Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

PO Inteligentny Rozwój – dotacje unijne 2017 – Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” PARP

plankton-1427371

W lutym zostanie ogłoszony nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Nabór przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” – Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”. Pula naboru, to 750 mln zł. Głównym celem konkursu jest dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Nabór wniosków rozpoczyna się od listopad 2017 do styczeń 2018.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj więcej o szybkiej ścieżce dla małych projektów MSP.

Czytaj więcej o poddziałaniu 2.3.2 – bon na innowacje dla MSP.

Czytaj więcej o poddziałaniu 1.1.1 – dotacje na prace badawcze i rozwojowe.

Czytaj więcej o poddziałaniu 1.1.2 – dotacje na wytworzenie linii pilotażowej/demonstracyjnej.

Czytaj więcej o działaniu 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa MSP,
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1?

Głównym celem poddziałania 3.2.1 jest wzrost innowacyjności polskich firm MSP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

 

 • Dofinansowanie będzie udzielane na projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.
 • projekt musi dotyczyć inwestycji początkowych
  • inwestycje związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa).

 

Jakie projekty są wykluczone?

 • z sektora rybołówstwa i akwakultury
 • z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych
 • z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
 • projekty na rzecz redukcji gazów cieplarnianych
 • wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • projekty w infrastrukturę portów lotniczych (wyjątek – jeśli są związane z ochroną środowiska lub  towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko)
 • projekty likwidacji i budowy elektrowni jądrowych
 • projekty, które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub klimat.

 

Koszty kwalifikowalne

Pomoc jest przyznawana w ramach pomocy regionalnej, na prace rozwojowe oraz na usługi doradcze. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione po dniu złożenia wniosku.

 

 • W ramach pomocy regionalnej:
  • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości (wyłączenie – lokale mieszkalne),
  • nabycie albo wytworzenia środków trwałych innych niż powyżej,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych – w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli:
   • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,
   • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
   • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
   • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
  • rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych  i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu,
  • rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku  o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycia prawa własności nieruchomości oraz rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – do 10 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycia prawa własności nieruchomości, raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nabycie robót budowlanych – do 20 % kosztów kwalifikowalnych (nie więcej niż 5 mln zł).

 

 • W ramach kosztów na prace rozwojowe:
  • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
  • badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
  • koszty operacyjne (w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu).

 

 • W ramach kosztów na usługi doradcze:
  • koszty usług świadczonych przez doradców zewnętrznych – usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną – np. podatkowe, prawne, reklamowe.

 

Koszty niekwalifikowalne

Koszty niekwalifikowalne to m.in.:

 

 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
 • wydatki poniesione na zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz na spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków poddziałania 2.2.1 – 750  mln zł (z których ok. 99 mln zł dla projektów z woj. mazowieckiego),
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 10 mln zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
  • 50 mln EUR
  • na prace rozwojowe 1 mln zł
  • na usługi doradcze 1 mln zł
 • Maksymalna kwota dofinansowania – 20 mln zł, w tym:
  • na prace rozwojowe 450 tys. zł
  • na usługi doradcze 500 tys. zł
 • Wielkość dofinansowania – w zależności od rodzaju pomocy:
  • w ramach pomocy regionalnej  w zależności od województwa
  • w ramach pomocy na prace badawcze
   • mikro i mali 45%, średni 35%
  • w ramach pomocy na usługi doradcze – 50%.

 

Proces oceny projektów w działaniu 3.2.1

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru oraz prezentacji i wyjaśnień Wnioskodawcy.

 

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie?
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy Wnioskodawca posiada status MSP?
  • Czy Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln PLN,
  • Czy Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego
 • ocena merytoryczna – panel ekspertów (punktowana):
  • Czy projekt polega na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych? 0-1 pkt
  • Czy projekt jest przygotowany do realizacji (spójność, ryzyko, zasoby, zaangażowanie)? 0-1 pkt
  • Czy wydatki są racjonalne i uzasadnione? 0-1 pkt
  • Czy wskaźniki projektu są weryfikowalne i odzwierciedlają cele projektu? 0-1 pkt
  • Czy Wnioskodawca ma zdolność do sfinansowania projektu? 0-1 pkt
  • Czy projekt dotyczy inwestycji początkowej? 0-1 pkt
  • Czy projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju? 0-1 pkt
  • Innowacyjność 0-5 pkt (minimum 2 pkt)
  • Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu 0-3 pkt (minimum 1 pkt).
  • Czy Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego 0-1 pkt
  • Czy projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje? 0-1 pkt (brak minimum)
  • Powyższe kryteria są obligatoryjne.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyska min. 13 punktów (na 17 możliwych), w ramach punktowanych kryteriów oceny merytorycznej.

 

Co w przypadku wyczerpania puli i równej liczbie punktów dla ocenianych projektów?

W takiej sytuacji decydować będą kryteria rozstrzygające:

 

 • I Stopnia:   Większa Innowacyjność produktu.
  • Jeśli nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego II stopnia.
 • II Stopnia:  Większy Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu.
  • Jeśli tutaj też nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego III stopnia.
 • III Stopnia: Większa Różnica pomiędzy maksymalną możliwą intensywnością dofinansowania projektu w części inwestycyjnej, a intensywnością wnioskowaną..
  • Jeśli tutaj też nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego IV stopnia.
 • IV Stopnia: Wyższy poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Kiedy składać wnioski?

 • termin składania wniosków: listopad 2017 do styczeń 2018
 • wyłącznie w wersji elektronicznej
  • po elektronicznym złożeniu wniosku należy formalnie potwierdzić złożenia wniosku o dofinansowanie – złożenie oświadczenia.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 3.08.2015 o godz. 14:12
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: PO Inteligentny Rozwój – dotacje unijne 2017 – Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” PARP

 1. resultopress pisze:

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 10 mln zł – to dużo. Powazne projekty tylko wchodzą w rachubę.

Skomentuj

*