Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Outsourcing w zarządzaniu firmą

Outsourcing w zarzadzaniu firma

Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem to wciąż pewne novum dla polskich przedsiębiorców, którzy od lat starają się zarządzać swoimi firmami zgodnie z maksymą „być sobie sterem, żeglarzem i okrętem”. Praktyka pokazuje jednak, że bycie sterem, żeglarzem i okrętem nie zawsze jest opłacalne. Wykorzystując outsourcing w zarządzaniu firmą możemy poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstwa, jednocześnie podnosząc własne zarobki. Jak to działa?

Zgodnie z jedną z definicji mianem outsourcingu określa się lokowanie pewnych zasobów lub funkcji organizacji poza jej strukturami, w celu poprawy jej funkcjonowania. W ujęciu praktycznym outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem zakłada lokowanie na zewnątrz (tj. poza strukturą firmy) określonych funkcji zarządzania, a w rezultacie poprawę ich efektywności. Najprostszym przykładem outsourcingu w zarządzaniu firmą jest współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym, dzięki której nie musimy angażować zasobów firmy do obsługi spraw księgowo-rachunkowych i kadrowo-płacowych. Uwolnione w ten sposób zasoby mogą być wykorzystywane do obsługi procesów produkcyjnych, działań marketingowych czy obsługi klienta. To jedna z największych korzyści tak realizowanego zarządzania firmą, niezależnie od tego czy jest to działalność produkcyjna, handlowa czy usługowa.

Outsourcing finansowy – Wrocław, Agencja Resulto

W Resulto oferujemy naszym klientom outsourcing analityczny – nasza kadra posiada szerokie kompetencje z zakresu analiz finansowych i raportowania. Wykonujemy zarówno jednorazowe, jak i cykliczne prace analityczno-raportowe przedstawiając osobom decyzyjnym dobrze zaprezentowany materiał analityczny pomocny w podejmowaniu decyzji.

Na czym polega outsourcing finansowy w Resulto?

Wszelkie warunki współpracy w zakresie outsourcingu finansowego ustalamy w przejrzysty sposób jeszcze przed podpisaniem umowy, omawiając newralgiczne punkty i kwestie, na których klientowi najbardziej zależy. Odbieramy dane i materiały źródłowe od Klienta, dokonujemy analiz, wyciągamy wnioski, terminowo przedstawiamy raporty finansowe i te dotyczące wykonywanych przez nas zadań – nasi klienci zyskują dzięki temu szeroką perspektywę na firmowe finanse, która pomaga podejmować strategiczne decyzje dotyczące przyszłych inwestycji.

Korzyści z outsourcingu finansowego

Powierzenie nadzoru nad finansami przedsiębiorstwa profesjonalistom z Resulto oznacza więcej czasu dla przedsiębiorcy na podejmowanie kluczowych decyzji. My ze swojej strony zapewniamy w każdej chwili zdalny dostęp do potrzebnych dokumentów oraz doradztwo wykwalifikowanych ekonomistów.

Komu zlecić zarządzanie przedsiębiorstwem na zasadach outsourcingu?

Outsourcing w zarządzaniu firmą może przyjmować wiele różnych form – od współpracy z konkretnym specjalistą w danej dziedzinie, aż po współpracę z firmą specjalizującą się w świadczeniu zróżnicowanych usług wspierających. Forma oraz zakres outsourcingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem każdorazowo powinny być dostosowane do specyfiki oraz potrzeb konkretnego biznesu i realizowane w taki sposób, aby przynosić Klientowi jak największe korzyści.

Z jakich form outsourcingu w zarządzaniu polscy przedsiębiorcy korzystają najchętniej?

Najpopularniejszą formą outsourcingu z pewnością jest wspomniana wcześniej współpraca z biurami rachunkowymi i księgowymi. Nie jest to jednak przejaw outsourcingu w zarządzaniu firmą sensu stricto. W tym zakresie polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z pomocy w obszarze zarządzania finansami firmy, budowania strategii firmy, budowania i doskonalenia systemu controllingu oraz obsługi szeroko rozumianej dokumentacji organizacyjnej. Wszystkie powyższe aspekty outsourcingu jako metody zarządzania przedsiębiorstwem pozwalają na szybkie i efektywne rozwiązywanie problemów, przy jednoczesnym usprawnianiu procesów organizacyjnych w ramach poszczególnych obszarów zarządzania firmą. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wyceny przedsiębiorstwa!