Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Finansowanie inwestycji

Leasing

W ramach umowy leasingu leasingodawca zobowiązuje się, nabyć od oznaczonego dostawcy środek trwały i na warunkach określonych w umowie leasingu oddać ten środek trwały Leasingobiorcy do używania. Jednocześnie leasingobiorca zobowiązuje się płacić leasingodawcy regularne wynagrodzenie pieniężne, łącznie równe, co najmniej początkowej cenie środka trwałego.

 

Leasing jest nowoczesną i często efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania znacznych środków własnych. W porównaniu z kredytem uzyskanie oferty od leasingodawcy skłonnego finansować zakup środka trwałego zwykle nie wymaga od przedsiębiorcy dużego wysiłku. Warto jednak pamiętać, że uproszczone podejście leasingodawcy może być związane z wprowadzeniem do oferty dodatkowych kosztów zwykle dostrzeganych przez przedsiębiorców dopiero w trakcie realizacji umowy.

 

Leasingodawca jest swego rodzaju pośrednikiem. Pozyskuje kapitał (zwykle z banku należącego do tej samej grupy kapitałowej), za te pieniądze nabywa środki trwałe, które dalej leasinguje przedsiębiorcom. Pobierana marża powinna pozwalać leasingodawcy pokryć koszty:

 

  • Odsetkowe należne dostawcom kapitału,
  • Niespłaconych zobowiązań,
  • Administracyjne i Podatkowe,

 

oraz wygenerować zysk dla właścicieli.

 

Przedsiębiorca znając powyższy proces jest ostrożny i wnikliwy, wie że leasing nie zawsze jest najtańszą formą finansowania nowych inwestycji.

Resulto Sp. z o.o. wspiera swoich Klientów w wyborze optymalnego źródła finansowania.

 

Oferujemy:

 

 

Kiedy przedsiębiorca staje przed wyborem formy finansowania inwestycji, zwykle ma do rozważenia dwie, trzy opcje finansowania inwestycji spośród poniższych pięciu:

graf_opcje_finansowania

 

Wybór najlepszej metody często nie jest oczywisty. Szczególne trudności z wyborem mogą mieć przedsiębiorcy bez finansowego przygotowania oraz osoby nie znające niuansów branży finansowej. Nasze doświadczenie i znajomość rynku pomaga wyszukać niekorzystne dla Klienta triki w ofertach instytucji finansowych m.in.: banków i leasingodawców.

 

Warto do wyboru formy finansowania podejść racjonalnie. Błędny wybór można przepłacić nawet kilkunastoprocentowym wzrostem łącznych kosztów inwestycji (szczególnie przy długich – wieloletnich okresach finansowania np. 10 lat).

 

Zapraszamy do przesłania do Resulto Sp. z o.o. najlepszych ofert na leasing i kredyt, jakie udało się przedsiębiorstwu pozyskać – po ich analizie zarekomendujemy Państwu wybór jednej z wersji. Ocenimy, czy przedstawiona oferta ma korzystne parametry na tle innych, dostępnych na rynku.

 

Zapraszamy do korzystania z naszego poradnika, w którym przedstawiamy jak dokonać wyboru optymalnej formy finansowania.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.