Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Biznes Plany, Wyceny i Analizy

Firma Resulto z Wrocławia oferuje rzetelną pomoc Przedsiębiorcom przy opracowywaniu różnego typu analiz i specjalistycznej dokumentacji (biznes plany, wyceny, strategie, studia wykonalności). Resulto przygotowuje m.in. biznes plany wspomagające rozwój firmy zgodnie z trendami rynku oraz preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowywane raporty / dokumenty zawierają wyczerpujące oraz przejrzyste dane dotyczące wyników prowadzonej, jak i planowanej działalności. Przygotowywane dokumenty pozwalają na rozpoznanie mocnych i słabych stron oraz na wykorzystanie szans i zapobiegnięcie zagrożeniom biznesowym. Nasze analizy pomagają podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.

Wycena znaku towarowego

Wycena znaku towarowego (wycena marki) – zespół procedur, analiz i ocen, prowadzących do ustalenia, wg stanu na określony moment czasowy, wyrażonej w pieniądzu wartości znaku / marki.

Wycena znaku towarowego (marki) dokonywana jest w oparciu o profesjonalny warsztat analityczny oraz wieloletnie doświadczenie, znajomość transakcji oraz wycen obecnych na krajowym rynku kapitałowym. Na wartość uzyskanej wyceny wpływ będzie miał szereg czynników związanych ze sposobem wykorzystania znaku towarowego, regionalizacją, obecną i prognozowaną sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa (m.in.: pozycja na rynku, stan majątkowy, rentowność) oraz aktualną koniunkturą giełdową i sytuacją makroekonomiczną.

Proces i organizacja prac związanych z wyceną dalece uzależniona jest od dostępności informacji i decyzji Klienta dot. ujawnienia szczegółowych informacji związanych z przedmiotowym biznesem.

Rezultat wyceny znaku towarowego / marki. Co otrzymuje Klient?

Wynik wyceny znaku towarowego (marki) przedstawiany jest w formie obszernego raportu prezentującego:

 • wynik,
 • zastosowaną metodologię wraz z jej opisem oraz
 • przyjęte założenia.

Jak dokonujemy wyceny znaku towarowego i marki?

Do wyceny stosujemy najczęściej kilku metod:

 

 • metoda przychodowa (premii cenowych) – wycena określa wpływ marki na zwiększenie przychodów (zwiększenie sprzedaży i zwiększenie ceny produktu) oraz zmniejszenie kosztów (np. niższe koszty dystrybucji), czyli w uproszczeniu – dochód generowany przez znak towarowy / markę, a dochód generowany przez mniej rozpoznawalny znak towarowy / markę,
 • metoda korzyści ekonomicznych – wycena na podstawie prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych, generowanych dzięki znakowi towarowemu / marce,
 • metoda opłat licencyjnych – wycena opiera się na założeniu, że firma nie jest właścicielem marki lub innego aktywa niematerialnego i musi ponosić opłaty za prawa do korzystania z niego, w metodzie tej ustala się wysokości opłaty licencyjnej.

 

W uzasadnionych przypadkach stosujemy również:

 

 • metoda kosztowa – wycena na podstawie poniesionych kosztów wytworzenia znaku (marki itp.) lub kosztów odtworzenia pozycji marki,
 • metoda rynkowa (porównawcza) – wycena wykorzystująca rzeczywiste ceny transakcyjne,
 • metoda księgowa – wycena bazuje na krajowych i międzynarodowych standardach rachunkowości dotyczących rozliczenia transakcji nabycia przedsiebiorstwa,
 • oraz korzystamy z usług wyspecjalizowanych rzeczoznawców majątkowych w celu wyceny poszczególnych składników majątkowych: nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz pojazdów; przy wycenach projektów informatycznych i internetowych wykorzystujemy wiedzę i doświadczenia (współpracujących z nami regularnie) branżowych ekspertów.

Wyboru metody wyceny (lub zbioru metod) dokonuje się na podstawie dostępnych danych, celu wyceny oraz wiedzy i doświadczenia ekspertów. W procesie przeprowadzania wyceny marki (znaku towarowego)  stosujemy sprawdzone schematy działania dopasowane do specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa.

 

Kiedy warto wycenić znak towarowy / markę?

 

 • sprzedaż znaku towarowego (marki),
 • sprzedaż umów licencyjnych,
 • wniesienie znaku towarowego aportem (w tym wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiadającej znak towarowy),
 • optymalizacja bilansowo-podatkowa,
 • przekształcenie formy prawnej,
 • ustanawianie zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskiwania finansowania,
 • ocenia efektów działań marketingowych ponoszonych na wzmocnienie pozycji marki.

 

Pozostałe wyceny dokonywane przez Resulto

Ponadto, dokonujemy również:

 

 •     wycena przedsiębiorstwa,
 •     wycena know-how,
 •     wycena technologii,
 •     wycena patentu,
 •     wycena praw autorskich,
 •     wycena wartości niematerialnych wnoszonych aportem.

Czytaj więcej o wycenie znaku towarowego.

wycena znaku - zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.