Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

PO Inteligentny Rozwój – dotacje unijne 2016 – Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” PARP

Kolejny nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Nabór przeznaczony jest dla przedsiębiorstw – Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” – Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”. Pula naboru, to 50 mln zł. Głównym celem konkursu jest dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej dla sektora MŚP. Nabór wniosków: od 16.05.2017 do 28.12.2017.

Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” PARP – dotacje 2016

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o szybkiej ścieżce dla małych projektów MSP.

Czytaj więcej o poddzialaniu 1.1.1 dla MSP.

Czytaj więcej o konkursie z poddziałania 1.1.2 – dotacje na instalacje pilotażowe/demonstracyjne.

Czytaj więcej o konkursie z działania 2.1 – tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.

Czytaj więcej o poddziałaniu 2.3.2 – bon na innowacje dla MSP.

Czytaj więcej o poddziałaniu 3.2.1 – badania na rynek.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa MSP
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4?

Głównym celem poddziałania 2.3.4 jest wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej.

 

 • Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na wspieranie innowacyjności w zakresie uzyskania, walidacji i obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji,
 • pomoc de minimis na uzyskanie wstępnego orzeczenia Urzędu Patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego oraz na pokrycie kosztów ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w § 42 pkt 4 i 18 rozporządzenia, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013.

 

Koszty kwalifikowalne

Pomoc jest przyznawana w ramach uzyskania i realizacji ochrony własności przemysłowej.

 

Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione po dniu złożenia wniosku.

 

 • W ramach uzyskania ochrony własności przemysłowej:

  • pozyskanie i walidacja patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych:
   • opłaty administracyjne związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego,
   • wydatki za usługi zawodowego pełnomocnika w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej,
   • wydatki na tłumaczenie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej przez tłumacza przysięgłego.
  • usługi doradcze w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z  przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia (do 30% kosztów kwalifikowalnych), tj.
   • pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt,
   • pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania,  określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
  • pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego (do 10% kosztów kwalifikowalnych, w ramach pomocy de minimis),
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki (pomoc de minimis).

 

 • W ramach  realizacji ochrony własności przemysłowej:

  • wydatki dotyczące prowadzenia postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony,
  • opłaty administracyjne za wniesienie pism w postępowaniu,
  • wydatki za tłumaczenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji przez tłumacza przysięgłego.

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków poddziałania 2.3.4 – 50 mln zł (z których ok. 4,44 mln zł dla projektów z woj. mazowieckiego),
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 10 tys. zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych- 1 mln zł
 • Wielkość dofinansowania – 50% bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu.

 

Proces oceny projektów w działaniu 2.3.4

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru.

 

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie?
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy Wnioskodawca posiada status MSP?

 

 • ocena merytoryczna (punktowana):
  • Czy projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel jest racjonalny i uzasadniony? 0-1 pkt
  • Czy projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje0-1 pkt 
  • Czy wydatki są racjonalne i uzasadnione? 0-1 pkt
  • Czy wskaźniki projektu są weryfikowalne i odzwierciedlają cele projektu? 0-1 pkt
  • Czy Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej? 0-1 pkt
  • Powyższe kryteria są obligatoryjne.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne oraz uzyska 5 punktów, w ramach punktowanych kryteriów oceny merytorycznej.

 

Co w przypadku wyczerpania puli i równej liczbie punktów dla ocenianych projektów?

W takiej sytuacji decydować będą kryteria rozstrzygające:

 

 • I Stopnia:   Liczba uzyskanych praw ochrony patentowej, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
  • Jeśli nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego II stopnia.

 

 • II Stopnia:  Udział wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstwa w ciągu 3 ostatnich lat.

 

Kiedy składać wnioski?

 • od 16.05.2017 do 28.12.2017
 • wyłącznie w wersji elektronicznej
  • po elektronicznym złożeniu wniosku należy formalnie potwierdzić złożenia wniosku o dofinansowanie – złożenie oświadczenia.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 20.10.2015 o godz. 14:44
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*