Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Biznes Plany, Wyceny i Analizy

Firma Resulto z Wrocławia oferuje rzetelną pomoc Przedsiębiorcom przy opracowywaniu różnego typu analiz i specjalistycznej dokumentacji (biznes plany, wyceny, strategie, studia wykonalności). Resulto przygotowuje m.in. biznes plany wspomagające rozwój firmy zgodnie z trendami rynku oraz preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowywane raporty / dokumenty zawierają wyczerpujące oraz przejrzyste dane dotyczące wyników prowadzonej, jak i planowanej działalności. Przygotowywane dokumenty pozwalają na rozpoznanie mocnych i słabych stron oraz na wykorzystanie szans i zapobiegnięcie zagrożeniom biznesowym. Nasze analizy pomagają podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.

Jedną z oferowanych przez nas usług jest wycena przedsiębiorstwa, która – w zależności od potrzeb – stanowi informację dla właścicieli firmy o jej bieżącej wartości lub dokument umożliwiający podjęcie określonych kroków prawnych, np. sprzedaży przedsiębiorstwa lub przeprowadzenia przekształceń własnościowych. Ze względu na wagę dokumentu wycena firmy powinna być przeprowadzona w sposób rzetelny, a zawarte w raporcie dane powinny być czytelne dla jego odbiorców. Z tego też powodu wycena wartości firmy powinna zostać wykonana przez podmiot posiadający wiedze i doświadczenie w zakresie opracowywania tego typu dokumentów.

Wycena przedsiębiorstw – Wrocław i okolica

Ze względu na lokalizację biura Resulto oraz specyfikę samego procesu wyceny wartości firmy szczególnie dogodnie jest nam wyceniać spółki z okolic miasta Wrocław – z Dolnego Śląska. Wyceniamy spółki niezależnie od ich rodzaju, każdorazowo zapewniając fachową i rzetelną ocenę wartości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem rzetelnej informacji w zakresie wartości firmy lub spółki zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. W razie pytań lub wątpliwości Eksperci Resulto pozostają do Państwa dyspozycji.

Wycena przedsiębiorstwa

Raport „Wycena Przedsiębiorstwa” jest dokumentem, który powstaje po przeprowadzeniu dogłębnej analizy obecnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Zawiera wiele elementów charakterystycznych dla Biznes Planu, ale rozbudowany jest o część, w ramach której określana jest wartość firmy. Przedsiębiorstwo traktujemy jako dobro, które ma określoną wartość, a oszacowanie tej wartości wymaga analitycznego podejścia.

Co otrzymujesz zlecając wycenę?

Zlecając nam wycenę firmy, Klient otrzymuje obszerny dokument – Raport „Wycena Przedsiębiorstwa” – który powstaje po przeprowadzeniu dogłębnej analizy aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej podmiotu. Wycena wartości firmy jest przez nas przeprowadzana w sposób szczegółowy i drobiazgowy. Dzięki temu raport będący jej efektem stanowi miarodajne narzędzie dla planowanych czynności prawnych, niezależnie od ich charakteru.

 

Raport z wyceny obejmuje szereg elementów typowych dla Biznes Planu (m.in. opis podmiotu, rynku). Dokument jest rozbudowany o część, w ramach której określana jest wartość przedsiębiorstwa. Firmę traktujemy w kategoriach dobra, o określonej wartości. Realne wycenienie / oszacowanie tej wartości wymaga analitycznego podejścia. Właśnie takie oferuje marka Resulto. Nasz zespół to specjaliści z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów, zarządzania oraz pozyskiwania dotacji. Ich wiedza i doświadczenie pozwalają nam sporządzać raporty „Wycena Firmy” w sposób niezwykle precyzyjny i rzeczowy, co przekłada się na szereg wiążących decyzji podejmowanych właśnie w oparciu o wycenę przedsiębiorstwa.

 

Kiedy warto wycenić przedsiębiorstwo?

Opracowujemy raport dla celów m.in.:

 

 • sprzedaży
 • aportu
 • przekształceń własnościowych – wstąpienia (wystąpienia) wspólnika do/ze spółki
 • łączenia się przedsiębiorstw
 • w związku z wewnętrznymi nieporozumieniami lub rozliczeniami
 • zmian formy prawnej
 • oceny zasadności kontynuowania biznesu w obecnej formie, wobec dostępnych, innych alternatyw postępowania (likwidacja, sprzedaż, zmiana branży itp.).

 

Jak dokonujemy wyceny przedsiębiorstwa?

Opracowujemy wyceny przedsiębiorstw metodami:

 

 

W uzasadnionych przypadkach korzystamy z usług wyspecjalizowanych rzeczoznawców majątkowych mających za zadanie ocenić poszczególne składniki majątkowe: nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz pojazdów. Przy oszacowywaniu projektów informatycznych i internetowych wykorzystujemy wiedzę i doświadczenia (współpracujących z nami regularnie) branżowych ekspertów.

 

Każda wycena przedsiębiorstwa jest przeprowadzana w oparciu o analityczny warsztat oraz bogate doświadczenie naszego zespołu. Wykorzystujemy również zdobytą wiedzę w obszarze transakcji i wycen firm obecnych na krajowym rynku kapitałowym. Przygotowując dokument nasz zespół uwzględnia szereg czynników, wpływających na ostateczną wartość firmy. Pod uwagę brana jest między innymi aktualna i prognozowana sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa (m.in.: pozycja na rynku, stan majątkowy, rentowność), koniunktura giełdowa, czy sytuacja makroekonomiczna. W zależności od dostępności danych, przekazanych przez Klienta oraz jego decyzji dot. ujawnienia informacji , proces i organizacja prac nad raportem mogą obejmować różny okres czasu.

Pozostałe wyceny Resulto

Wycena firmy może przyjmować postać wyceny całkowitej, w której określamy wartość przedsiębiorstwa z wszystkimi jego składnikami, jak również wyceny cząstkowej. Cząstkowa wycena przedsiębiorstwa pozwala określić wartość wybranych składników firmy – tak dla celów poglądowych, jak i w celach ich sprzedaży. Cząstkowa wycena firmy może być również pomocna podczas prób pozyskania funduszy zewnętrznych na inwestycję.

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców jako osobne elementy, dokonujemy wycen cząstkowych m.in.:

 •     wyceny znaku towarowego (wyceny marki)
 •     wyceny know-how
 •     wyceny technologii
 •     wyceny patentu
 •     wyceny praw autorskich
 •     wyceny wartości niematerialnych wnoszonych aportem.

 

Pobierz standardowy schemat postępowania przy projekcie wyceny przedsiębiorstwa z Bazy Wiedzy.

Klientów zainteresowanych zleceniem wyceny przedsiębiorstwa zachęcamy do kontaktu. Usługi wyceniamy indywidualnie, w oparciu o zakres realizowanych działań. W celu uzyskania wiążącej wyceny również prosimy o kontakt.

Szczególnie łatwo organizować nam spotkania z Klientami we Wrocławiu – na Dolnym Śląsku. Realizujemy tu szeroki zakres profesjonalnych usług, takich jak: wycena spółki, wycena firmy, cząstkowa wycena przedsiębiorstwa.

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.