Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Outsourcing wspierający zarządzanie

outsourcing a zarządzanie

Outsourcing niektórych funkcji wspierających zarządzanie może być dla wielu przedsiębiorców efektywnym sposobem na podniesienie jakości zarządzania bez ponoszenia nadmiernych kosztów. W niektórych biznesach wystarczy jednorazowe skorzystanie z usług doradczych i wyszkolenie jednego, czy dwóch pracowników do realizacji funkcji raportowych i planistycznych.

Kilka przykładów z praktyki gospodarczej:

Drukarnia

Kierownictwo drukarni z powodu niedoskonałego systemu raportowania nie zauważało, że większość Klientów korzysta z jej usług jedynie jednorazowo – odchodzili do konkurencji. Przeprowadzone analizy wykryły zjawisko, a Zarząd podjął działania obliczone na poprawę sytuacji.

Szkoła prywatna

Informacja finansowa generowana przez system księgowy nie jest wystarczająco użyteczna dla decyzji biznesowych – nie ma danych do oceny rentowności poszczególnych działalności czy kierunków studiów. Dobra koniunktura niestety przeminęła (niekorzystne zmiany demograficzne dodatkowo utrudniają pozyskiwanie słuchaczy) i malejąca liczba studentów zmotywowała uczelnię do zmian. Uczelnia opracowała ogólną prognozę wyników i planuje opracować nowy system przechowywania i analizowania informacji biznesowej.

Sieć Stacji Paliw

Analizowaliśmy wyniki małej sieci stacji paliw. Okazało się, że wykorzystywany w firmie plan kont nie pozwalał na sprawną ocenę rentowności ani w przekroju poszczególnych stacji, ani w zakresie różnych sprzedawanych produktów i usług. Niestety nasza analiza prowadzona była już tylko na potrzeby postępowania upadłościowego… Na poprawę był już za późno.

Świat zmierza w stronę gospodarki opartej na wiedzy – aby prywatny biznes mógł nadal skutecznie walczyć z globalnymi korporacjami, powinien korzystać z wiedzy ukrytej we własnych danych. Konkurencyjność polskiego środowiska biznesowego nadal wzrasta. Działać trzeba póki nie jest za późno – rozwiązaniem często jest wsparcie eksperta – outsourcing.

wycena znaku - zapytanie

Najważniejsze efekty usprawnienia raportowania to przejrzysta i szybka informacja biznesowa obrazująca kluczowe elementy kształtujące wynik firmy. Dobry raport daje dobre zrozumienie biznesu i pozytywnie wpływa na poprawę biznesowych decyzji. Outsourcing raportowania (tj. usługi wykształconego analityka biznesu) to miesięczny koszt dla firmy zwykle niższy niż koszt minimalnego wynagrodzenia. Regularna współpraca z analitykiem przynosi przedsiębiorstwu znaczne korzyści, które mogą dotyczyć różnych sfer np.: wyboru działań promocyjnych, identyfikacji nierentownych produktów i usług, optymalizacji zarządzania finansami, doskonalenia systemów premiowych lub określenia nowej strategii rozwoju biznesu.

Czytaj więcej o outsourcingu finansowym dla MSP.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,