Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Ostatnia szansa na bezzwrotne dofinansowanie działalności gospodarczej

Niebawem pojawią się kolejne (prawdopodobnie ostatnie w obecnej perspektywie finansowania) możliwości pozyskania finansowania działalności gospodarczej z unii europejskiej.

Ostatnia szansa na bezzwrotne dofinansowanie działalności gospodarczej

  1. W styczniu 2013 roku rozpocznie się prawdopodobnie nabór wniosków na przyznanie 50% dotacji w ramach konkursu „312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Główne cechy: inwestycja na obszarze gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej, dofinansowanie do 50% wartości inwestycji, nie więcej niż 300 tys. zł, utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy dla każdych 100 tys. zł dotacji. Resulto Sp. z o.o. opracuje pełną aplikację celem pozyskania dotacji z konkursu.
  2. Również w styczniu Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca planuje ogłosić konkurs na dotację na inwestycje prorozwojowe wspierające innowacyjność produktową i procesową, wartość inwestycji od 100 tys. do 8 mln zł.Główne cechy: inwestycja na obszarze Dolnego Śląska, poziom dofinansowania: mikro- i małe firmy – do 60%, średnie – do 50%, wydatki kwalifikowalne: zakup nieruchomości, materiałów budowlanych, robót budowlanych, środków trwałych, patentów, licencji.

Czytaj również: Tanie pożyczki dla firm

Nasi eksperci opracują pełną aplikację celem pozyskania dofinansowania dla firm.  Ostatnio pozyskaliśmy dla referencjekazart.

Zapraszamy przedsiębiorców poszukujących finansowania do rozmów i współpracy.

(dane kontaktowe: tel. + 48 783 366 476, poczta@resulto.pl)

 

Tagi: , , , , , , , ,