Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Realizacja projektów infrastrukturalnych wymaga zwykle przygotowania Studium Wykonalności, które jest rozbudowanym opracowaniem zawierającym wiele elementów składowych: od uwarunkowań realizacyjnych tkwiących w otoczeniu projektu aż do szczegółowych harmonogramów rzeczowo-finansowych i wyznaczenia wskaźników oceny ekonomicznej i finansowej inwestycji.

 

Projekty infrastrukturalne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne (np. GDDKiA) wymagają na etapie przygotowania projektu specyficznych dokumentów takich jak np.:

 

 • obliczenie wskaźnika DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego),
 • wariantowanie inwestycji,
 • analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia (analiza kosztów i korzyści) wraz z obliczeniem ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji,
 • projekcja finansowa sporządzona w celu sprawdzenia trwałości finansowej inwestycji wraz z obliczeniem finansowej wewnętrznej stopy zwrotu i FNPV,

Projekty infrastrukturalne

Oferujemy opracowania precyzyjnych i kompletnych studiów wykonalności dla:

 • dróg publicznych,
 • wodociągów i kanalizacji,
 • oczyszczalni ścieków,
 • wałów przeciwpowodziowych,
 • szkół,
 • obiektów ochrona zdrowia (szpitale, szpitalne oddziały ratunkowe),
 • obiektów kulturalnych,
 • innych obiektów.

Jesteśmy ekspertem w opracowywaniu analizy ekonomicznej opłacalności budowy dróg wykonywanych na podstawie dokumentu „Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM).

 

wycena znaku - zapytanie

 

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.