Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Finansowanie inwestycji

Kredyty komercyjne

Kredyt jest najpopularniejszą metodą finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Działalność kredytowa banków jest sednem bankowości. W klasycznym modelu bank pozyskuje z rynku depozyty osób fizycznych i przedsiębiorstw oferując depozytariuszom w zamian za udostępnione środki wypłatę odsetek. Bank mając do dyspozycji środki z depozytów kredytuje przedsiębiorstwa i osoby indywidualne udzielając kredytów i pożyczek oprocentowanych na tyle wysoko, aby pokryć koszty m.in.:

 

  • Odsetkowe dla depozytariuszy i innych dostawców kapitału,
  • Utraconych kredytów,
  • Administracyjne i Podatkowe,

 

oraz aby wygenerować zysk dla właścicieli.

Resulto Sp. z o.o. wspiera swoich Klientów w wyborze optymalnego źródła finansowania.

 

Odciążamy Klientów pozwalając im koncentrować się na ich działalności podstawowej oferując:

 

  • Wyszukanie oferty kredytowej o najkorzystniejszych parametrach finansowych,
  • Przygotowanie wniosków kredytowych,
  • Wsparcie w kompletowaniu wymaganej dokumentacji kredytowej,
  • Opracowanie załączników do wniosków: Biznes Plany, Studia Wykonalności, Opinie Oddziaływania na Środowisko,
  • Wsparcie w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji,
  • Inne wymagane analizy ekonomiczne i finansowe.

 

Kiedy przedsiębiorca staje przed wyborem formy finansowania inwestycji, zwykle ma do rozważenia dwie, trzy opcje finansowania inwestycji spośród poniższych pięciu:

graf_opcje_finansowania

 

Wybór najlepszej metody często nie jest oczywisty. Szczególne trudności z wyborem mogą mieć przedsiębiorcy bez finansowego przygotowania oraz osoby nieznające niuansów branży finansowej. Nasze unikalne doświadczenie i znajomość rynku pomaga wyszukać, niekorzystne dla Klienta triki w ofertach instytucji finansowych m.in.: banków i leasingodawców.

 

Do wyboru formy finansowania podchodzimy racjonalnie, bo błędny wybór można przepłacić nawet kilkunastoprocentowym wzrostem łącznych kosztów inwestycji (szczególnie przy długich – wieloletnich okresach finansowania np. 10 lat).

 

 

Zapraszamy również do przesłania do Resulto Sp. z o.o. najlepszych oferty na leasing i kredyt, jakie udało się przedsiębiorstwu pozyskać – po analizie ofert i sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy zarekomendujemy Państwu wybór jednej z form finansowania. Ocenimy czy przedstawiona oferta ma parametry korzystne na tle innych dostępnych na rynku.

 

Zapraszamy do korzystania z naszego poradnika, w którym przedstawiamy jak dokonać wyboru optymalnej formy finansowania.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.