Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Biznes Plany, Wyceny i Analizy

Firma Resulto z Wrocławia oferuje rzetelną pomoc Przedsiębiorcom przy opracowywaniu różnego typu analiz i specjalistycznej dokumentacji (biznes plany, wyceny, strategie, studia wykonalności). Resulto przygotowuje m.in. biznes plany wspomagające rozwój firmy zgodnie z trendami rynku oraz preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowywane raporty / dokumenty zawierają wyczerpujące oraz przejrzyste dane dotyczące wyników prowadzonej, jak i planowanej działalności. Przygotowywane dokumenty pozwalają na rozpoznanie mocnych i słabych stron oraz na wykorzystanie szans i zapobiegnięcie zagrożeniom biznesowym. Nasze analizy pomagają podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.

Analizy

Analizy Resulto Sp. z o.o. dają Klientom możliwość pełnego wykorzystania informacji zgromadzonych w systemach informatycznych i rachunkowych. Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb – możliwe są różnego rodzaju modyfikacje i warianty współpracy (w tym pełen outsourcing działu analiz/controllingu). Klient szybko uzyskuje użyteczną i terminową informację. Nasze raporty eksponują kluczowe elementy i ujawniają trudno dostępne informacje. Wyniki prezentujemy tak, aby umożliwić sprawne podejmowanie biznesowych decyzji.

 

1. Blok szczegółowych analiz, planów i prognoz. Sprawnie przeprowadzimy analizę, wyciągniemy wnioski i doradzimy właściwe działania. Oferujemy:

 

 • Analizy bieżące, obejmujące m.in.:
  • rentowność przedsiębiorstwa i poszczególnych sfer jego działalności
  • efektywność projektów inwestycyjnych,
  • płynność finansową i optymalizację zarządzania finansami (maksymalizację korzyści uzyskiwanych z posiadanego kapitału)
  • strukturę majątku, jego wieku i stanu technicznego oraz rzeczywistych potrzeb w zakresie majątku
  • strukturę i charakterystykę rynków i grup Klientów.
 • Analizy strategiczne, obejmujące m.in.:
  • eksploatację baz danych Klienta celem identyfikacji prawidłowości umożliwiających wzrost sprzedaży i poprawę rentowności (data mining)
  • tendencje makroekonomiczne i kluczowe zmiany zachodzące w obszarze poszczególnych branż gospodarki
  • badanie rynku.

  2. Optymalizacja zarządzania finansami, obejmująca m. in.:  

 • podniesienie efektywności wykorzystania wolnych środków finansowych przedsiębiorstw,
 • optymalizacja struktury finansowania i obniżenie kosztów finansowych – rekomendacja następuje po analizie aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej podmiotu, jak i dostępnej dla podmiotu oferty rynkowej,
 • negocjacje najlepszych warunków finansowych w imieniu naszego Klienta – nie bierzemy prowizji od finansującego, a nasze wynagrodzenie jest zależne od oszczędności w kosztach lub od dodatkowych zysków, jakie uzyskacie Państwo dzięki naszym rekomendacjom,
 • zabezpieczenie wyników prowadzonej działalności gospodarczej przed zbędnym ryzykiem kursowym.

  3. Opracowanie dokumentacji cen transferowych, obejmujące m. in.:  

 • selekcję podmiotów i transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu,
 • analizę funkcjonalną zawieranych transakcji,
 • porównanie cen transakcji z cenami rynkowymi,
 • wskazanie strategii gospodarczej uzasadniającej poziom cenowy transakcji,
 • wskazanie właściwej metody wyceny transakcji,
 • opracowanie dokumentacji cen transferowych,
 • aktualizację dokumentacji w kolejnych latach.

  Dla poprawnego opracowania powyższego zakresu zadań angażujemy z naszej strony wielodyscyplinarny zespół projektowy tj. doradca podatkowy, konsultant prawny i finansista.   btn_wyslij_zapytanie   Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.