Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Oszustwa finansowe – sposoby manipulacji oraz obszary wrażliwe na oszustwa

W poprzednich artykułach przedstawialiśmy istotę, przyczyny i przedmiot oszustw finansowych oraz głośne przykłady oszustw finansowych. Niniejszy artykuł będzie przedstawiał sposoby manipulacji – techniki (metody) oszustw finansowo – księgowych.

 

Techniki te mogą dotyczyć manipulacji zasobów (prezentowanych w bilansie, jako aktywa lub pasywa) oraz strumieni (prezentowanych w rachunku zysków i strat, jako koszty lub przychody). W praktyce i w historii częściej stosowane były techniki fałszowania przychodów i kosztów, ponieważ bezpośrednio wpływają na poziom wyniku finansowego jednostki. Znikoma część oszustw ukierunkowana była na zniekształcenie pozycji bilansowych. Można tu zaliczyć technikę wadliwej prezentacji bilansowej rozrachunków oraz manipulowanie terminami płatności.

 .

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

.

Techniki i sposoby manipulacji

Techniki związane z negatywnymi praktykami księgowymi, które świadomie i celowo wprowadzają w błąd odbiorcę sprawozdania finansowego, można podzielić na:

 

 • Agresywną (kreatywna) rachunkowość

  – jest to świadomy wybór zasad rachunkowości, które ułatwiają osiągnięcie pożądanego wyniku finansowego. Polityka rachunkowości zawiera dopasowane i wybrane zasady rachunkowości tak, aby uzyskać pożądany efekt. Narzędzia agresywnej rachunkowości:

 

tab 1Źródło: M. Kutera, Oszustwa księgowe teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006, s. 36.

 

 • Wygładzanie zysków

  – polega na celowym wyeliminowaniu gwałtownych wzrostów i spadków osiągniętych zysków. Jednym ze sposobów jest zmniejszenie i „zatrzymanie” zysku z lat owocnych i wykorzystaniu w latach słabszych. Inne metody wygładzania zysków:

 

tab 2Źródło: M. Kutera, Oszustwa księgowe teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006, s. 37.

 

 • Oszukańczą sprawozdawczość finansową

  – jest to zamierzone zniekształcenie informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym lub ich pominięcie, które jest niezgodne z obowiązującym prawem. Celem takiej sprawozdawczości jest wprowadzenie w błąd użytkownika sprawozdania finansowego.

 

 • Fałszowanie (preparowanie) księgi 

  – czyli preparowanie zapisów księgowych w celu ubarwienia obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

 • Upiększanie wyników

  – polega na tworzeniu takiego sprawozdania finansowego, które jest nieprzejrzyste, zaciemnione. Główne narzędzia stosowane podczas upiększania wyników:

 

tab 3Źródło: M. Kutera, Oszustwa księgowe teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006, s. 37.

.

Podział technik oszustw finansowych

.

Techniki pozwalające na manipulowanie wielkością kosztów:

 

 • Aktywowanie niewłaściwych kosztów
 • Wadliwa prezentacja kosztów prac rozwojowych
 • Manipulowanie odpisami amortyzacyjnymi i nakładami na ulepszenia
 • Tworzenia „cichych” rezerw
 • Odpisy aktualizacyjne aktywów (w szczególności zapasów i należności)
 • Nieuwzględnianie normalnego rozmiaru działalności w wycenie zapasów.

Techniki pozwalające na manipulowanie wielkością przychodów:

 

 • Przyspieszone fakturowanie i manipulowanie okresem ujmowania przychodów
 • Sprzedaż z klauzulą odkupu
 • Rozwiązywanie nieuzasadnionych rezerw
 • Fikcyjna sprzedaż (np. dostawy bez zamówień)
 • Szacunek przychodów w kontraktach długoterminowych
 • Wykorzystanie cen transferowych.

Pozostałe techniki:

 

 • Wadliwe ujęcie leasingu
 • Manipulowanie terminem płatności (window dressing)
 • Niewłaściwe klasyfikowanie rozrachunków ze względu na termin płatności
 • Ujęcie zobowiązań warunkowych
 • Brak rzetelnego wyodrębnienia strumieni działalności kontynuowanej i niekontynuowanej
 • Nieujawnianie realnych zagrożeń kontynuacji działalności.

 

Czytaj więcej o najczęściej używanych technikach manipulacji finansowych – księgowych.

 

Źródło: artykuł opracowany (za zgodą autorki) przez Resulto Sp. z o.o. na podstawie pracy dyplomowej mgr Anny Jagodzińskiej: „Rozszerzenie odpowiedzialności księgowego metodą na ograniczenie oszustw finansowo – księgowych”.

 

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,