Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Planujesz wprowadzenie innowacji? Dotacje na B+R czekają.

Narodowe Centrum Badania i Rozwoju wspiera firmy planujące działalność badawczą i wprowadzenie innowacji. W tym celu organizuje nabór wniosków w kilkunastu konkursach. Podstawowym warunkiem ubiegania się o dotację, w większości przypadków, jest współpraca z naukowcami. Zakres konkursów jest bardzo szeroki, niektóre z nich dedykowane są dla jednostek gospodarczych ze wszystkich sektorów, a niektóre tylko dla wybranych branż. Szanse mają wszystkie firmy, które chcą udoskonalenia swoich produktów, opracowując innowacyjne rozwiązania. W ostatnim naborze dotację otrzymano m.in. na recyklingową technologię odlewania drutów miedzianych oraz na innowacyjną grupę opakowań kompostowych do kontaktu z żywnością. Kolejny taki nabór będzie dopiero w 2015 roku.

Innowacje Społeczne

O dotacje mogą ubiegać się konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa, co najmniej jeden przedsiębiorca oraz organizacja pozarządowa (która powinna być liderem grupy). Największe szanse na sukces mają projekty bazujące na zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki, które mogą być wykorzystane do rozwiązania problemu społecznego. Maksymalna kwota dofinansowania to 1 mln złotych, minimalna to 50 tys. złotych. Na badania przemysłowe mikro- i małe firmy dostaną do 80 proc. dofinansowania, średnie — 75 proc., natomiast duże — 65 proc. W przypadku prac rozwojowych te wskaźniki wynoszą odpowiednio 60 proc., 50 proc. i 40 proc. Nabór wniosków zakończy się 26 marca.

Patent Plus

Program pozwalający sfinansować wydatki związane z ubieganiem się o europejską i międzynarodową ochronę patentową. Pieniądze czekają na jednostki z sektora MSP, uczelnie oraz instytuty badawcze. Maksymalna wysokość dofinansowania to 800 tys. złotych. Podstawowym kryterium oceny wniosków będzie możliwość praktycznego zastosowania wynalazku, który będzie obejmowany ochroną patentową, oraz potencjał wnioskodawcy. W tym programie nie można jednak otrzymać dofinansowania na pokrycie kosztów opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony na terytorium Polski. Nabór odbędzie się w maju i czerwcu.

CuBR

Program jest efektem współpracy NCBR z koncernem KGHM Polska Miedź. Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu przeznaczono łącznie 200 mln złotych – każdy z partnerów po 100 mln złotych. Pierwszy nabór, o budżecie 30 mln złotych, wystartował w styczniu i będzie trwał do 27 marca. Kolejny nabór rozpocznie się w czerwcu i zakończy w sierpniu. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowe (zarówno jednostek naukowych z udziałem przedsiębiorców, jak i samych naukowców). Projekty mogą być realizowane od 12 do 36 miesięcy, a minimalna wartość dotacji to 3 mln zł.

Go_Global.pl

Program wspiera finansowo start polskich produktów i usług na światowych rynkach. Dotacje przeznaczone są dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP, działających w sektorze wysokiej i średniowysokiej technologii. Maksymalna wartość dofinansowania to 200 tys. złotych. Wsparcie polega na wypracowaniu strategii wejścia na rynki światowe i przygotowaniu opracowanych innowacji pod kątem wymagań globalnego rynku. Termin składania wniosków w programie upływa 31 marca.

Szybka ścieżka

Następca InnoTechu, czyli jednego z najpopularniejszych  programów wśród przedsiębiorców. W porównaniu z poprzednikiem, cała procedura przyjmowania i oceny wniosków ma zostać przyśpieszona. Program służy dofinansowaniu projektów o dużym potencjale innowacyjności, które w związku z tym są obarczone dużym ryzykiem. Wnioski będą mogły składać wszystkie firmy mające w planach prace B+R i tworzenie nowych technologii oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorców. Nie ma ograniczeń branżowych. Nabór wniosków potrwa od maja do lipca.

Działanie 1.3.1 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”

Fundusze z działania zostaną przeznaczone na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Wnioski mogą składać organizacje badawcze, będące liderami konsorcjów, po wcześniejszym podpisaniu umowy z przedsiębiorcami, którzy staną się odbiorcami dofinansowania. Podstawowym warunkiem otrzymania dotacji jest zobowiązanie się firmy do wdrożenia wyników projektu do działalności biznesowej. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorców wsparcie nie może przekraczać 70 proc. kosztów na badania przemysłowe i 45 proc. na prace rozwojowe. U średnich firm te wskaźniki wynoszą odpowiednio 60 proc. i 35 proc., natomiast w przypadku dużych — 50 proc. i 25 proc. Nabór ruszy w maju i będzie trwał do lipca.

