Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Ochrona Środowiska

Opracowujemy Raporty Oddziaływania na Środowisko oraz wykonujemy Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).

 

Wymogi prawa unijnego, a także związane z tym wymagania regulacji polskich kładą coraz większy nacisk na ochronę środowiska naturalnego. Wiąże się to z koniecznością minimalizowania negatywnego oddziaływania podmiotów gospodarczych na środowisko na etapie funkcjonowania, ale także na etapie powstawania czy realizacji inwestycji. Każda większa inwestycja może wymagać stworzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko lub co najmniej przejścia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Wiedza i doświadczenie nasze i naszych partnerów pozwolą Państwu na prawidłowe i skuteczne przejście przez tą procedurę zakończone wydaniem odpowiednich decyzji.

 

wycena znaku - zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.