Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Realizacja projektów infrastrukturalnych wymaga zwykle przygotowania Studium Wykonalności, które jest rozbudowanym opracowaniem zawierającym wiele elementów składowych: od uwarunkowań realizacyjnych tkwiących w otoczeniu projektu aż do szczegółowych harmonogramów rzeczowo-finansowych i wyznaczenia wskaźników oceny ekonomicznej i finansowej inwestycji.

 

Projekty infrastrukturalne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne (np. GDDKiA) wymagają na etapie przygotowania projektu specyficznych dokumentów takich jak np.:

 

 • obliczenie wskaźnika DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego),
 • wariantowanie inwestycji,
 • analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia (analiza kosztów i korzyści) wraz z obliczeniem ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji,
 • projekcja finansowa sporządzona w celu sprawdzenia trwałości finansowej inwestycji wraz z obliczeniem finansowej wewnętrznej stopy zwrotu i FNPV,

Projekty infrastrukturalne

Oferujemy opracowania precyzyjnych i kompletnych studiów wykonalności dla:

 • dróg publicznych,
 • wodociągów i kanalizacji,
 • oczyszczalni ścieków,
 • wałów przeciwpowodziowych,
 • szkół,
 • obiektów ochrona zdrowia (szpitale, szpitalne oddziały ratunkowe),
 • obiektów kulturalnych,
 • innych obiektów.

Jesteśmy ekspertem w opracowywaniu analizy ekonomicznej opłacalności budowy dróg wykonywanych na podstawie dokumentu „Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM).

 

btn_wyslij_zapytanie

 

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.