Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Pozyskiwanie kapitału

Odpowiednio zbilansowane finansowanie przedsięwzięć to klucz do sukcesu. Wspomagamy finansowanie przedsiębiorstw – potrafimy pozyskiwać pieniądze z różnych źródeł i różnych instrumentów finansowych.

 

Optymalne źródła finansowania zależą od aktualnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej podmiotu. Resulto zaproponuje Państwu możliwie najlepiej dopasowany do Waszych potrzeb schemat finansowania inwestycji rzeczowych i kapitałowych.

 

Napisz do nas o swoich potrzebach (poczta@resulto.pl), a my przedstawimy Ci bezpłatnie naszą propozycję.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

W zapytaniu prosimy o zawarcie poniższych informacji:

 

 • osoba do kontaktu,
 • numer telefonu i / lub adres e-mail,
 • krótki opis, na co zostaną wydatkowane środki oraz kwota inwestycji,
 • lokalizacja projektu,
 • możliwy wkład własny,
 • możliwe zabezpieczenia,
 • krótki opis działalności i sytuacji finansowej podmiotu,
 • na ile pilny jest temat.

1. Dotacje unijne

Dotacje unijne są to środki stanowiące narzędzie realizacji polityki regionalnej UE. Są one zasobem finansowym, który pomaga w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów UE, poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw. Polska, jako kraj rozwinięty w mniejszym stopniu, niż kraje Europy Zachodniej, odnosi znaczne korzyści z polityki regionalnej UE.

 

Z funduszy unijnych mogą korzystać zarówno podmioty gospodarcze, jak i Jednostki Samorządu Terytorialnego. Mnogość programów unijnych (operacyjnych), a także skomplikowane procedury ubiegania się o dofinansowanie i szeroki zakres koniecznej do przygotowania dokumentacji (m.in. wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami), wymaga zwykle współpracy Wnioskodawcy z wyspecjalizowanym doradcą.

Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowania unijne. Pozyskaliśmy dotacje dla przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych, m.in. w sektorach medycznym (w tym medycyna estetyczna), tekstylnym, gazowym, motoryzacyjnym, reklamowym, budowlanym, meblarskim.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

Ułatwiamy Państwu dostęp do dotacji unijnych w 2017 roku i latach następnych. Z naszym wsparciem możecie Państwo, skutecznie, wnioskować o bezzwrotne wsparcie na rozwój biznesu z dostępnych funduszy europejskich. W celu przybliżenia tematyki funduszy unijnych w latach 2017-2020, najbliższych terminów naborów dotacyjnych dla przedsiębiorstw oraz wskazówek w celu zwiększenia szans na pozyskanie funduszy unijnych – zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, zawierającym najważniejsze informacje dotyczące dotacji unijnych.

Przygotowujemy:

 

 • Pełny wniosek o dofinansowanie,
 • Załączniki do wniosku o dofinansowanie: Biznes Plany, Studia Wykonalności, Raporty i Opinie Oddziaływania na Środowisko,
 • Inne wymagane analizy ekonomiczne i finansowe.

Wspieramy Klientów również w:

 

 • przygotowaniu i zwiększeniu szans na dofinansowanie w nadchodzących naborach – audyt możliwości dotacyjnych,
 • rozliczaniu pozyskanych dotacji zgodnie z wytycznymi instytucji pośredniczących,
 • weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie przygotowanego przez Klienta samodzielnie,
 • wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji.

 

Pracujemy na rzecz średniego biznesu opracowując projekty o wartościach często przekraczających 10 mln zł. Niemniej jednak, nie stronimy od wsparcia młodych przedsiębiorców (start up) i rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw realizujących mniejsze projekty o wartości kilkuset tysięcy złotych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi poradami w celu przygotowania się do przyszłych naborów wniosków o dofinansowania oraz do pobrania standardowego schematu postępowania przy pozyskiwaniu dofinansowania unijnego: schemat_pozyskiwania_dotacji.pdf

 

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz analityk@resulto.pl.

2. Pożyczki preferencyjne z funduszy pożyczkowych

Jedną z form wspierania rozwoju przedsiębiorczości jest funkcjonujący w Polsce system preferencyjnych funduszy pożyczkowych. Preferencyjne pożyczki przeznaczone są głównie na finansowanie przedsiębiorstw rozpoczynających działalność jak i planujących przedsięwzięcia rozwojowe. Częściowo pożyczki mogą być przeznaczone na środki obrotowe. Zachętą do ubiegania się o preferencyjne pożyczki są konkurencyjne warunki ich udzielania w stosunku do banków komercyjnych.

Pożyczki preferencyjne z funduszy pożyczkowych dostępne są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Również dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. Wiele projektów rozwojowych i inwestycyjnych, zwłaszcza o wartości do 500 000 zł – może zostać sfinansowanych na korzystnych warunkach – pieniądzem tańszym niż pozyskiwany na wolnym rynku. Fundusze pożyczkowe stanowią często dobre rozwiązanie na finansowanie startupów (niezbędne jest jednak posiadanie stosownych zabezpieczeń).

