Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Świadczymy usługi wspierające naszych Klientów w zarządzaniu przedsiębiorstwem:

 

  • Outsourcing finansowy – zarządzanie finansami firmy, raporty sprzedażowe, magazynowe
  • Budowa i przebudowa strategii firmy, w tym sesje strategiczne (m.in.: wykorzystujemy metodologie: SWOT, BCG, SPACE, Zrównoważona karta wyników)
  • Budowa i doskonalenie systemu controllingu (planowanie i zarządzanie operacyjne), w tym dostosowanie i doskonalenie controllingowych systemów informatycznych
  • Dokumentacja organizacyjna – regulaminy, instrukcje, tablice kompetencyjne

 

Proces budowy strategii stanowi zwykle duży, pozytywny impuls dla organizacji. Pomagamy wydobyć z menadżerów i pracowników Klienta to, co w nich najcenniejsze – z ich szczerym zaangażowaniem, bo pracownicy lubią czuć się potrzebni.

 

Zobacz, co zwykle oferujemy w ramach prac nad strategią. Naszą ofertę dostosujemy do Twoich potrzeb i możliwości.

wycena znaku - zapytanie

 

Zadzwoń do nas tel. 783 366 476 lub napisz, jakie masz dla nas zadanie poczta@resulto.pl.