Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Biznes Plany, Wyceny i Analizy

Firma Resulto z Wrocławia oferuje rzetelną pomoc Przedsiębiorcom przy opracowywaniu różnego typu analiz i specjalistycznej dokumentacji (biznes plany, wyceny, strategie, studia wykonalności). Resulto przygotowuje m.in. biznes plany wspomagające rozwój firmy zgodnie z trendami rynku oraz preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowywane raporty / dokumenty zawierają wyczerpujące oraz przejrzyste dane dotyczące wyników prowadzonej, jak i planowanej działalności. Przygotowywane dokumenty pozwalają na rozpoznanie mocnych i słabych stron oraz na wykorzystanie szans i zapobiegnięcie zagrożeniom biznesowym. Nasze analizy pomagają podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.

Due diligence

Due diligence (ang. należyta staranność) – jest procesem (realizowanym zwykle w kontekście planowanych transakcji kupna/sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa), którego przedmiotem są pogłębione, szczegółowe analizy, w ramach których m.in.:

 

– dokonuje się oceny jakości i powtarzalności wyników spółki, pozycji rynkowej, poprawności dokumentacji finansowej.

 

– Identyfikuje się i określa skalę zagrożeń finansowych i biznesowych związanych z prowadzoną działalnością.

 

Due diligence przeprowadza się w kliku obszarach działania przedsiębiorstwa m.in.:

 

  1. Biznesowym.
  2. Finansowym.
  3. Podatkowym.
  4. Prawnym.
  5. Środowiskowym.
  6. Technologicznym.
  7. Ubezpieczeniowym.

Usługa due diligence oferowana przez Resulto jest procedurą dostosowywaną indywidualnie do badanego przedsiębiorstwa. Resulto wykonuje badanie finansowe oraz badanie podatkowe i prawne przy współpracy z partnerami biznesowymi.

 

Przeprowadzamy dla Naszych Klientów analizę due diligence najczęściej:

 

  • w przypadku planowanego przeprowadzania inwestycji, mającej na celu zainwestowanie kapitału jako inwestor,
  • kiedy firma stara się o pozyskanie finansowania ze strony zewnętrznych inwestorów oraz instytucji finansowych,
  • jako narzędzie o charakterze prewencyjnym – pełne poznanie i kontrola spółki przez inwestora i właściciela.

 

Przebieg standardowego procesu due diligence, prezentujemy w naszej Bazie Wiedzy.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. +48 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.