Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Biznes Plany, Wyceny i Analizy

Firma Resulto z Wrocławia oferuje rzetelną pomoc Przedsiębiorcom przy opracowywaniu różnego typu analiz i specjalistycznej dokumentacji (biznes plany, wyceny, strategie, studia wykonalności). Resulto przygotowuje m.in. biznes plany wspomagające rozwój firmy zgodnie z trendami rynku oraz preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowywane raporty / dokumenty zawierają wyczerpujące oraz przejrzyste dane dotyczące wyników prowadzonej, jak i planowanej działalności. Przygotowywane dokumenty pozwalają na rozpoznanie mocnych i słabych stron oraz na wykorzystanie szans i zapobiegnięcie zagrożeniom biznesowym. Nasze analizy pomagają podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.

Biznes plan

Biznes Plan jest (ang. business plan, plan biznesowy) – jest opracowaniem wykorzystywanym przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. To swego rodzaju raport, który jest często sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jako narzędzie wyboru jednego, optymalnego rozwiązania spośród dostępnych alternatyw rozwojowych i inwestycyjnych. Bardzo często wykorzystywany jest jako narzędzie komunikacji zewnętrznej do pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Dobrze opracowany dokument, w sposób przejrzysty i wyczerpujący, opisuje przedmiotową (obecną lub planowaną) działalność gospodarczą, przedstawia rzetelnie szanse i zagrożenia biznesowe oraz zawiera wyliczenia finansowe obrazujące dotychczasowe (jeżeli istnieją) oraz planowane wyniki finansowe. Zakres niniejszego dokumentu zmienia się w zależności od wielkości i rodzaju przedsięwzięcia. Odmianą biznes planu, szeroko stosowaną przy planowaniu inwestycji o charakterze infrastrukturalnym / niekomercyjnym, jest tzw. Studium Wykonalności.

 

Biznes plan opracowywany jako narzędzie wspierające pozyskanie zewnętrznego finansowania (np. kredyt, wkład kapitałowy), musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie spełni oczekiwania finansującego w zakresie stopnia bezpieczeństwa i rentowności. W celu efektywnego zarządzania, biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne jak i przedsiębiorstwa już funkcjonujące. Pozwala to nie tylko na analizę bieżącej sytuacji – systematyczne i regularne przygotowywanie biznes planów daje szansę porównania sytuacji bieżącej ze zdarzeniami wcześniejszymi oraz skonfrontowanie, czy wcześniej wyznaczone szanse zostały faktycznie wykorzystane.

Nasza wrocławska firma przygotowuje dla Klientów Biznes Plany i Studia Wykonalności, wspierając między innymi:

 

  • wybór optymalnych rozwiązań biznesowych dla planowanych przedsięwzięć
  • pozyskanie kredytu i/lub pożyczki
  • pozyskanie dofinansowania / dotacji unijnej
  • pozyskanie Inwestora.

Klientów, dla których opracowaliśmy Biznes Plan czy Studium Wykonalności wspieramy w pozyskaniu zewnętrznego finansowania i wykonywaniu analiz ekonomicznych bardzo użytecznych przy bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Nasze opracowania:

 

  • odzwierciedlają aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego
  • uwzględniają otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku
  • charakteryzują kadrę przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd.
  • opisują stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko naturalne
  • są napisane językiem zrozumiałym dla odbiorcy (potencjalnego inwestora)
  • mają poziom szczegółowości i objętość dostosowaną do etapu procesu decyzyjnego i etapu rozwoju biznesu.

 

Dodatkowo, na naszym blogu, radzimy, jak napisać dobry biznes plan, m.in.:

 

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.