Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

OZE Lubuskie – dotacja na panele fotowoltaiczne – konkurs 3.1

Resulto

OZE, czysta energia

Nabór w ramach RPO Lubuskie. Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii. Pula środków – 45,00 mln zł. Termin składania wniosków: 26 listopada 2018 r. – 30 stycznia 2019 r.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

RPO Lubuskie 2018/2019

Dla kogo dofinansowanie?

 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa);
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST;
 • Uczelnie/szkoły wyższe[1],
 • Jednostki naukowe[2],
 • Instytuty Badawcze[3],
 • Instytucje kultury[4],
 • Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD),
 • Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,
 • Rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,
 • Grupy producentów rolnych[5],
 • Jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego),
 • Organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze),
 • Rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
  o rybactwie śródlądowym) prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,
 • Organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia
  i fundacje.

 

Projekt musi być realizowany na terenie woj. Lubuskiego. Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego. Przykładowo: umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 3.1.1?

Głównym przedmiotem poddziałania 3.1.1 jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych:

 

 • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej służącej produkowaniu energii ze źródeł odnawialnych OZE wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej:
  • energia wiatru (do 5 MWe)
  • energia promieniowania słonecznego (do 2 MWe/MWth)
  • biomasa (do 5 MWth/MWe)
  • biogaz (do 1 MWe)
  • energia wodna (do 5 MWe)
 • powyższe typy można łączyć.

 

Szczególnie preferowane będą projekty:

 

 • realizowane najtaniej tj. maksymalnie duże instalacje budowane przy możliwie najmniejszym wykorzystaniu środków preferencyjnych (w tym kryterium do uzyskania jest aż 40 punktów z 50ciu wszystkich)
 • w pełni gotowe do realizacji
 • przewidujace wzrost zatrudnienia
 • realizowane w partnerstwie i w klastrach energii (Resulto ogłosiło nabór na partnerów – warto szybko dokonać zgłoszenia ze względu na limit wielkości projektu – 2 MWe)
 • obejmujące systemy monitorowania i zarządzania energią oraz monitoring powietrza
 • bardzo dobrze uzasadnione – poprzedzona odpowiednimi analizami.

 

Koszty kwalifikowane (przykładowe):

 • wydatki związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym w produkcję energii ze źródeł odnawialnych
 • przygotowanie terenu pod budowę (w tym rozbiórka)
  • jednak nie kwalifikuje się zmiana konstrukcji dachu oraz wymiana pokrycia dachowego
 • koszty nadzorów nad realizacją inwestycji (np. inspektor nadzoru, inżynier kontraktu) – pomoc de minimis

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków 3.1 – 45,00 mln PLN 
 • Minimalna wartość projektu  – brak
 • Wysokość dotacji:
  • średnie, mikro i małe przedsiębiorstwa – do 85%,
  • uwaga: maksymalny (osiągalny) poziom dotacji uzależniony jest od indywidualnych cech projektu i wnioskodawcy – zwykle 45-65%.

Proces oceny projektów w działaniu 3.1.1

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 • kryteria formalne ogólne, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.?
  • Czy we wniosku zawarte są wszystkie obligatoryjne wskaźniki adekwatne dla danego typu projektu?

 

 • kryteria merytoryczne ogólne – obligatoryjne:
  • Weryfikacja zgodności Zgodność z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.
  • Weryfikacja trwałości projektu.
  • Weryfikacja mocy instalacji.
 • ocena merytoryczna – ogólne, punktowane:
  • Partnerstwo / klaster
  • Komplementarność
  • Efektywność kosztowa projektu
  • Efektywność technologiczna i finansowa

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
  • spełni wszystkie kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne obligatoryjne
  • im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie – maksymalnie do zdobycia jest 50 pkt

 

Kiedy składać wnioski?

 • 26 listopada 2018 r. – 30 stycznia 2019 r.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.  Mamy wysoka skuteczność w pozyskiwaniu dotacji na OZE

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,