Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Biznes Plany, Wyceny i Analizy

Firma Resulto z Wrocławia oferuje rzetelną pomoc Przedsiębiorcom przy opracowywaniu różnego typu analiz i specjalistycznej dokumentacji (biznes plany, wyceny, strategie, studia wykonalności). Resulto przygotowuje m.in. biznes plany wspomagające rozwój firmy zgodnie z trendami rynku oraz preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowywane raporty / dokumenty zawierają wyczerpujące oraz przejrzyste dane dotyczące wyników prowadzonej, jak i planowanej działalności. Przygotowywane dokumenty pozwalają na rozpoznanie mocnych i słabych stron oraz na wykorzystanie szans i zapobiegnięcie zagrożeniom biznesowym. Nasze analizy pomagają podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.

Outsourcing finansowy

Outsourcing – to powierzenie przez organizację realizacji określonego procesu usługodawcy określając szczegółowo efekty, jakie zleceniodawca zamierza uzyskać, ale bez instrukcji dotyczących sposobu wykonywania poszczególnych zadań, pozostawiając inicjatywę w tym zakresie zleceniobiorcy. Innymi słowy, w przypadku outsourcingu, sposób realizacji zleconych zadań jest w kompetencji zleceniobiorcy, a zleceniodawca określa jedynie oczekiwania dotyczące efektów działania zleceniobiorcy.

 

W ramach outsourcingu realizowane są zwykle te wewnętrzne zadania organizacji, które mają powtarzalny charakter. Wyróżnia się outsourcing naprawczy (mający na celu wyjście przedsiębiorstwa z konkretnej, niekorzystnej sytuacji), dostosowawczy (zmiana struktury firmy dla lepszego dopasowania do nowych warunków rynkowych) oraz rozwojowy (zmiany prowadzące do efektywnego funkcjonowania w przyszłości, wynikające z odczytywania trendów rynkowych).

Outsourcing działu analiz (controllingu) jest nastawiony na teraźniejszość i przyszłość. Musi uwzględniać przeszłość, ale główną uwagę skupia na najaktualniejszej sytuacji oraz celach przedsiębiorstwa korzystającego z outsourcingu. Podnosimy efektywność wykorzystania środków finansowych i obniżamy koszty działalności przedsiębiorstw, dzięki naszej unikalnej wiedzy o zarządzaniu, finansach i controllingu.

 

Outsourcing w Resulto to:

 

  • usługi z zakresu analiz, raportowania (jednorazowe i regularne),
  • optymalizacja zarządzania finansami,
  • rozliczanie projektów dotacyjnych,
  • dostęp do wykształconej i doświadczonej kadry analitycznej na elastycznych zasadach.
  • dogodne formy rozliczeń (wynagrodzenie o charakterze kosztu zmiennego).
  • niższe koszty niż pracownik etatowy.

 

Klient szybko uzyskuje użyteczną i terminową informację. Nasze raporty analityczne eksponują kluczowe elementy i ujawniają trudnodostępne informacje. Wyniki prezentujemy tak, aby umożliwić sprawne podejmowanie biznesowych decyzji.

 

Są co najmniej trzy sytuacje, kiedy warto rozważyć decyzję o skorzystaniu z usług outsourcingu:

 

Pierwsza, kiedy firma rozpoczyna swoją działalność – organizacja działu finansowego, czy kadrowego zazwyczaj wymaga czasu i nakładów finansowych.

Druga, najczęstsza, kiedy firma szuka oszczędności – dzięki outsourcingowi łatwo można oszacować koszty i zobaczyć, że jest on do pewnego momentu tańszy niż wewnętrzny dział.

Trzecia, kiedy firma zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie posiadanie działu wewnętrznego i/lub korzyści współpracy z firmą outsourcingową, która przejmuje na siebie ryzyko i odpowiada w razie popełnionych błędów.

 

 

Zapytaj, jak możemy pomóc rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo tel. +48 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o outsourcingu finansowym dla MSP w naszej Bazie Wiedzy.