Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Finansowanie inwestycji

Dotacje na farmę fotowoltaiczną

Dotacje na OZE

OZE czyli Odnawialne Źródła Energii mają za zadanie dostarczanie przyjaznej dla środowiska energii elektrycznej i cieplnej. Energię cieplną możemy uzyskać z kolektorów słonecznych oraz źródeł geotermalnych, natomiast energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych oraz elektrowni wodnych i wiatrowych. Biomasę możemy wykorzystać zarówno do wytwarzania ciepła, jak i prądu.

Ze względu na postępujące ocieplenie klimatu oraz zanieczyszczenia środowiska OZE odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowym rynku energetycznym, co przekłada się m.in. na wzrost możliwości pozyskania dotacji na farmy fotowoltaiczne oraz elektrownie wiatrowe. W województwach na terenie całego kraju cyklicznie ogłaszane są konkursy, w ramach których można aplikować o dotacje na OZE – fundusze na instalacje dachowe oraz dotacje na farmy fotowoltaiczne.

Kto może uzyskać dotacje na OZE?

Podczas gdy dotacja na farmę fotowoltaiczną jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, to z różnych programów ogólnopolskich i wojewódzkich, w ramach których przyznawane są dotacje na OZE mogą skorzystać:

 • Osoba fizyczna – właściciel nieruchomości mieszkalnej
 • Rolnik nie prowadzący działalności gospodarczej
 • Rolnik prowadzący działalność gospodarczą
 • Przedsiębiorca (m.in. z sektora MSP)

Ogłaszanych konkursów w dziedzinie wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii jest na tyle dużo – a w nadchodzących latach z pewnością będzie ich jeszcze więcej – iż szansę na uzyskanie dotacji (lub poza dotacyjnej formy pomocy na instalację fotowoltaiczną lub inną formę wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do zaopatrywania nieruchomości w ciepło i prąd) będzie miał każdy.

Dotacja na farmę fotowoltaiczną – jak przygotować wniosek?

Resulto oferuje kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy z dotacji unijnych i programów rządowych. Współpracujemy w tym zakresie z klientami biznesowymi i osobami fizycznymi zapewniając fachową pomoc i doradztwo w:

 • wyborze konkursu,
 • przygotowaniu wniosku,
 • skompletowaniu niezbędnych dokumentów.

Dodatkowo przedsiębiorcom starającym się o uzyskanie dotacji na farmę fotowoltaiczną oferujemy:

 • przygotowanie Biznes Planu/Studia Wykonalności
 • pozyskanie oświadczenia środowiskowego OOŚ
 • niezbędne analizy ekonomiczne
 • niezbędne analizy finansowe
 • pomoc w prawidłowym rozliczeniu dotacji

Dotacja na OZE – dlaczego warto przygotować wniosek z Resulto?

Na nasz Zespół składają się eksperci z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów, zarządzania oraz pozyskiwania dotacji. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, popartym licznymi sukcesami. Oferujemy rzetelną analizę inwestycji oraz przygotowanie wniosku z kompletem dokumentów aplikacyjnych. Nasi Eksperci są stale na bieżąco z harmonogramem programów ogólnopolskich i wojewódzkich, dzięki czemu możemy wybierać konkursy adekwatnie do faktycznych potrzeb Klienta oraz realnych szans na uzyskanie dotacji z danego programu. To sprawia, ze jesteśmy jeszcze bardziej skuteczni w swoim działaniu.

Programy ogólnopolskie i wojewódzkie

Wszystkich zainteresowanych aktualnymi dotacjami na OZE zachęcamy do zapoznania się z trwającymi programami. Oferujemy informacje o aktualnych konkursach w ramach realizowanych programów ogólnopolskich i wojewódzkich. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą wyceny przedsiębiorstwa!