse zostały faktycznie wykorzystane.

Nasza wrocławska firma przygotowuje dla Klientów Biznes Plany i Studia Wykonalności, wspierając między innymi:

 

  • wybór optymalnych rozwiązań biznesowych dla planowanych przedsięwzięć
  • pozyskanie kredytu i/lub pożyczki
  • pozyskanie dofinansowania / dotacji unijnej
  • pozyskanie Inwestora.

Klientów, dla których opracowaliśmy Biznes Plan czy Studium Wykonalności wspieramy w pozyskaniu zewnętrznego finansowania i wykonywaniu analiz ekonomicznych bardzo użytecznych przy bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Nasze opracowania:

 

  • odzwierciedlają aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego
  • uwzględniają otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku
  • charakteryzują kadrę przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd.
  • opisują stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko naturalne
  • są napisane językiem zrozumiałym dla odbiorcy (potencjalnego inwestora)
  • mają poziom szczegółowości i objętość dostosowaną do etapu procesu decyzyjnego i etapu rozwoju biznesu.

 

Dodatkowo, na naszym blogu, radzimy, jak napisać dobry biznes plan, m.in.:

 

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.