Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Perspektywa dotacyjna 2021-2027 – dotacje dla przedsiębiorstw

dotacje 2021-2027

dotacje 2021-2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Z rokiem 2020 kończy się obecna perspektywa dotacyjna. Zapewne jak co roku będą jakieś opóźnienia i wydawanie resztówek jeszcze w roku 2021 ale powoli staje się istotne czy i na co będzie można pozyskać dotacje w roku 2021 i  w latach kolejnych. W skrócie: ma być dobrze – dotacje na innowacje i zielone technologie pozostaną szeroko dostępne dla krajowych MSP na % poziomach wsparcia zbliżonych do obecnych.

.

Stale mamy obecne ryzyko polityczne, które stwarza niepewność co do przyszłej obecności Polski w UE, powiązania wysokości środków dotacyjnych z praworządnością, woli krajowego rządu do modernizacji energetyki i odchodzenia od węgla. Mamy jednak nadzieję i trzymamy kciuki aby Polska, kontynuowała swoją piękną przygodę z UE jak najdłużej.

.

Rysują się zręby nowych, znaczących puli pieniędzy dla krajowego biznesu – oprócz negocjacji budżetu na lata 2021 -2027, mamy uchwalony potężny zastrzyk finansowy obliczony na pobudzanie europejskiej gospodarki po kryzysie Covid -19.

.

Co wiadomo obecnie?

.

(Dla porównania: w latach 2014-2020 Polsce przyznano 82,5 mld euro w ramach polityki spójności Unii Europejskiej)

.

Zgodnie z obecnym projektem całkowita alokacja dla Polski na lata 2021-2027 ma wynieść 64,4 mld euro tj. o ponad 18 mld mniej niż w latach 2014-2020.  Biorąc pod uwagę kierunek wskazany przez władze UE nowa perspektywa finansowa będzie skoncentrowana na następujących celach:

Cel 1 – bardziej inteligentna Europa (Smarter Europe)
Cel 2 – bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa (a Greener, carbon free Europe)
Cel 3 – lepiej połączona Europa (a more Connected Europe)
Cel 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym (a more Social Europe)
Cel 5 – Europa bliżej obywateli (a Europe closer to citizens) – zintegrowany i zrównoważony rozwój wszystkich typów terytoriów.

.
Planowany budżet na realizację programów wsparcia dotyczących powyższych obszarów wyniesie minimum 14 mld euro. Zdecydowanie największa część z puli 14 mld euro przypadnie na następcę obecnego programu POIR a program w znacznej mierze będzie jego kontynuacją.

.

Główny nacisk zostanie skierowany na innowacyjność, B+R i współpracę nauki z biznesem – czyli kontynuacja obecnych tendencji.

(Swoją drogą to ciekawe –  odczucia nasze są takie, że Świat rozwija się zbyt szybko, że nie nadążamy za nowościami a Państwa nadal dosypują „węgla do pieca” pod hasło „przyśpieszamy z innowacjami”. Mam wątpliwości czy to dobry kierunek. Wiemy, że nasz glob nadmiernie obciążony jest przez rosnącą populację ludzi a rząd próbuje podkręcać przyrost naturalny? Po co? Chociaż dobrze, że  coraz częściej spoglądają rządzący w stronę „zielonych” innowacji.)

Zadania te w latach 2021-2027 będą realizowane poprzez implementację celu  – bardziej inteligentna Europa, w ramach którego planowane jest wsparcie następujących obszarów:

 • działalność B+R przedsiębiorstw i konsorcjów z ich udziałem;
 • inwestycje w infrastrukturę do wdrożenia wyników prac B+R;
 • współpraca przedsiębiorstw z sektorem nauki i podmiotami sektora publicznego w procesie tworzenia, rozwoju i wdrażania innowacji;
 • zwiększenie podaży innowacji ze strony sektora nauki;
 • transfer technologii;
 • inwestycje w infrastrukturę B+R (w szczególności w przedsiębiorstwach);
 • inwestycje produkcyjne w MSP, w szczególności zwiększające ich zaawansowanie technologiczne;
 • stymulowanie popytu na innowacje ze strony przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MSP;
 • zwiększanie zdolności przedsiębiorstw do tworzenia produktów i usług o potencjale eksportowym (poszukiwanie nowych rynków, rozwój produktów, zmiany modelu biznesowego);
 • transformacja cyfrowa gospodarki, polegająca na transformacji modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, a w szczególności automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw.

.

.

(Bardzo szeroko zdefiniowano powyższe obszary więc niemal wszystko w nie uda się wpisać – całe szczęście bo jak urzędnicy próbują zastępować biznes, wyznaczać kierunki rozwoju i standardy to kończy się utratę rentowności, stagnacją i problemami – patrz krajowa kolej, służba zdrowia czy górnictwo).

.

Podsumowując, pomimo znaczących cięć budżetu przeznaczonego dla Polski na lata 2021-2027 w ramach polityki spójności, nie należy się spodziewać istotnych cięć środków przeznaczonych na innowacje i B+R w stosunku do perspektywy finansowej 2014-2020.

Jak to w polityce – pomieszać, niby coś pozmieniać ale tak aby pozostało po staremu  – poziom % dotacji ma zostać na zbliżonym poziomie.

W tym kontekście, na pierwszy rzut oka, możemy mówić o niekorzystnej zmianie w proponowanym projekcie Rozporządzenia ogólnego. Jak wynika bowiem z art. 106, w nadchodzących latach stopy współfinansowania będą niższe. W perspektywie 2021-2027 Komisja Europejska proponuje, aby wkład UE w odniesieniu do poszczególnych regionów kształtował się następująco:

 • maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych dla regionów słabiej rozwiniętych (obecnie 85%),
 • maksymalnie 55% kosztów kwalifikowalnych dla regionów w okresie przejściowym (obecnie 60%),
 • maksymalnie 40% kosztów kwalifikowalnych dla regionów lepiej rozwiniętych (obecnie 50%).

Komisja jednocześnie dostarcza jednak rozwiązanie jakim ma być pełna kwalifikowalność VAT w przypadku projektów o wartości poniżej 5 mln EUR (zdecydowana większość krajowych projektów MSP jest poniżej tej granicy). Obecnie podatek VAT kwalifikowalny jest jedynie, gdy nie podlega zwrotowi na podstawie krajowych przepisów o podatku VAT. Nowe zapisy o kwalifikowalności VAT wpłyną na brak szarej strefy dotyczącej możliwości zwrotu/odliczenia, jak i przede wszystkim stanowić będą realną rekompensatę za obniżenie stóp współfinansowania unijnego. W okresie programowania na lata 2021-2027 procentową wartość wkładu UE w przypadku projektów o wartości poniżej 5 mln EUR obliczać będzie się bowiem od wartości brutto projektu, a nie jak obecnie – od wartości netto.

.

Na nową pulę środków trzeba będzie jednak poczekać najprawdopodobniej do 2022 roku. Tymczasem dostępne są jeszcze środki z budżetu na lata 2014-2020, w szczególności na finansowanie prac badawczo-rozwojowych.

.

Informacja wskazuje na to, że Resulto poszukiwać będzie nowych pracowników do pozyskiwania dotacji. wycena znaku - zapytanie

.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Tagi: , , , , ,