W Resulto Sp. z o.o. wspieramy naszych Klientów w wyborze optymalnego źródła finansowania.

Oferujemy:

 

 • Dobór dla Klientów programów pożyczkowych dopasowanych idealnie do ich potrzeb i możliwości organizacyjno-finansowych,
 • Przygotowanie wniosków o przyznanie pożyczki,
 • Wsparcie w kompletowaniu wymaganej dokumentacji,
 • Opracowanie załączników do wniosków: Biznes Plany, Studia Wykonalności, Raporty i Opinie Oddziaływania na Środowisko,
 • Wsparcie w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji,
 • Inne wymagane analizy ekonomiczne i finansowe.

Oszczędzamy czas naszych Klientów. Zakres potrzebnej do aplikowania dokumentacji może być różny; od prostego wniosku do rozbudowanego studium wykonalności wraz z dokumentacją dodatkową i wieloma załącznikami.

Jeżeli są państwo zainteresowani skorzystaniem z preferencyjnej pożyczki prosimy o przesłanie do nas podstawowych informacji o przedsiębiorstwie oraz o planowanej inwestycji: analityk@resulto.pl.

Na pewno zatroszczymy się, aby podpisać umowę z instytucją oferującą Klientowi najkorzystniejsze warunki.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz analityk@resulto.pl.

3. Kredyty komercyjne

Kredyt jest najpopularniejszą metodą finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Działalność kredytowa banków jest sednem bankowości. W klasycznym modelu bank pozyskuje z rynku depozyty osób fizycznych i przedsiębiorstw oferując depozytariuszom w zamian za udostępnione środki wypłatę odsetek. Bank mając do dyspozycji środki z depozytów kredytuje przedsiębiorstwa i osoby indywidualne udzielając kredytów i pożyczek oprocentowanych na tyle wysoko, aby pokryć koszty m.in.:

 

 • Odsetkowe dla depozytariuszy i innych dostawców kapitału,
 • Utraconych kredytów,
 • Administracyjne i Podatkowe,

 

oraz aby wygenerować zysk dla właścicieli.

W Resulto Sp. z o.o. wspieramy naszych Klientów w wyborze optymalnego źródła finansowania.

Odciążamy Klientów pozwalając im koncentrować się na ich działalności podstawowej oferując:

 

 • Wyszukanie oferty kredytowej o najkorzystniejszych parametrach finansowych,
 • Przygotowanie wniosków kredytowych,
 • Wsparcie w kompletowaniu wymaganej dokumentacji kredytowej,
 • Opracowanie załączników do wniosków: Biznes Plany, Studia Wykonalności, Opinie Oddziaływania na Środowisko,
 • Wsparcie w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji,
 • Inne wymagane analizy ekonomiczne i finansowe.

 

Kiedy przedsiębiorca staje przed wyborem formy finansowania inwestycji, zwykle ma do rozważenia dwie, trzy opcje finansowania inwestycji spośród poniższych pięciu:

graf_opcje_finansowania

Wybór najlepszej metody często nie jest oczywisty. Szczególne trudności z wyborem mogą mieć przedsiębiorcy bez finansowego przygotowania oraz osoby nieznające niuansów branży finansowej. Nasze unikalne doświadczenie i znajomość rynku pomaga wyszukać, niekorzystne dla Klienta triki w ofertach instytucji finansowych m.in.: banków i leasingodawców.

Do wyboru formy finansowania podchodzimy racjonalnie, bo błędny wybór można przepłacić nawet kilkunastoprocentowym wzrostem łącznych kosztów inwestycji (szczególnie przy długich – wieloletnich okresach finansowania np. 10 lat).

Zapraszamy również do przesłania do Resulto Sp. z o.o. najlepszych oferty na leasing i kredyt, jakie udało się przedsiębiorstwu pozyskać – po analizie ofert i sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy zarekomendujemy Państwu wybór jednej z form finansowania. Ocenimy czy przedstawiona oferta ma parametry korzystne na tle innych dostępnych na rynku.

Zapraszamy do korzystania z naszego poradnika, w którym przedstawiamy jak dokonać wyboru optymalnej formy finansowania.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz analityk@resulto.pl.

4. Leasing

W ramach umowy leasingu leasingodawca zobowiązuje się, nabyć od oznaczonego dostawcy środek trwały i na warunkach określonych w umowie leasingu oddać ten środek trwały Leasingobiorcy do używania. Jednocześnie leasingobiorca zobowiązuje się płacić leasingodawcy regularne wynagrodzenie pieniężne, łącznie równe, co najmniej początkowej cenie środka trwałego.

