Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

PO Inteligentny Rozwój – dotacje unijne 2016 – Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” PARP

Kolejny nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Nabór przeznaczony jest dla przedsiębiorstw – Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” – Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”. Pula naboru, to 50 mln zł. Głównym celem konkursu jest dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej dla sektora MŚP. Nabór wniosków: od 16.05.2017 do 28.12.2017.

Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” PARP – dotacje 2016

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

 

Czytaj więcej o szybkiej ścieżce dla małych projektów MSP.

Czytaj więcej o poddzialaniu 1.1.1 dla MSP.

Czytaj więcej o konkursie z poddziałania 1.1.2 – dotacje na instalacje pilotażowe/demonstracyjne.

Czytaj więcej o konkursie z działania 2.1 – tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.

Czytaj więcej o poddziałaniu 2.3.2 – bon na innowacje dla MSP.

Czytaj więcej o poddziałaniu 3.2.1 – badania na rynek.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa MSP
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4?

Głównym celem poddziałania 2.3.4 jest wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej.

 

 • Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na wspieranie innowacyjności w zakresie uzyskania, walidacji i obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji,
 • pomoc de minimis na uzyskanie wstępnego orzeczenia Urzędu Patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego oraz na pokrycie kosztów ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w § 42 pkt 4 i 18 rozporządzenia, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013.

 

Koszty kwalifikowalne

Pomoc jest przyznawana w ramach uzyskania i realizacji ochrony własności przemysłowej.

 

Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione po dniu złożenia wniosku.

 

 • W ramach uzyskania ochrony własności przemysłowej:

  • pozyskanie i walidacja patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych:
   • opłaty administracyjne związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego,
   • wydatki za usługi zawodowego pełnomocnika w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej,
   • wydatki na tłumaczenie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej przez tłumacza przysięgłego.
  • usługi doradcze w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z  przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia (do 30% kosztów kwalifikowalnych), tj.
   • pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt,
   • pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania,  określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
  • pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego (do 10% kosztów kwalifikowalnych, w ramach pomocy de minimis),
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki (pomoc de minimis).

 

 • W ramach  realizacji ochrony własności przemysłowej:

  • wydatki dotyczące prowadzenia postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony,
  • opłaty administracyjne za wniesienie pism w postępowaniu,
  • wydatki za tłumaczenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji przez tłumacza przysięgłego.

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków poddziałania 2.3.4 – 50 mln zł (z których ok. 4,44 mln zł dla projektów z woj. mazowieckiego),
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 10 tys. zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych- 1 mln zł
 • Wielkość dofinansowania – 50% bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu.

 

Proces oceny projektów w działaniu 2.3.4

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru.

 

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie?
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy Wnioskodawca posiada status MSP?

 

 • ocena merytoryczna (punktowana):
  • Czy projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel jest racjonalny i uzasadniony? 0-1 pkt
  • Czy projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje0-1 pkt 
  • Czy wydatki są racjonalne i uzasadnione? 0-1 pkt
  • Czy wskaźniki projektu są weryfikowalne i odzwierciedlają cele projektu? 0-1 pkt
  • Czy Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej? 0-1 pkt
  • Powyższe kryteria są obligatoryjne.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne oraz uzyska 5 punktów, w ramach punktowanych kryteriów oceny merytorycznej.

 

Co w przypadku wyczerpania puli i równej liczbie punktów dla ocenianych projektów?

W takiej sytuacji decydować będą kryteria rozstrzygające:

 

 • I Stopnia:   Liczba uzyskanych praw ochrony patentowej, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
  • Jeśli nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego II stopnia.

 

 • II Stopnia:  Udział wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstwa w ciągu 3 ostatnich lat.

 

Kiedy składać wnioski?

 • od 16.05.2017 do 28.12.2017
 • wyłącznie w wersji elektronicznej
  • po elektronicznym złożeniu wniosku należy formalnie potwierdzić złożenia wniosku o dofinansowanie – złożenie oświadczenia.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,