Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Finansowanie inwestycji

Leasing

W ramach umowy leasingu leasingodawca zobowiązuje się, nabyć od oznaczonego dostawcy środek trwały i na warunkach określonych w umowie leasingu oddać ten środek trwały Leasingobiorcy do używania. Jednocześnie leasingobiorca zobowiązuje się płacić leasingodawcy regularne wynagrodzenie pieniężne, łącznie równe, co najmniej początkowej cenie środka trwałego.

 

Leasing jest nowoczesną i często efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania znacznych środków własnych. W porównaniu z kredytem uzyskanie oferty od leasingodawcy skłonnego finansować zakup środka trwałego zwykle nie wymaga od przedsiębiorcy dużego wysiłku. Warto jednak pamiętać, że uproszczone podejście leasingodawcy może być związane z wprowadzeniem do oferty dodatkowych kosztów zwykle dostrzeganych przez przedsiębiorców dopiero w trakcie realizacji umowy.

 

Leasingodawca jest swego rodzaju pośrednikiem. Pozyskuje kapitał (zwykle z banku należącego do tej samej grupy kapitałowej), za te pieniądze nabywa środki trwałe, które dalej leasinguje przedsiębiorcom. Pobierana marża powinna pozwalać leasingodawcy pokryć koszty:

 

  • Odsetkowe należne dostawcom kapitału,
  • Niespłaconych zobowiązań,
  • Administracyjne i Podatkowe,

 

oraz wygenerować zysk dla właścicieli.

 

Przedsiębiorca znając powyższy proces jest ostrożny i wnikliwy, wie że leasing nie zawsze jest najtańszą formą finansowania nowych inwestycji.

Resulto Sp. z o.o. wspiera swoich Klientów w wyborze optymalnego źródła finansowania.

 

Oferujemy:

 

 

Kiedy przedsiębiorca staje przed wyborem formy finansowania inwestycji, zwykle ma do rozważenia dwie, trzy opcje finansowania inwestycji spośród poniższych pięciu:

graf_opcje_finansowania

 

Wybór najlepszej metody często nie jest oczywisty. Szczególne trudności z wyborem mogą mieć przedsiębiorcy bez finansowego przygotowania oraz osoby nie znające niuansów branży finansowej. Nasze doświadczenie i znajomość rynku pomaga wyszukać niekorzystne dla Klienta triki w ofertach instytucji finansowych m.in.: banków i leasingodawców.

 

Warto do wyboru formy finansowania podejść racjonalnie. Błędny wybór można przepłacić nawet kilkunastoprocentowym wzrostem łącznych kosztów inwestycji (szczególnie przy długich – wieloletnich okresach finansowania np. 10 lat).

 

Zapraszamy do przesłania do Resulto Sp. z o.o. najlepszych ofert na leasing i kredyt, jakie udało się przedsiębiorstwu pozyskać – po ich analizie zarekomendujemy Państwu wybór jednej z wersji. Ocenimy, czy przedstawiona oferta ma korzystne parametry na tle innych, dostępnych na rynku.

 

Zapraszamy do korzystania z naszego poradnika, w którym przedstawiamy jak dokonać wyboru optymalnej formy finansowania.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.