Leasing jest nowoczesną i często efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania znacznych środków własnych. W porównaniu z kredytem uzyskanie oferty od leasingodawcy skłonnego finansować zakup środka trwałego zwykle nie wymaga od przedsiębiorcy dużego wysiłku. Warto jednak pamiętać, że uproszczone podejście leasingodawcy może być związane z wprowadzeniem do oferty dodatkowych kosztów zwykle dostrzeganych przez przedsiębiorców dopiero w trakcie realizacji umowy.

Leasingodawca jest swego rodzaju pośrednikiem. Pozyskuje kapitał (zwykle z banku należącego do tej samej grupy kapitałowej), za te pieniądze nabywa środki trwałe, które dalej leasinguje przedsiębiorcom. Pobierana marża powinna pozwalać leasingodawcy pokryć koszty:

 • Odsetkowe należne dostawcom kapitału,
 • Niespłaconych zobowiązań,
 • Administracyjne i Podatkowe,

oraz wygenerować zysk dla właścicieli.

Przedsiębiorca znając powyższy proces jest ostrożny i wnikliwy, wie że leasing nie zawsze jest najtańszą formą finansowania nowych inwestycji.

W Resulto Sp. z o.o. wspieramy naszych Klientów w wyborze optymalnego źródła finansowania.

 

Oferujemy:

 

 

Kiedy przedsiębiorca staje przed wyborem formy finansowania inwestycji, zwykle ma do rozważenia dwie, trzy opcje finansowania inwestycji spośród poniższych pięciu:

graf_opcje_finansowania

Wybór najlepszej metody często nie jest oczywisty. Szczególne trudności z wyborem mogą mieć przedsiębiorcy bez finansowego przygotowania oraz osoby nie znające niuansów branży finansowej. Nasze doświadczenie i znajomość rynku pomaga wyszukać niekorzystne dla Klienta triki w ofertach instytucji finansowych m.in.: banków i leasingodawców.

 

Warto do wyboru formy finansowania podejść racjonalnie. Błędny wybór można przepłacić nawet kilkunastoprocentowym wzrostem łącznych kosztów inwestycji (szczególnie przy długich – wieloletnich okresach finansowania np. 10 lat).

Zapraszamy do przesłania do Resulto Sp. z o.o. najlepszych ofert na leasing i kredyt, jakie udało się przedsiębiorstwu pozyskać – po ich analizie zarekomendujemy Państwu wybór jednej z wersji. Ocenimy, czy przedstawiona oferta ma korzystne parametry na tle innych, dostępnych na rynku.

Zapraszamy do korzystania z naszego poradnika, w którym przedstawiamy jak dokonać wyboru optymalnej formy finansowania.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz analityk@resulto.pl.

5. Kapitał udziałowy od Aniołów Biznesu i Funduszy

Etap dynamicznego rozwoju biznesu często wymaga zaangażowania środków finansowych większych niż posiadane przez przedsiębiorcę. Sytuacja finansowa niektórych przedsięwzięć nie pozwala na uzyskanie kredytu czy finansowanie inwestycji leasingiem. Czasami preferencje przedsiębiorcy sugerują poszukiwanie kapitału udziałowego.

W finansowaniu szybkiego wzrostu przedsiębiorstwa mogą pomóc aniołowie biznesu i fundusze podwyższonego ryzyka (seed capital, venture capital, private equity). Krajowy rynek, choć młody, to oferuje już sporo możliwości pozyskania kapitału udziałowego. Niektóre fundusze dysponują środkami finansowymi uzyskanymi w ramach unijnych programów pomocowych.

W Resulto Sp. z o.o. wspieramy naszych Klientów w wyborze optymalnego źródła finansowania.

Oferujemy:

 

 • Przygotowanie prezentacji pomysłu biznesowego,
 • Opracowanie modeli ekonomicznych biznesu,
 • Opracowanie wstępnych i/lub pełnych Biznes Planów,
 • Wsparcie w poszukiwaniu finansowania udziałowego,
 • Wsparcie w negocjacjach z inwestorami i w formułowaniu zapisów umowy inwestycyjnej,
 • Wsparcie w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji.

 

Pozyskanie środków od Aniołów Biznesu czy Funduszy wiąże się zazwyczaj z przejściem kilku etapowej procedury weryfikacji projektu np.:

graf_anioly_biznesu

 

Naszym klientom pomagamy wypełnić odpowiednie wnioski i napisać biznesplan uwzględniający oczekiwania inwestorów. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem negocjacji, w ramach których strzeżemy interesu Klienta tak, aby umówione warunki współpracy między Inwestorem a Pomysłodawcą były właściwe.

Rynek jest drapieżny. Inwestorzy działają dla zysku. Jeżeli negocjujesz z kontrahentem, który ma nad Tobą przewagę doświadczenia, znajomości branży lub znajomości prawa, rozpocznij współpracę z Resulto Sp. z o.o. Korzyść z naszej usługi będzie wyższa niż koszt niespodzianek lub utraconych korzyści, na jakie narażasz się podejmując działania bez pełnego rozeznania zagadnienia.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz analityk@resulto.pl