Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

PO Inteligentny Rozwój – dotacje unijne 2017 – Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” PARP

W lutym zostanie ogłoszony nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Nabór przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” – Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”. Pula naboru, to 750 mln zł. Głównym celem konkursu jest dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Nabór wniosków rozpoczyna się od listopad 2017 do styczeń 2018.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

 

Czytaj więcej o szybkiej ścieżce dla małych projektów MSP.

Czytaj więcej o poddziałaniu 2.3.2 – bon na innowacje dla MSP.

Czytaj więcej o poddziałaniu 1.1.1 – dotacje na prace badawcze i rozwojowe.

Czytaj więcej o poddziałaniu 1.1.2 – dotacje na wytworzenie linii pilotażowej/demonstracyjnej.

Czytaj więcej o działaniu 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa MSP,
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1?

Głównym celem poddziałania 3.2.1 jest wzrost innowacyjności polskich firm MSP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

 

 • Dofinansowanie będzie udzielane na projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.
 • projekt musi dotyczyć inwestycji początkowych
  • inwestycje związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa).

 

Jakie projekty są wykluczone?

 • z sektora rybołówstwa i akwakultury
 • z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych
 • z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
 • projekty na rzecz redukcji gazów cieplarnianych
 • wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • projekty w infrastrukturę portów lotniczych (wyjątek – jeśli są związane z ochroną środowiska lub  towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko)
 • projekty likwidacji i budowy elektrowni jądrowych
 • projekty, które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub klimat.

 

Koszty kwalifikowalne

Pomoc jest przyznawana w ramach pomocy regionalnej, na prace rozwojowe oraz na usługi doradcze. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione po dniu złożenia wniosku.

 

 • W ramach pomocy regionalnej:
  • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości (wyłączenie – lokale mieszkalne),
  • nabycie albo wytworzenia środków trwałych innych niż powyżej,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych – w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli:
   • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,
   • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
   • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
   • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
  • rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych  i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu,
  • rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku  o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycia prawa własności nieruchomości oraz rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – do 10 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycia prawa własności nieruchomości, raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nabycie robót budowlanych – do 20 % kosztów kwalifikowalnych (nie więcej niż 5 mln zł).

 

 • W ramach kosztów na prace rozwojowe:
  • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
  • badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
  • koszty operacyjne (w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu).

 

 • W ramach kosztów na usługi doradcze:
  • koszty usług świadczonych przez doradców zewnętrznych – usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną – np. podatkowe, prawne, reklamowe.

 

Koszty niekwalifikowalne

Koszty niekwalifikowalne to m.in.:

 

 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
 • wydatki poniesione na zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz na spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków poddziałania 2.2.1 – 750  mln zł (z których ok. 99 mln zł dla projektów z woj. mazowieckiego),
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 10 mln zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
  • 50 mln EUR
  • na prace rozwojowe 1 mln zł
  • na usługi doradcze 1 mln zł
 • Maksymalna kwota dofinansowania – 20 mln zł, w tym:
  • na prace rozwojowe 450 tys. zł
  • na usługi doradcze 500 tys. zł
 • Wielkość dofinansowania – w zależności od rodzaju pomocy:
  • w ramach pomocy regionalnej  w zależności od województwa
  • w ramach pomocy na prace badawcze
   • mikro i mali 45%, średni 35%
  • w ramach pomocy na usługi doradcze – 50%.

 

Proces oceny projektów w działaniu 3.2.1

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru oraz prezentacji i wyjaśnień Wnioskodawcy.

 

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie?
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy Wnioskodawca posiada status MSP?
  • Czy Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln PLN,
  • Czy Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego
 • ocena merytoryczna – panel ekspertów (punktowana):
  • Czy projekt polega na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych? 0-1 pkt
  • Czy projekt jest przygotowany do realizacji (spójność, ryzyko, zasoby, zaangażowanie)? 0-1 pkt
  • Czy wydatki są racjonalne i uzasadnione? 0-1 pkt
  • Czy wskaźniki projektu są weryfikowalne i odzwierciedlają cele projektu? 0-1 pkt
  • Czy Wnioskodawca ma zdolność do sfinansowania projektu? 0-1 pkt
  • Czy projekt dotyczy inwestycji początkowej? 0-1 pkt
  • Czy projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju? 0-1 pkt
  • Innowacyjność 0-5 pkt (minimum 2 pkt)
  • Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu 0-3 pkt (minimum 1 pkt).
  • Czy Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego 0-1 pkt
  • Czy projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje? 0-1 pkt (brak minimum)
  • Powyższe kryteria są obligatoryjne.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyska min. 13 punktów (na 17 możliwych), w ramach punktowanych kryteriów oceny merytorycznej.

 

Co w przypadku wyczerpania puli i równej liczbie punktów dla ocenianych projektów?

W takiej sytuacji decydować będą kryteria rozstrzygające:

 

 • I Stopnia:   Większa Innowacyjność produktu.
  • Jeśli nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego II stopnia.
 • II Stopnia:  Większy Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu.
  • Jeśli tutaj też nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego III stopnia.
 • III Stopnia: Większa Różnica pomiędzy maksymalną możliwą intensywnością dofinansowania projektu w części inwestycyjnej, a intensywnością wnioskowaną..
  • Jeśli tutaj też nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego IV stopnia.
 • IV Stopnia: Wyższy poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Kiedy składać wnioski?

 • termin składania wniosków: listopad 2017 do styczeń 2018
 • wyłącznie w wersji elektronicznej
  • po elektronicznym złożeniu wniosku należy formalnie potwierdzić złożenia wniosku o dofinansowanie – złożenie oświadczenia.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,