Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Otwarcie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu – w kopalni węgla kamiennego Julia

9 listopada 2014 r., w niedzielę, dokonano otwarcia Parku Wielokulturowy „Stara Kopalnia”, powstałego w dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” w Wałbrzychu. W zrewitalizowanej przestrzeni postindustrialnej swoje siedziby będą miały wałbrzyskie instytucje kultury.

Swój udział, w tym największym w ostatnich latach projekcie w Wałbrzychu, ma analityk Resulto – Przemysław Chybiński, który wykonał studium wykonalności dla inwestycji.

Cała inwestycja kosztowała ok. 100 mln zł, z czego prawie 47 mln zł pochodziło ze środków unijnych w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jaki program dotacyjny na otwarcie Parku Wielokulturowego?

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia był realizowany w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” (działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym) Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

Umowę w tej sprawie podpisano w kwietniu 2010 r. Koszt całkowity wynosi 95,05 mln zł, a dofinansowanie z EFRR- 46,75 mln zł.

Unikalny na skalę Polski i Europy zespół architektoniczno – urbanistyczny kopalni „Julia” (dawniej KWK „Thorez”), dzięki dotacji z funduszy strukturalnych, ma szansę stać się rozpoznawalnym w Polsce symbolem Wałbrzycha. Wprowadzenie przestrzeni publicznej na teren zamkniętego dawniej zakładu pracy, a także funkcji niezwiązanych bezpośrednio z funkcjonowaniem MPiT pozwoliło wykreować nowocześnie rozumiane serce miasta – miejsce spotkań, imprez, prezentacji sztuki, a także rozrywki i pracy. Tylko otwarcie się na bardzo zróżnicowany i realizowany przez różne podmioty program funkcjonalny przyniesie sukces (zarówno rynkowy, jak i społeczny) temu ambitnemu projektowi rewitalizacyjnemu. Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej na rozbudowę infrastruktury kulturalnej pozwoliło zbudować platformę dla szerokiej aktywności, zarówno społeczności lokalnej, jak i podmiotów gospodarczych.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Jaki udział w wałbrzyskim projekcie miał Zespół Resulto?

Głównym dokumentem, przy staraniu się o dotację dla inwestycji, było studium wykonalności. Wykonał je główny analityk Resulto – Przemysław Chybiński (we współpracy z jedną z krajowych firm doradczych). Studium wykonalności jest obszernym dokumentem, zastępującym biznes plan.

Poznaj Zespół Resulto.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy studia wykonalności, wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,