InnoMed

Program dla firm z branży farmaceutycznej i konsorcja naukowo-biznesowe. Dofinansowanie jest przeznaczone w szczególności na przygotowanie do wprowadzenia w życie technologii dotyczących opracowania i rozwoju innowacyjnych leków i terapii, a także personalizacji terapii i prewencji. Jednorazowa dotacja może wynieść od 1 mln złotych, do maksymalnie 10 mln złotych. Na badania przemysłowe przedsiębiorcy otrzymają zwrot od 55 proc. do 70 proc. kosztów (w zależności od wielkości firmy), natomiast na prace rozwojowe — od 30 do 50 proc. Dofinansowanie przygotowań do wdrożenia obejmie nawet 90 proc. wydatków. Nabór wystartuje w maju i będzie trwał do lipca.

InnoLot

Program wspiera badania naukowe, prace rozwojowe i transfer ich wyników na rynek lotniczy. Jest to wspólny projekt NCBR i Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa (PPTL). Budżet programu wynosi aż 500 mln złotych. O pieniądze mogą starać się dwa rodzaje konsorcjów — w pierwszej kategorii liderem musi być duży, średni lub mały przedsiębiorca, natomiast w drugiej — firma średnia lub mała. Przedsiębiorcy dostaną od 65 do 80 proc. zwrotu kosztów na badania przemysłowe i od 40 do 60 proc. na prace rozwojowe. Nabór rozpocznie się w maju lub czerwcu.

Demonstrator+

Dotacje z programu zostaną przeznaczone na projekty obejmujące wszystkie etapy tworzenia technologii — poczynając od badań naukowych aż do przygotowania innowacyjnego produktu lub technologii przetestowanych na instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Dodatkowo, planowane przedsięwzięcia mogą obejmować też samą budowę instalacji, jeśli służą do testowania nowych rozwiązań technologicznych. Budżet programu to aż 830 mln złotych. Nabór, który wystartuje w maju, ma na celu wspomóc finansowo przedsiębiorców, jednostki naukowe i konsorcja naukowe (z koniecznym udziałem firm). Minimalna wartość wsparcia wynosi 5 mln złotych.

Strategmed

Program dla sektora medycznego. Cel główny programu to uzyskanie zasadniczego postępu, jeśli chodzi o zwalczanie chorób cywilizacyjnych oraz medycynę regeneracyjną na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Działania mogą dotyczyć czterech obszarów: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłów oraz medycyny regeneracyjnej. Realizować je mają konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca. Konkurs wystartuje w czerwcu.

Gekon

Generator Koncepcji Ekologicznych wspiera prace badawczo-rozwojowe i komercjalizację innowacyjnych technologii prośrodowiskowych. W ramach programu można otrzymać także wsparcie na wprowadzenie wyników prac B+R do działalności biznesowej. Budżet programu, to 400 mln złotych. O pieniądze mogą ubiegać się firmy, ich grupy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzi co najmniej jeden przedsiębiorca. Dofinansowanie dostaną najlepsze projekty dotyczące m.in. pozyskiwania energii z czystych źródeł oraz efektywności energetycznej i magazynowania. Granty czekają też na przedsięwzięcia, które zakładają korzystanie z nowatorskich metod otrzymywania paliw i energii.

Biostrateg

Program dotyczy działań B+R w pięciu strategicznych obszarach – 1) bezpieczeństwo żywności, 2) racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, 3) przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, 4) ochronę bioróżnorodności oraz 5) leśnictwo i przemysł drzewny. Na badania przemysłowe mikro i małe przedsiębiorstwa dostaną do 80 proc. dofinansowania, średnie — do 75 proc., natomiast duże — do 65 proc. Wskaźnik wsparcia na prace rozwojowe wyniesie odpowiednio: 60 proc., 50 proc. i 40 proc. Budżet programu, to 500 mln złotych, a minimalna wysokość kosztów projektu to 10 mln złotych. Wnioski będzie można składać od września do listopada.

Źródło: http://pulsbiznesu.pb.pl/3593442,73160,wystartuj-po-dotacje-na-wprowadzanie-innowacji

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,