Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Oszustwa finansowe – sposoby manipulacji oraz obszary wrażliwe na oszustwa

W poprzednich artykułach przedstawialiśmy istotę, przyczyny i przedmiot oszustw finansowych oraz głośne przykłady oszustw finansowych. Niniejszy artykuł będzie przedstawiał sposoby manipulacji – techniki (metody) oszustw finansowo – księgowych.

 

Techniki te mogą dotyczyć manipulacji zasobów (prezentowanych w bilansie, jako aktywa lub pasywa) oraz strumieni (prezentowanych w rachunku zysków i strat, jako koszty lub przychody). W praktyce i w historii częściej stosowane były techniki fałszowania przychodów i kosztów, ponieważ bezpośrednio wpływają na poziom wyniku finansowego jednostki. Znikoma część oszustw ukierunkowana była na zniekształcenie pozycji bilansowych. Można tu zaliczyć technikę wadliwej prezentacji bilansowej rozrachunków oraz manipulowanie terminami płatności.

 .

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

Techniki i sposoby manipulacji

Techniki związane z negatywnymi praktykami księgowymi, które świadomie i celowo wprowadzają w błąd odbiorcę sprawozdania finansowego, można podzielić na:

 

 • Agresywną (kreatywna) rachunkowość

  – jest to świadomy wybór zasad rachunkowości, które ułatwiają osiągnięcie pożądanego wyniku finansowego. Polityka rachunkowości zawiera dopasowane i wybrane zasady rachunkowości tak, aby uzyskać pożądany efekt. Narzędzia agresywnej rachunkowości:

 

tab 1Źródło: M. Kutera, Oszustwa księgowe teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006, s. 36.

 

 • Wygładzanie zysków

  – polega na celowym wyeliminowaniu gwałtownych wzrostów i spadków osiągniętych zysków. Jednym ze sposobów jest zmniejszenie i „zatrzymanie” zysku z lat owocnych i wykorzystaniu w latach słabszych. Inne metody wygładzania zysków:

 

tab 2Źródło: M. Kutera, Oszustwa księgowe teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006, s. 37.

 

 • Oszukańczą sprawozdawczość finansową

  – jest to zamierzone zniekształcenie informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym lub ich pominięcie, które jest niezgodne z obowiązującym prawem. Celem takiej sprawozdawczości jest wprowadzenie w błąd użytkownika sprawozdania finansowego.

 

 • Fałszowanie (preparowanie) księgi 

  – czyli preparowanie zapisów księgowych w celu ubarwienia obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

 • Upiększanie wyników

  – polega na tworzeniu takiego sprawozdania finansowego, które jest nieprzejrzyste, zaciemnione. Główne narzędzia stosowane podczas upiększania wyników:

 

tab 3Źródło: M. Kutera, Oszustwa księgowe teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006, s. 37.

.

Podział technik oszustw finansowych

.

Techniki pozwalające na manipulowanie wielkością kosztów:

 

 • Aktywowanie niewłaściwych kosztów
 • Wadliwa prezentacja kosztów prac rozwojowych
 • Manipulowanie odpisami amortyzacyjnymi i nakładami na ulepszenia
 • Tworzenia „cichych” rezerw
 • Odpisy aktualizacyjne aktywów (w szczególności zapasów i należności)
 • Nieuwzględnianie normalnego rozmiaru działalności w wycenie zapasów.

Techniki pozwalające na manipulowanie wielkością przychodów:

 

 • Przyspieszone fakturowanie i manipulowanie okresem ujmowania przychodów
 • Sprzedaż z klauzulą odkupu
 • Rozwiązywanie nieuzasadnionych rezerw
 • Fikcyjna sprzedaż (np. dostawy bez zamówień)
 • Szacunek przychodów w kontraktach długoterminowych
 • Wykorzystanie cen transferowych.

Pozostałe techniki:

 

 • Wadliwe ujęcie leasingu
 • Manipulowanie terminem płatności (window dressing)
 • Niewłaściwe klasyfikowanie rozrachunków ze względu na termin płatności
 • Ujęcie zobowiązań warunkowych
 • Brak rzetelnego wyodrębnienia strumieni działalności kontynuowanej i niekontynuowanej
 • Nieujawnianie realnych zagrożeń kontynuacji działalności.

 

Czytaj więcej o najczęściej używanych technikach manipulacji finansowych – księgowych.

 

Źródło: artykuł opracowany (za zgodą autorki) przez Resulto Sp. z o.o. na podstawie pracy dyplomowej mgr Anny Jagodzińskiej: „Rozszerzenie odpowiedzialności księgowego metodą na ograniczenie oszustw finansowo – księgowych”.

 

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Ekonomia na co dzień dnia 8.09.2014 o godz. 13:16
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Oszustwa finansowe – sposoby manipulacji oraz obszary wrażliwe na oszustwa

Skomentuj

*