Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Biznes Plany, Wyceny i Analizy

Firma Resulto z Wrocławia oferuje rzetelną pomoc Przedsiębiorcom przy opracowywaniu różnego typu analiz i specjalistycznej dokumentacji (biznes plany, wyceny, strategie, studia wykonalności). Resulto przygotowuje m.in. biznes plany wspomagające rozwój firmy zgodnie z trendami rynku oraz preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowywane raporty / dokumenty zawierają wyczerpujące oraz przejrzyste dane dotyczące wyników prowadzonej, jak i planowanej działalności. Przygotowywane dokumenty pozwalają na rozpoznanie mocnych i słabych stron oraz na wykorzystanie szans i zapobiegnięcie zagrożeniom biznesowym. Nasze analizy pomagają podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.

Outsourcing finansowy

Outsourcing – to powierzenie przez organizację realizacji określonego procesu usługodawcy określając szczegółowo efekty, jakie zleceniodawca zamierza uzyskać, ale bez instrukcji dotyczących sposobu wykonywania poszczególnych zadań, pozostawiając inicjatywę w tym zakresie zleceniobiorcy. Innymi słowy, w przypadku outsourcingu, sposób realizacji zleconych zadań jest w kompetencji zleceniobiorcy, a zleceniodawca określa jedynie oczekiwania dotyczące efektów działania zleceniobiorcy.

 

W ramach outsourcingu realizowane są zwykle te wewnętrzne zadania organizacji, które mają powtarzalny charakter. Wyróżnia się outsourcing naprawczy (mający na celu wyjście przedsiębiorstwa z konkretnej, niekorzystnej sytuacji), dostosowawczy (zmiana struktury firmy dla lepszego dopasowania do nowych warunków rynkowych) oraz rozwojowy (zmiany prowadzące do efektywnego funkcjonowania w przyszłości, wynikające z odczytywania trendów rynkowych).

Outsourcing działu analiz (controllingu) jest nastawiony na teraźniejszość i przyszłość. Musi uwzględniać przeszłość, ale główną uwagę skupia na najaktualniejszej sytuacji oraz celach przedsiębiorstwa korzystającego z outsourcingu. Podnosimy efektywność wykorzystania środków finansowych i obniżamy koszty działalności przedsiębiorstw, dzięki naszej unikalnej wiedzy o zarządzaniu, finansach i controllingu.

 

Outsourcing w Resulto to:

 

  • usługi z zakresu analiz, raportowania (jednorazowe i regularne),
  • optymalizacja zarządzania finansami,
  • rozliczanie projektów dotacyjnych,
  • dostęp do wykształconej i doświadczonej kadry analitycznej na elastycznych zasadach.
  • dogodne formy rozliczeń (wynagrodzenie o charakterze kosztu zmiennego).
  • niższe koszty niż pracownik etatowy.

 

Klient szybko uzyskuje użyteczną i terminową informację. Nasze raporty analityczne eksponują kluczowe elementy i ujawniają trudnodostępne informacje. Wyniki prezentujemy tak, aby umożliwić sprawne podejmowanie biznesowych decyzji.

 

Są co najmniej trzy sytuacje, kiedy warto rozważyć decyzję o skorzystaniu z usług outsourcingu:

 

Pierwsza, kiedy firma rozpoczyna swoją działalność – organizacja działu finansowego, czy kadrowego zazwyczaj wymaga czasu i nakładów finansowych.

Druga, najczęstsza, kiedy firma szuka oszczędności – dzięki outsourcingowi łatwo można oszacować koszty i zobaczyć, że jest on do pewnego momentu tańszy niż wewnętrzny dział.

Trzecia, kiedy firma zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie posiadanie działu wewnętrznego i/lub korzyści współpracy z firmą outsourcingową, która przejmuje na siebie ryzyko i odpowiada w razie popełnionych błędów.

 

 

Zapytaj, jak możemy pomóc rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo tel. +48 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o outsourcingu finansowym dla MSP w naszej Bazie Wiedzy.