Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Finansowanie inwestycji

Pożyczki preferencyjne

Jedną z form wspierania rozwoju przedsiębiorczości jest funkcjonujący w Polsce system preferencyjnych funduszy pożyczkowych. Preferencyjne pożyczki przeznaczone są głównie na finansowanie przedsiębiorstw rozpoczynających działalność jak i planujących przedsięwzięcia rozwojowe. Częściowo pożyczki mogą być przeznaczone na środki obrotowe. Zachętą do ubiegania się o preferencyjne pożyczki są konkurencyjne warunki ich udzielania w stosunku do banków komercyjnych.

 

Pożyczki preferencyjne z funduszy pożyczkowych dostępne są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Również dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. Wiele projektów rozwojowych i inwestycyjnych, zwłaszcza o wartości do 500 000 zł – może zostać sfinansowanych na korzystnych warunkach – pieniądzem tańszym niż pozyskiwany na wolnym rynku. Fundusze pożyczkowe stanowią często dobre rozwiązanie na finansowanie startupów (niezbędne jest jednak posiadanie stosownych zabezpieczeń).

Resulto Sp. z o.o. wspiera swoich Klientów w wyborze optymalnego źródła finansowania.

 

Oferujemy:

 

  • Dobór dla Klientów programów pożyczkowych dopasowanych idealnie do ich potrzeb i możliwości organizacyjno-finansowych,
  • Przygotowanie wniosków o przyznanie pożyczki,
  • Wsparcie w kompletowaniu wymaganej dokumentacji,
  • Opracowanie załączników do wniosków: Biznes Plany, Studia Wykonalności, Raporty i Opinie Oddziaływania na Środowisko,
  • Wsparcie w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji,
  • Inne wymagane analizy ekonomiczne i finansowe.

 

Oszczędzamy czas naszych Klientów. Zakres potrzebnej do aplikowania dokumentacji może być różny; od prostego wniosku do rozbudowanego studium wykonalności wraz z dokumentacją dodatkową i wieloma załącznikami.

 

Prosimy o przesłanie do nas podstawowych informacji o przedsiębiorstwie oraz o planowanej inwestycji.

 

Na pewno zatroszczymy się, aby podpisać umowę z instytucją oferującą Klientowi najkorzystniejsze warunki.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.